B
Babálová, M.    pozri Blahová, J.    144
Babálová, M.    pozri Blahová, J.    368
Bánovčíin P.    pozri Chudý, P.    324
Bartošová, L.    Syndróm lepivých doštičiek – jeho diagnostika a liečba    318
Bartošovič, I.,    pozri Krajčík, Š.    58
Bátorová, A.    Národné štandardné postupy pre liečbu hemofílie a iných vrodených koagulopatií v SR    330
Bátovský, M.    Genetická diagnostika nešpecifických črevných zápalov a kolorektálneho kardinómu –aktuálny prehľad   119
Belan, V.    pozri Žigrai, M.    227
Belan, V.    pozri Žigrai, M.    439

Bencová, V.    Indikátory kvality komplexnej starostlivosti o starnúcu populáciu v Európe    514
Benko, J.    pozri Kunčák, B.    347
Beňo, M.    Vzdelávanie cievnych chirurgov v endo vaskulárnych technikách    372
Bérešová, M.    Dynamika zmien v incidencii vírusovej hepatitídy typu A v okrese Rimavská Sobota v ro­koch 1977-2006    502
Bernadič, M.    Osobnosti : K storočnici profesora MUDr. Gejzu Bárdoša    442
Bernadičová, H.    pozri Bernadič, M.    442
Bernasovská, G.    Miniatlas medicíny- Nefrológia :Cievne prístupy pre hemodialýzu    173
Bernasovská, G.    pozri Žigrai, M.    439
Bielik, I.    CME - Kontiniálne medicínske vzdelávanie    136
Bielik, I.    Národný program prevencie obezity – vláda SR    180
Bielik, I.    XLVIII. Dérerov memoriál    226
Bielik, I.    [Veľ]master alkohol    264
Bielik, I.    55 rokov pracujeme na bohatstve národa -zdraví    350
Bielik, I.    Stomatologická konferencia na Slovenskej zdravotníckej univerzite    393
Bielik, I.    Medzinárodná konferencia katedry gynekológie a pôrodníctva SZU    394
Biró, C.    pozri Žigrai, M.    439
Blahová, J.    Rezistotypy kmeňov K. Pneumoniae, E. coli, 
P. aeruginosa a Acinetobacter spp. izolovaných z bakteriémií pacientov  štyroch fakultných nemoc níc    144
Blahová, J.    Penicilíny, cefalosporíny a meropeném- mechanizmy rezistencie pri mikróboch    368
Blažíček, P.    pozri Gúth, A.    413
Bober, J.    pozri Zakuciová, M.    106
Boleková, A.    Autonómne pregangliové neuróny sivej hmoty miechy potkana a ich NADPH-d pozi­tívnosť    188
Broďani, D.    Nefarmakologické postupy v liečbe bolesti    20
Bubanská, E.     pozri Kolenová, A.    280
Bubanská, E.     pozri Bátorová, A.    330

C
Cibulčík, F.    Neuropatická bolesť - definícia a liečba    218
Cibulčík, F.    Syndróm nepokojných nôh    221

č
Čelko, J.    Hodnotenie záťaže pri cvičení vo vode    416
Čelko, P.    Ovplyvnenie algických bodov pri koxaetróze kúpeľnou liečbou    419
Červeňová, O.    pozri Kosnáčová, J.    130
Čierna, I.    pozri Šašinka, M.    111
Čižmárová, M.    pozri Chlebo, P.    507

D
Danninger, F.    Súčasné princípy chirurgickej liečby karcinómu pankreasu    157
Dobrotová, M.    pozri Bartošová, L.    318
Drábiková, K.    pozri Nosáľ, R.    287
Dudríková, E.     pozri Chlebo, P.    507

F

Fabryová, V.    Osobnosti: Prof. MUDr. Dionýz Dieška, DrSc.    230
Fabryová, V.    Editorial - Hematológia dnes     271
Fabryová, V.    pozri Nosáľ, R.    287
Fabryová, V.    Hemoglobinopatie vyvolané nestabilnými hemoglobínmi    309
Fabryová, V.    Osobnosti :Prof. MUDr. Emil Makovický    395
Fabryová, V:    Osobnosti : Mariányi    266
Furková, K.    pozri Šašinka, M.    111

G
Gass, E.    Mestské nemocnice v USA, ako sa zmenilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti    383
Glosová, L.    pozri Blahová, J.    144
Gogolák, I.    Liečba akútneho mozgového infarktu: prehľad - možnosti    207
Gombošová, L.    pozri Veselíny, E.    100
Gombošová, L.    pozri Zakuciová, M.    106
Gúth, A.    Akútny mozgový infarkt a rehabilitácia    403
Gúth, A.    Sledovanie rehabilitácie funkčných porúch krčnej chrbtice v medikamentóznej clone za pomoci traumaolantu v Bratislava a Bojniciach    409
Gúth, A.    Využitie sauny pre štandardizovaný odber potu ako hodnotného neurobiologického diagnostického média: pilotná štúdia u pacientov s panickou poruchou    413
Gúth, A.    pozri Čelko, J.    416
Gúth, A.    pozri Čelko, J.    419
Gúthová, M.    pozri Gúth, A.    403

H
Hajaš, G.    Diabetická neuropatia u detí a adolescentov    76
Hajaš, G.    Diabetická neuropatia u detí a adolescentov II - Význam včasnej diagnostiky    162
Hasarová, D.    Farmakoterapia bolesti, opioidné a ne opioidné anabeliká a adjuvantné lieky    12
Hegyi, L.    pozri Krajčík, Š.    58
Hegyi, L.    Výchova k zdraviu a podpora zdravia – súčasný pohľad    273
Hlavačka, F    pozri Hornáček, K.    422
Hollý, P.    pozri Bartošová, L.    318
Holomáňová, D.    60 rokov vzniku Národnej transfúznej služby    344
Honzátková, Z.    pozri Šašinka, M.    181
Horáková, J.    pozri Kolenová, A.    280
Hornáček, K.    Rehabilitácia dorzalgií hipoterapiou    422
Hrdý, J.    pozri Gúth, A.    409
Hrubiško, M.    Chronická lymfatická leukémia: I. Nové prístupy k diagnostike    63
Hrubiško, M.    Chronická lymfatická leukémia: II. Liečba (od chlorambucilu k monoklonovým protilátkam)    69
Hrubiško, M.    Význam stanovenia endogénnych erytro idných kolónií pri diagnostike polycytemia vera    275
Hrušovský, Š.    Editorial: Pohyby v gastroenterológii    95
Hrušovský, Š.    Videoatlas    135
Hrušovský, Š.    pozri Šašinka, M.    143
Hrušovský, Š.    pozri Bernasovská, G.    173
Hrušovský, Š.    pozri Žigrai, M.    227
Hrušovský, Š.    Medicína na webe: Liečba bolesti    229
Hrušovský, Š.    Miniatlas: Preležaniny    261
Hrušovský, Š.    Medicína na webe: Tuberkulóza – problém minulosti, súčasnosti aj budúcnosti    263
Hrušovský, Š.    Miniatlas: Eryzipel    389
Hrušovský, Š.    pozri Šašinka, M.    391
Hrušovský, Š.    pozri Žigrai, M.    439
Hrušovský, Š.    pozri Šašinka, M.    441
Hrušovský, Š.    Miniatlas. – Jedovaté huby v Slovensku: I. časť    519
Hrušovský, Š.    pozri Šašinka, M.    521
Hrušovský, Š.   Malý atlas medicíny: Endoskopia paže rákových varixov    133
Hrušovský, Š.     Medicína na webe: Karcinóm prostaty: diagnostika a liečba    179
Hrušovský, Š.     pozri Šašinka, M.    349
Hrušovský, Š.     pozri Šašinka, M.    392
Hupka, Š..    pozri Kukurová, E.    355
Hupka, Š.jun.    pozri Kukurová, E.    355

CH
Chlebo, P.    Antioxidanty - benefit a kontroverzie    507
Chudý, P.    Poruchy hemostázy pri nešpecifických črevných zápaloch    324

I
Ilenčíková, D.    pozri Šajgalíková, H.    293
Indrák, K.    pozri Sakalová, A.    303
Ivanková, J.    pozri Bartošová, L.    318

J
Jacečko, J.    pozri Hrušovský, Š    519
Jajcaiová-Zedníčková, N.     pozri Hrubiško, M.    275
Jakubíková, H.    Neuropatická bolesť    47
Jančinová, V.    pozri Nosáľ, R.    287
Janíčko, M.    pozri Zakuciová, M.    106
Jánošová, O.    pozri Hrubiško, M.    275
Jarčuška, P.    pozri Veselíny, E.    100
Jarčuška, P.    pozri Zakuciová, M.    106
Jarčušková, D.    pozri Hrušovský, Š    389
Jenčíková, A.    pozri Hornáček, K.    422
Jurgoš, Ľ.    Zmeny v prevalencii infekcie Helicobacter pylori pri chronických gastritídach    96

K
Kaiserová, E.    pozri Kolenová, A.    280
Kavečanská, J.    pozri Šálek, T.    153
Kľoc, J.    pozri Smolko, I.    235
Kluchová, D.    pozri Boleková, A.    188
Knotková, H.    pozri Blahová, J.    144
Kolenová, A.    Akútna myeloblastová leukémia u detí v Slovenskej republike    280
Koníková, M.    Porucha níhľadu u pacientov s psychózou    242
Kosnáčová, J.    Kazuistika: Od hematologických prízna kov k celiakii    130
Kováč, R.    pozri Ležovič, M.    175
Kračunová, K.    Genetika Parkinsonovej choroby    247
Krajčík, Š.    Farmakoterapia u hospitalizovaných ge riatrických pacientov    58
Krajčík, Š.    pozri Hrušovský, Š    261
Králiková, K.    pozri Blahová, J.    144
Králiková, K.    pozri Blahová, J.    368
Kráľová, E.    pozri Kukurová, E.    355
Krčméry, V.    pozri Blahová, J.    144
Krčméry, V.    pozri Blahová, J.    368
Križanová, K.    Liečba symptómov progredujúcich nádo rových chorôb    34
Kubisz, P.    pozri Bartošová, L.    318
Kukumberg, P.    pozri Gúth, A.    413
Kukurová, E.    Osobnosti : Doc. MUDr. Štefan Hupka, DrSC.    355
Kulichová, M    Bolesť – definícia, rozdelenie, patofyzio lógia, klasifikácia a diagnostika    7
Kunčák, B.    Miniatlas :Gasroenterológia - Nepolypoidné neoplastické lézie kolorekta    347

L
Labaš, P.    pozri Sakalová, A.    303
Lazúr, J.    pozri Bátorová, A.    330
Ležovič, M.    Dlhodobá starostlivosť: komplexný systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti    175
Lipšic, T.    pozri Sakalová, A.    303
Lisý, Ľ.    Editorial : Pohľad na súčasnú neurológiu    187
Lisý, Ľ.    Neurodegeneratívne demencie    193
Lisý, Ľ.    Súčasný pohľad na patogenézu a terapiu 
sclerosis multiplex    199
Lišková, A.    pozri Blahová, J.    144
Litomerický, Š.    K aktuálnym otázkam starnutia a bez pečného šoférovania    83

M
Mačičková, T.    pozri Nosáľ, R.    287
Makaiová, I.    pozri Kukurová, E.    355
Malina, A.    Štruktúra a obsah vzdělávání v oboru veřejné zdravotníctví v české republike    435
Marinková, J.    pozri Gúth, A.    413
Martuliak, I.    Anestéziologické a neurologické postupy v liečbe bolesti    25
Masárová, K.    pozri Hrubiško, M.    275
Matej, M.    pozri Čelko, J.    419
Matej, M.    Teploliečba saunou    495
Matuliak, I.    Liečba bolesti     6
Menkyna, R.    pozri Blahová, J.    144
Menkyna, R.    pozri Blahová, J.    368
Merceková, L,    pozri Gúth, A.    409
Mistrík, M.    pozri Hrubiško, M.    275
Molokáčová, M.    pozri Blahová, J.    144

N
Nemčíková, Ľ.    Nádorová bolesť    40
Nosáľ, R.    K farmakologicko-hematologickej charakteris tike Carvedilolu: Celulárne a molekulévé aspekty modulácie aktivovaných ľudských krvných doštičiek a neurotrofilov    287

O
Ochaba, R.    Postojé, skúsenosti a zdravotné uvedomonie mládeže k fajčeniu    148
Ochaba, R.    Skúsenosti, vedomosti a postoje mládeže k alkoholu    363
Oláh, P.    pozri Bernasovská, G.    173
Ondriska, F.    Diagnostika askariózy dôkazom sérových protilátok    498
Oravkinová, I.    pozri Kolenová, A.    280

P
Patlevič, P.    pozri Boleková, A.    188
Pavlovič, M.    pozri Hrušovský, Š    261
Pečivová, J.    pozri Nosáľ, R.    287
Pencáková, S.,    pozri Ondriska, F.    498
Petríková, M.    pozri Nosáľ, R.    287
Piják, M.R.    pozri Hrušovský, Š    519
Plank, L.    pozri Šajgalíková, H.    293
Polák, M.    pozri Hrušovský, Š    519
Pribulová, H.    pozri Hrubiško, M.    275
Provazník, V.    pozri Gúth, A.    413


R

Remeňár, F.    pozri Veselíny, E.    100
Remková, A.  Systém renín-angiotenzín a hemostáza    313
Riečanský, I.    Editorial : Súčasnosť a smerovanie Lekár skeho obzoru    55
Riečanský, I.    Za profesorom MUDr. Ivanom Šimko vičom, DrSc. (1919-2007)    89
Ritomský, A.    pozri Gúth, A.    409
Rovný, I.    pozri Blahová, J.    144
Rovný, I.    pozri Hegyi, L.    273
Rovný, I.    Osobnosti: Niekoľko alov k životnému jubileu MUDr. Emílie Mihalskej    396
Rumenapf, G.    pozri Beňo, M.    372

S
Sakalová, A.    Varianty glukóza-6-fosfát dehydrogenázy v   Slovenskej republike – molekulovo-genetický polymorfizmus a klinická heterogenita    303
Sakalová, A.    pozri Holomáňová, D.    344
Sakalová, A.    Prof.MUDr. Mikuláš Hrubiško, DrSc., zakladateľ slovenskej hematológie a trasfuziológie    354
Sejnová, D.    pozri Kolenová, A.    280
Skraková, M.    pozri Hrubiško, M.    275
Sládeková, K.    Bezprostredná rehabilitácia po operáciách srdca    429
Smetanová, V.    pozri Hrušovský, Š    261
Smolko, I., ml.    Hemiartroplastika kolenného kĺbu    235
Sokolová, B.     pozri Smolko, I.    235
Srholec, A.    Alkohol a osobnosť    259
Stankovič, I.    pozri Hrušovský, Š    389
Staško, J.    pozri Bartošová, L.    318

Š
Šajgalíková, H.    Analýza prognostických faktorov u pa cientov s B-chronickou lymfocytovou leukémiou    293
Šálek, T.,     Chemoterapia pokročilého adenokarcinómu pankreasu    153
Šašinka, M.    pozri Riečanský, I.    55
Šašinka, M.    Celiakia - veloživotná choroba    111
Šašinka, M.    pozri Hrušovský, Š    135
Šašinka, M.    Editorial : Aké zmeny v našom časopise sme pre Vás pripravili    143
Šašinka, M.    Osobnosti : Prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.  Jubilijúci sedemdesiatnik    181
Šašinka, M.    Medicína na webe: Nové odporúčané postupy pre neuroboreliózu    349
Šašinka, M.    Medicína na webe: Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria    391
Šašinka, M.    Prehodnotenie odporúčaní pre skríning asymptomatickej bakteriúrie u dospelých    392
Šašinka, M.    Medicína na webe: Turnerov syndróm    441
Šašinka, M.    Medicína na webe- Testosterón a úmrtnosť    521
Šašinka, M:    pozri Hrušovský, Š    229
Šašinka, M:    pozri Hrušovský, Š    263
Šašinka,M.    pozri Hrušovský, Š    179
Šimek, M.    pozri Hrubiško, M.    275
Šimek, M.    pozri Bátorová, A.    330
Šimko, Š.    Sneť slezinová {ANTRAX} – diagnostika a terapia choroby    375
Šišková, Ľ.    pozri Ondriska, F.    498
Škultéty, J.    pozri Sakalová, A.    303
Šoltés, L.    Osobnosti : Ako nás hodnotia niektorí naši pacienti    137
Šoltésová, A.    pozri Ondriska, F.    498
Šramková-Fatrcová, K.    pozri Chlebo, P.    507
Štefanco, V.    Periprotetické fraktúry po implantáciách totálnej endoprotézy koxy    238
Štefániková, Z.    pozri Hrubiško, M.    275
Štefíková, M.    Zdravotnícke pomôcky najčastejšie použí vané v rehabilitácii    432
Štencl, J.    Slovenská zdravotnícka univerzita v roku 2008    3
Šufliarská, S.     pozri Kolenová, A.    280
Švec, J.    pozri Bencová, V.    514
Švorcová, E.    pozri Bátorová, A.    330

T
Tarageľová, B.    pozri Bérešová, M.    502
Tóth J.    pozri Tóth, K.    341
Tóth, J.    pozri Tóth, K.    170
Tóth, J.    pozri Tóth, K.    225
Tóth, J.    pozri Tóth, K.    261
Tóth, J.    pozri Tóth, K.    382
Tóth, J.    pozri Tóth, K.    434
Tóth, K.    Trestný čin ublíženia na zdraví    170
Tóth, K.    Trestný čin prijímania úplatku    225
Tóth, K.    Trestný čin nepriamej korupcie    260
Tóth, K.    Trestný čin neposkytnutia pomoci    341
Tóth, K.    Trestný čin účasti na samovražde    382
Tóth, K.    Trestný čin usmrtenia    434
Tóth, K.     Trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou    518
Trebuňová, K.    pozri Bátorová, A.    330
Turecký, L.    Biochémia a patobiochémia etanolu    251
Turianica, I.    pozri Chlebo, P.    507

V
Valkovič, P.    pozri Gúth, A.    413
Varga, A.    pozri Hrubiško, M.    275
Vavrečka, A.    Autoimunitná pankreatitída    124
Veseliny, E.     Využitie argónovej plazmokoagulácie v terapeutickej digestívnej endoskopii – vlastné skú­senosti    100
Veseliny, E.     pozri Zakuciová, M.    106
Vozárová, G.    pozri Ondriska, F.    498

W
Wawruch, M.    pozri Krajčík, Š.    58
Weitz, J.    pozri Danninger, F.    157

Z
Zacharová, Z.    pozri Koníková, M.    242
Zakuciová, M.    pozri Veselíny, E.    100
Zakuciová, M.    Liečba fistulujúcej formy Crohnovej choroby Infliximabom – analýza 50 pacientov    106
Zálešáková, J.    pozri Čelko, J.    416
Zálešáková, J.    pozri Čelko, J.    419
Zima, M.    Alkoholová hepatitída. Etiopatogenéza a kli nické aspekty    255

Ž
Žampachová, V.    pozri Žigrai, M.    227
Žarnovičanová, M.    pozri Bátorová, A.    330
Žigrai, M.    Miniatlas: Wilsonova choroba {hepato lentrikulárna degenerácia}    227
Žigrai, M.    pozri Hrušovský, Š.    261
Žigrai, M.    Miniatlas: Buddov-Chiariho syndróm    439
Žigrai, M.    pozri Hrušovský, Š.    519


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri