aberácia chromozómová   63-68, 293-301, 
abort   318-322, 
absces GIT   106-110, 157-161, 
– kože   389-390, 
abúzus drog   40-46, 205-217, 418
– liekov   124-129, 
ACE, enzým konvertujúci angiotenzín   313-317, 
ACE-I, inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín   313-317, 
acidóza laktátová   255-258, 
adenín   323-329, 
ADHD, syndróm porúch pozornosti a hyperaktívnosti   178, 
adolescencia   76-82, 143-152, 162-169, 363-367
adrenalín   318-322, 
adrenoleukodystrofia   302-308,

afázia   193-198, 
agitovanosť   34-39, 
agnózia   193-198, 
agranulocytóza   63-68, 
agregácia trombocytov   12-19, 205-217, 287-292, 318-322, 391, 479-483, 
AIDS, syndróm  získanej imunodeficiencie   383-388, 431484, 
akinéza   193-198, 247-250, 
aktín   309-312, 
aktivátor plazminogénu tkanivový rekombinantný, rt-PA   205-217, 
akupunktúra   20-24, 
aldehyddehydrogenáza   251-254, 
aldózoreduktáza   76-82, 
alemtuzumab   69-75, 
alergia   106-110, 330-340, 
alfa-synukleín   247-250, 
algeziológia, algezimeter   25-33, 229, 419-421, 
alkohol, alkoholizmus   40-46, 124-129, 193-198, 251-254, 255-259, 264-265, 363-367, 389-390, 
alodýnia   7-11, 218-220, 
alopécia   111-118, 
amín excitačný, inhibičný   12-19, 
aminokyselina   47-50, 255-258, 309-312, 453-456, 
aminotransferáza   111-118, 227-228, 255-258, 
AML, leukémia meloblastová akútna   280-286, 
amnézia   193-198, 
amyláza   157-161, 
amyloidóza   47-50, 63-68, 
ANA, protilátka antinukleárna   106-110, 124-129, 
anaesthesia dolorosa   218-220, 
analgézia   12-19, 40-46, 
analgoanestézia epidurálna   25-33, 
analýza DNA sekvenčná   302-308, 
androgén   254, 
anémia   63-68, 111-118, 130-132, 255-258, 
– hemolytická autoimunitná, AIHA 63-68, 
– – nesférocytová   302-308, 
– sideropenická   100-105, 111-118, 
anestézia   12-19, 25-33, 47-50, 
aneuryzma aorty   372-374, 
aneuryzma artériová   76-82, 
angina pectoris   83-88, 
angiodysplázia   100-105, 
angiopatia   76-82, 
angioplastika translúmenová intraoperačná, ITA   205-217, 372-374, 
angiotenzín   313-317, 
anhedónia   242-246, 
anhidróza   76-82, 
anizocytóza   309-312, 
anomália malá   129, 
anorexia   111-118, 
antibiotikum   11, 63-68, 95, 96-99, 132, 144-147, 178, 349, 368-371, 375-381, 391, 408
antigén CD   63-68, 
– HLA   111-118, 
antikoncepcia   254, 462-465, 
antioxidanty                                                          507-513
antitrombín   323-329, 
antrax   375-381, 
antropozoonóza   375-381, 
anxieta   83-88, 221-224, 
apatia   193-198, 
apnoe spánkové   83-88, 
apolipoproteín E4   193-198, 
apoptóza   106-110, 111-118, 479-483, 
apraxia   193-198, 
aquafitnes, aquajogging   416-418, 
areflexia   76-82, 
artritída juvenilná idiopatická, JIA 111-118, 
askarióza                                                              498- 501
ascites   34-39, 375-381, 
asténia   34-39, 
astma bronchiálna   83-88, 
asymetria končatín dolných   129, 
AT1, receptor angiotenzínu II   313-317, 
atak ischemický tranzitórny, TIA   318-322, 
ataxia   111-118, 193-198, 
ateroskleróza    479-483, 
atónia žlčníka   76-82, 
autizmus   111-118, 
autoimunita   111-118, 323-329, 
autoprotilátka   124-129,

B
Badalík Ladislav, MUDr., DrSc., prof.   181, 
bakteriémia   144-147, 
bakteriúria asymptomatická   392, 
balneológia   403-433, 
bankovanie   20-24, 
Bárdoš Gejza, MUDr., prof.   442-443, 
beta2-mikroglobulín   63-68, 293-301, 
beta-amyloid   193-198, 
beta-blokátor   287-292, 
betaglukán   451-452
betalaktamáza   144-147, 368-371, 
beta-talasémia   309-312, 
bezpečnosť biologická   375-381, 
bilirubín   457-461, 
biopsia čreva   111-118, 
– kože   162-169, 
– nervu   162-169, 
– pankreasu   124-129, 
– pečene   330-340, 439-440, 
bioterorizmus   375-381, 
blefarofimóza   129, 247-250, 
blokáda átrioventrikulárna   47-50, 
blud   242-246, 
BNP, peptid nátriuretický mozgový   487, 
bod algický   419-421, 
– subtrochanterický   419-421, 
bolesť   6-50, 76-82, 229, 264-265, 419-421, 
– bazálna, prelomová   40-46, 
– brucha   96-99, 111-118, 375-381, 
– centrálna   47-50, 
– chrbta   422-428, 
– fantómová   40-46, 
– incidentálna   40-46, 
– kostno-svalová   349, 
– nádorová   7-11, 34-39, 40-46, 
– neuropatická   47-50, 218-220, 
– psychogénna   7-11, 
borelióza   349, 
bradykardia   416-418, 
bradykinéza   193-198, 
bradykinín   313-317, 
bula   389-390, 
bunka CD   124-129, 
– dendritická   119-123, 
– endotelová   76-82, 287-292, 313-317, 
– epitelová   292, 
– fetálna   309-312, 
– hemopoetická   280-286, 
– hladkosvalová   287-292, 
– hviezdicová   251-254, 255-258, 
– kmeňová   63-68, 280-286, 391, 
– krvotvorná   271-272, 
– Kupfferova   251-254, 255-258, 375-381, 
– leukemická   63-68, 
– MALT   63-68, 
– NK   63-68, 111-118, 
– ostrovčekovitá   292, 
– Panethova   119-123, 
– pečeňová   251-254, 
– plazmatická   124-129, 
búrka cytokínová   63-68, 

C
Ca prsníka   367, 398, 
caput medusae   375-381, 
celiakia   95, 111-118, 130-132, 
centrum cievne   372-374, 
cirhóza pečene   227-228, 251-254, 255-258, 439-440, 
– – biliárna primárna   124-129, 
citlivosť vibračná   76-82, 162-169, 
CLL, leukémia lymfatická chronická   63-68, 69-75, 286, 293-301, 
CME, vzdelávanie medicínske kontinuálne   136, 
COX-1, COX-2, cyklooxygenáza-1, -2   12-19, 
CRP, C-reaktívny proteín   323-329, 453-456, 
CRPS, syndróm bolestivý regionálny komplexný   47-50, 
CT, tomografia počítačová   34-39, 124-129, 187, 205-217, 227-228, 330-340, 439-440, 
cvičenie aktívne, pasívne   403-408, 416-418, 
– vo vode   416-418, 
cyklus Krebsov   251-254, 
cytochróm P450   251-254, 255-258, 
cytogenetika   293-301, 
cytokín   63-68, 106-110, 111-118, 199-204, 251-254, 255-258, 
cytometria prietoková   280-286, 318-322, 391, 
cytozól   251-254, 255-258, 

Č
čas krvácania   318-322, 
čas protrombínový   255-258, 330-340, 
čas tromboplastínový   330-340, 
čin trestný   170-172, 225, 260, 330-340, 341-342, 382, 434,
človek starší   58-62, 83-88, 
čokoláda   388,

D
darca orgánu   383-388, 
darcovstvo krvi   271-272, 
dardarín   247-250, 
deficit IgA   111-118, 
dekubit   40-46, 261-262, 403-408, 
delécia chromozómová   63-68, 293-301, 309-312, 
delírium   34-39, 
delírium alkoholické   264-265, 
demencia   83-88, 
– alkoholická   264-265, 
– kortikobazálna   193-198, 
– neurodegeneratívna   193-198, 
demyelinizácia   47-50, 
depresia   34-39, 47-50, 83-88, 193-198, 217, 221-224, 242-246, 382, 
dermatitis herpetiformis Duhring   111-118, 
dermatomykóza   389-390, 
dezmopresín   330-340, 
DHA, kyselina dokosahexaénová   479-483, 
diabetes mellitus typ 1   76-82, 111-118, 162-169, 217, 389-390, 431, 487, 
diagnostika prenatálna   309-312, 
diatermia   20-24, 
diatéza hemoragická   20-24, 
DIC, koagulácia intravaskulárna diseminovaná   130-132, 323-329, 
Dieška Dionýz, MUDr., DrSc., prof.   230, 490, 
dieťa   76-82, 129, 162-169, 280-286, 349, 428, 489, 
diéta antisklerotická   472-478, 
– bezlepková   111-118, 
– vysokoenergetická   274, 
dinorfín   12-19, 
dispenzarizácia   330-340, 
divertikulum Zenkerov   100-105, 
dlaha uhlíková   238-241, 
DMO, obrna detská mozgová   422-428, 
DNA, kyselina deoxyribonukleová   119-123, 302-308, 309-312, 451-452
dojča, dojčenie   111-118, 274, 367, 
dopomoc   403-408, 
dorzalgia   422-428, 
dreň kostná   275-279, 391, 
droga   40-46, 205-217, 418
duodénopankreatektómia cefalická   157-161, 
dýchavičnosť   34-39, 
dysfágia   391, 
dysgenéza ovárií   441, 487, 
dyskeratosis congenita   302-308, 
dyspepsia   96-99, 
dysrytmia   76-82, 287-292, 
dystónia   247-250, 
dystrofia nervosvalová   34-39, 302-308, 

E
EBM, medicína založená na dôkazoch   11, 157-161, 392, 
echolália   193-198, 
edém mozgu   375-381, 
– pľúcny   375-381, 
editorial   3-5, 6, 55-57, 95,143,  187, 271-272, 273-274, 451-452
EEG, elektroencefalografia   193-198, 
ejakulácia retrográdna   76-82, 
EKG, elektrokardiografia   205-217, 
ekonomika zdravotnícka   372-374, 383-388, 395, 435-438, 
elektroterapia   20-24, 
ELISA        498-501
embólia a. pulmonalis   323-329, 
EMG, elektromyografia   162-169, 
encefalitída    446
encefalopatia bilirubínová   457-461, 
– bovinná   193-198, 
– hepatálna   34-39, 
– Wernickeho   264-265, 
endarteriektómia   372-374, 
endokarditída infekčná   205-217, 
endoprotéza totálna   235-237, 238-241, 
endorfín   12-19, 20-24, 
endoskopia   347-348, 
endotel   302-308, 313-317, 323-329, 
endotoxín   255-258, 
enkefalín   12-19, 20-24, 
enteropatia gluténová   111-118, 
enzým IMP   368-371, 
– konvertujúci angiotenzín, ACE   313-317, 
– VIM   368-371, 
EPA, kyselina eikosahexaénová   479-483, 
epifýza   250, 
epilepsia   83-88, 130-132, 187, 
ERCP, cholangiopankreatikografia endoskopická retrográdna   124-129, 408
ergoterapia, ergometria   403-408, 416-418, 
erytrocyt   275-279, 302-308, 309-312, 
erytropoetín, EPO   275-279, 
eryzipel   389-390, 
estrogén   34-39, 255-258, 367, 441, 466-471, 487, 
etanol   251-254, 
etnické skupiny                                                    502-506
exsudát   34-39, 375-381, 

F
fagocytóza   287-292, 375-3 81, 
fajčenie   76-82, 124-129, 143-152, 418
faktor jadrový kappa-B, NF-?B   119-123, 255-258, 
– koagulačný   318-322, 323-329, 330-340, 
– nekrotizujúci tumory-?, TNF-?   95, 106-110, 161, 199-204, 251-254, 323-329, 
– rizikový   76-82, 280-286, 292, 293-301, 
– transkripčný   323-329, 
– trombocytový   313-317, 
– von Willebrandov   313-317, 330-340, 
farbosleposť   302-308, 
farmakológia pediatrická   178, 
farmakoterapia bolesti   12-19, 40-46, 
– u starších   58-62, 
favizmus   302-308, 
FBSS, syndróm neúspešnej operácie chrbtice   47-50, 
FDP, produkt fibrínu degradačný   323-329, 
fenomén wind-up   7-11, 
feritín   309-312, 330-340, 
fertilita   12-19, 
fibrilácia predsiení   205-217, 
fibrinogén   20-24, 313-317, 318-322, 323-329, 330-340, 
fibrinolýza   313-317, 
fibrogenéza   255-258, 
fibronektín   251-254, 
fibróza cystická   132, 
– nefrogénna   279, 
– pečene   251-254, 
– retroperitoneálna   124-129, 
financovanie nemocníc   383-388, 395, 
FISH, hybridizácia in situ fluorescenčná   293-301, 
fistula   106-110, 
– artériovenózna   173-174, 
– pankreatická   157-161, 
flavonoid   451-452, 453-456, 
formula   204, 
fosfolipáza A2   287-292, 
fototerapia   20-24, 100-105, 
fraktúra periprotetická   238-241, 
FSH, hormón stimulujúci folikuly   487, 
Furková Katarína, doc., MUDr., CSc., mim. prof.   485, 
fyziatria   403-433, 
fyzioterapia respiračná   429-431,

G
G6PD, glukóza-6-P-dehydrogenáza   302-308, 
GABA, kyselina gamaaminomaslová   12-19, 
gadolínium   279, 
galaktóza   466-471, 
gastritída   34-39, 96-99, 
gastroenterológia   95-135, 
gastroparéza   76-82, 
gén choroby Parkinsonovej   247-250, 
– G6PD   302-308, 
– JAK2   275-279, 
– MYH   119-123, 
– NOD2   119-123, 
– p53   119-123, 
– park   247-250, 
– rezistencie   368-371, 
– SHOX   441
– tumorový supresorový   119-123, 
genetika molekulová   280-286, 
gerontológia, geriatria   58-62, 398, 488, 
GH, hormón rastový   199-204, 487, 
glaukóm   83-88, 
gliadín   111-118, 
globín   309-312, 
glukagón   453-456, 
glukokortikoid   255-258, 292, 
glukoneogenéza   255-258, 
glukóza-6-P-dehydrogenáza, G6PD   302-308, 
glutatión   251-254, 
glutén   111-118, 
glykémia   34-39, 413-415, 453-456, 
glykolýza   302-308, 
glykoproteín V   313-317, 
gonadotropín   255-258, 
gonartróza   235-237, 
granulóm   323-329, 
gravidita   323-329, 392, 416-418, 
guidelines   11, 254, 330-340, 349, 392, 
gymnastika dýchacia   403-408, 

H
halucinácia   193-198, 242-246, 264-265, 
HCG, choriogonádotropín,   367, 
HDL-cholesterol   76-82, 90, 453-456, 472-478, 479-483, 
HDL-lipoproteín   287-292, 
helioterapia   20-24, 
hém   309-312, 
hematokrit   275-279, 
hematológia   63-68, 271-272, 
hemiartroplastika   235-237, 
hemodialýza   173-174, 
hemofília A   302-308, 330-340, 
hemoglobín, hemoglobinopatia   63-68, 162-169, 275-279, 302-308, 309-312, 391, 
hemoglobinúria   375-381, 
– paroxyzmálna nočná   391, 
hemokultúra   389-390, 
hemolýza intravaskulárna   302-308, 309-312, 391, 
hemosideróza   302-308, 309-312, 
hemostáza   100-105, 271-272, 302-308, 313-317, 318-322, 323-329, 
hepatitída alkoholová   255-258, 
– B, C   110, 255-258, 
hepatomegália   34-39, 63-68, 
herpes simplex   20-24, 446
– zoster   47-50, 389-390, 
hipoterapia   422-428, 
Hippokrates   136, 
hirzutizmus   254, 
histidín   309-312, 
HIV, vírus ľudskej imunodeficiencie   484, 
hladovanie   255-258, 
hlásenie povinné   330-340, 
hlava medúzy   375-381, 
hnačka   111-118, 375-381, 383-388, 
homeostáza   302-308, 
homocysteín   313-317, 323-329, 
hordeín   111-118, 
hormón rastový rekombinantný, rGH   487, 
– rastový, GH   199-204, 
– stimulujúci folikuly, FSH   487, 
horúčka   20-24, 302-308, 375-381, 389-390, 
hospic   34-39, 
hospitalizácia   58-62, 
Hrubiško Mikuláš, MUDr., DrSc., prof.   354, 
Hupka Štefan, MUDr., DrSc., doc.   356, 
hybridizácia in situ fluorescenčná, FISH   293-301, 
hydrokinézioterapia   416-418, 
hydroterapia   20-24, 
hygiena bronchov   429-431, 
– nemocničná   368-371, 383-388, 396, 
hyperalgézia   7-11, 218-220, 
hyperandrogenemia   254, 
hypereflexia   247-250, 
hyperglykémia   76-82, 255-258, 
hyperhidróza   413-415, 
hyperkalciémia   34-39, 
hyperkoagulácia   313-317, 323-329, 
hyperpatia   218-220, 
hypertenzia artériová   182, 313-317, 372-374, 388, 466-471, 472-478, 
– intrakraniálna   34-39, 487, 
hyperurikémia   255-258, 302-308, 
hyperviskóznosť   63-68, 
hypoalbuminémia   58-62, 
hypochrómia erytrocytov   309-312, 
hypogamaglobulinémia   293-301, 
hypoglykémia   34-39, 76-82, 83-88, 255-258, 
hypohidróza   76-82, 
hypoproteinémia   130-132, 
hyposplenizmus   111-118, 
hypotermia   375-381, 
hypoxia   275-279, 

CH
chemiluminiscencia   287-292, 
chemoterapia   34-39, 40-46, 47-50, 69-75, 161, 153-156, 199-204, 280-286, 293-301, 479-483, 
chirurgia cievna   372-374, 
CHOCH, choroba oblič ková chronická   279, 
cholangiopankreatikografia endoskopická retrográdna, ERCP   124-129, 408
cholangitída sklerotizujúca primárna   124-129, 
cholesterol   90, 453-456, 479-483, 
chorea   349, 
choriogonádotropín, HCG   367, 
choroba Alzheimerova   187, 193-198, 398, 
– autoimunitná   111-118, 323-329, 
– čreva zápalová, IBD   95, 106-110, 119-123, 323-329, 479-483, 
– Crohnova   95, 106-110, 119-123, 124-129, 161, 323-329, 
– Fabryho   178, 
– Geeova-Herterova-Heubnerova   111-118, 
– Huntingtonova   193-198, 
– jatrogénna   193-198, 
– kardiovaskulárna   76-82, 83-88, 264-265, 287-292, 313-317, 431, 441, 453-456, 472-478, 479-483, 
– lymfoproliferatívna   63-68, 69-75, 
– lymská   349, 
– myeloproliferatívna   275-279, 439-440, 
– nádorová   20-24, 34-39, 40-46, 63-68, 69-75, 275-279, 293-301, 453-456, 462-465, 
– obličková chronická, CHOCH   279, 
– Parkinsonova   83-88, 193-198, 247-250, 
– prenosná sexuálne   462-465, 
– prionová   193-198, 
– refluxová pažeráka   100-105, 
– reťazcov ťažkých   63-68, 
– srdca ischemická   441, 487, 
– von Willebrandova   330-340, 
– Wilsonova   227-228, 
chrbtica krčná   409-412, 
chrípka ázijská   90, 
chromozóm 11   293-301, 323-329, 
– 13   293-301, 
– X   302-308, 330-340, 391, 441, 487, 
chyba vývojová vrodená   428, 441

I
IBD, choroba čreva zápalová   95, 106-110, 119-123, 323-329, 
IgA, imunoglobulín A   111-118, 
IgG, imunoglobulín G   293-301, 
IgG protilátky   498-501
ikterus   457-461, 
– obštrukčný   124-129, 
iktus mozgový   205-217, 
IL, interleukín   111-118, 251-254, 255-258, 
IMP-enzým   368-371, 
impotencia   76-82, 
IMT, infekcia traktu močového   11
imunita naivná   111-118, 
imunodeficiencia   293-301, 
imunofenotypizácia   63-68, 280-286, 293-301, 
index glykemický   453-456, 
indikátory kvality   514-517
infantilismus intestinalis   111-118, 
infarkt mozgový   205-217, 403-408, 
– myokardu   83-88, 318-322, 453-456, 479-483, 
infekcia ciest močových   392, 
– Helicobacter pylori   12-19, 95, 96-99, 
– nozokomiálna   368-371, 
– traktu močového, IMT   11
– vírusová   330-340, 
infertilita   111-118, 
infliximab   106-110, 161, 
inhibítor aktivátora plazminogénu-1, 
PAI-1   313-317, 
– enzýmu konvertujúceho angiotenzín, ACE-I   313-317, 
– faktora koagulačného   330-340, 
– pumpy protónovej   95, 
inkontinencia moču   76-82, 
iNOS, NO-syntáza   251-254, 
instabilnosť chromozómová   119-123, 
insuficiencia renálna   34-39, 58-62, 83-88, 124-129, 
– respiračná   20-24, 
integrón   368-371, 
interferón   199-204, 
interleukín, IL   111-118, 251-254, 
inzulín   178, 250, 255-258, 
ischémia mozgová   205-217, 
ITA, angioplastika translúmenová intraoperačná   372-374, 
izoenzým   302-308, 

J
jadro autonómne   188-192, 
jed   382, 
JIA, artritída juvenilná idiopatická   111-118, 

K
kachexia   20-24, 
kakao   388, 
kameň obličkový   147, 
– žlčový   309-312, 
kanálik iónový   12-19, 47-50, 76-82, 132, 
karcinóm kolorektálny   119-123, 
– pankreasu   95, 153-156, 157-161, 
– prostaty   179, 
kardiochirurgia   429-431, 
kardiostimulátor   20-24, 
kardiovaskulárne ochorenia                                 507-513
karnitín   272, 
karotén, karotenoid   451-452, 453-456, 472-478,
kašeľ   34-39, 375-381, 
kaskáda koagulačná   323-329, 
– zápalová   106-110, 
kataláza   251-254, 255-258, 
kataplexia   83-88, 
katarakta   83-88, 
katecholamín   255-258, 
katéter, katetrizácia   25-33, 372-374, 
kazeín   453-456, 
ketoacidóza   76-82, 
kĺb kolenný   235-237, 
klírens   58-62, 
klk choriónový   309-312, 
koagulácia   313-317, 
– intravaskulárna diseminovaná, DIC   130-132, 323-329, 
koagulopatia    330-340, 
koenzým Q10   272, 451-452
kokaín   418, 
kolagén   251-254, 330-340, 
kolitída ulcerózna   119-123, 124-129, 323-329, 
kolónia erytroidná   275-279, 
komisia kategorizačná   432-433, 
komplement   391, 
kompresia miechy, nervu   34-39, 47-50, 
komunikácia   403-408, 435-438, 
kôň v terapii   422-428, 
konanie úmyselné   382, 
konferencia gynekologická   394, 
– stomatologická   393, 
kontraktúra svalová   40-46, 
koprofyrinúria   255-258, 
korupcia   260, 
kostihoj   409-412, 
koxartróza   419-421, 495-497
koža červená   389-390, 
– pomarančová   279, 
kreatinín   58-62, 
kríza celiakálna   111-118, 
krkva šijová   487, 
krvácanie do GIT   375-381, 
– intrakraniálne   34-39, 
– subarachnoidové   375-381, 
kryoterapia   20-24, 25-33, 
kultúra tkanivová   275-279, 
kúpele   409-412, 
kvercetín   451-452
kyfóza   487, 
kyselina arachidónová   323-329, 
– deltaaminolevulová   309-312, 
– deoxyribonukleová, DNA   119-123, 302-308, 309-312, 451-452
– dokosahexaénová, DHA   479-483, 
– eikosahexaénová, EPA   479-483, 
– gamaaminomaslová, GABA   12-19, 
– glutamová   12-19, 
– listová   453-456, 
– mastná polynenasýtená, n-3-NEMK   272, 453-456, 472-478, 479-483, 
– močová   255-258, 
– žlčová   255-258, 

L
laktát   413-415, 
laktoferín   99, 124-129, 
laktóza   466-471, 
lamivudín   110, 
lampa bioptronová   20-24, 
laparoskopia   157-161, 
laseroterapia   20-24, 
LDL-cholesterol   453-456, 472-478, 479-483, 
lekár všeobecný   398, 
lekáreň U zlaté koruny   137, 
lekárstvo sociálne   395, 
lepok   111-118, 
leptospiróza   375-381, 
leukémia lymfatická chronická, CLL   63-68, 69-75, 286, 293-301, 
– meloblastová akútna, AML   280-286, 
– vlasatobunková   63-68, 
leukocyt neutrofilový   124-129, 287-292, 293-301, 
leukocytóza   63-68, 255-258, 
liečba ? aj terapia   323-329, 
lipid   453-456, 479-483, 
lipogenéza, lipolýza   255-258, 
lipoproteín HDL   287-292, 
lupus erythematosus sytémový, SLE   124-129, 479-483, 
lymfadenitída, lymfadenopatia   63-68, 69-75, 375-381, 389-390, 
lymfedém   487, 
lymfocyt B, T   63-68, 111-118, 119-123, 124-129, 199-204, 293-301, 
– CD   111-118, 
lymfocytóza   63-68, 
lymfóm   63-68, 
– čreva   111-118, 
– Hodgkinov   63-68, 
lyzín   251-254, 453-456,

M
magnetoterapia   20-24, 
Makovický Emil, MUDr., prof.   395, 
makrofág   119-123, 375-381, 
makroglobulinémia Waldenströmová   63-68, 
malabsorpcia   76-82, 
malária   431
malnutrícia   58-62, 130-132, 
malóndialdehyd   255-258, 
manažment zdravotnícky   435-438, 
manipulácia   20-24, 
Mariányi Ján, MUDr.   266, 
marker   199-204, 242-246, 453-456, 
masáž   20-24, 
masív trochanterický   238-241, 
matrix extracelulárny   251-254, 
mechanoterapia   20-24, 
meď   227-228, 
mediastínum, medzihrudie   375-381, 
Medicare, Medicaid   383-388, 
medicína alternatívna   20-24, 
– intenzívna   368-371, 
– laboratórna   271-272, 
– mitochondriová   272, 
– paliatívna   34-39, 40-46, 229, 
– sociálna   435-438, 
– založená na dôkazoch, EBM   11, 157-161, 392, 
melatonín   250, 
meningitída   375-381, 446
MEOS, systém etanoloxidujúci mikrozómový   251-254, 255-258, 
metabolit kyslíka reaktívny   287-292, 302-308, 313-317, 
metalolaktamáza   368-371, 
metastáza nádoru   20-24, 34-39, 
metionín   453-456, 
metodika facilitačná   403-408, 
– Kabatova, Bobathovej, Vojtova   403-408, 
miecha   188-192, 
migréna   318-322, 
Mihalská Emília, MUDr.   396, 
mikroalbuminúria   76-82, 
mikrozóm   251-254, 
minimum rehabilitačné   403-408, 
mitochondrium   251-254, 272, 
mládež   143-152, 363-367
mlieko   466-471, 472-478, 
– umelé   204, 
mobilizácia skorá   20-24, 429-431, 
moč tmavý   309-312, 
močovina   330-340, 
model bolesti Louserov   7-11, 
molekula adhézna   199-204, 
monocyt   119-123, 
monozómia X   441, 487, 
mortalita   375-381, 
MR, rezonancia magnetická   34-39, 124-129, 187, 193-198, 199-204, 205-217, 227-228, 279, 330-340, 439-440, 
mutácia génová   119-123, 247-250, 302-308, 323-329, 
mutácia JAK2   275-279, 
mycosis fungoides   63-68, 
myeloperoxidáza   287-292, 
mykóza   389-390, 
myocyt kardiálny   287-292, 
myofibroblast   251-254, 
myoinozitol   76-82, 
myopatia degeneratívna   187, 

N
n-3-polynenasýtená mastná kyselina, 
n-3-NMK   272, 453-456, 472-478, 
n-6-polynenasýtená mastná kyselina, 
n-6-NMK   453-456, 472-478, 
NAD, nikotínamidnukletid   255-258, 
nádor GIT   100-105, 
– kolorekta   95, 119-123, 347-348, 
– mozgu   76-82, 
– žalúdka   96-99, 
NADPH-d, nikotínamidadeníndinukleo tidfosfátodiaforáza   188-192, 
náhľad   242-246, 
náhrada kĺbu   235-237, 
nálada manická, hypomanická   242-246, 
nápoj sladký   329, 
neuralgia trigeminová   47-50, 
nauzea   34-39, 96-99, 
nedbanlivosť   170-172, 382, 
nedostatok lekárov   169, 
nehoda dopravná   83-88, 341-342, 
nemocnica mestská   383-388, 
– siete záchrannej   383-388, 
neposkytnutie pomoci   341-342, 
nespavosť   242-246, 264-265, 
neuralgia postherpetická   40-46, 
neuroborelióza   349, 
neurochirurgia   40-46, 
neuroimunológia   187, 
neurológia   187-224, 
neuromodulácia   25-33, 
neurón pregangliový   188-192, 
neuropatia autonómna   34-39, 76-82, 
– diabetická   76-82, 162-169, 
– ischemická   47-50, 
– n. oculomotorius   76-82, 
neuropsychiatria   187, 
neutrofil   287-292, 
NF?B, faktor jadrový kappa-B   119-123, 255-258, 
nikotínamidadeníndinukleotidfosfáto diaforáza, NADPH-d   188-192, 
nikotínamidnukletid, NAD   255-258, 
NO, oxid dusíka   12-19, 76-82, 132, 188-192, 251-254, 391, 
nocicepcia   7-11, 47-50, 
noradrenalín   47-50, 
NO-syntáza, iNOS   251-254, 
novorodenec   280-286, 302-308, 457-461, 479-483, 
nystagmus   83-88, 

O
obezita   180, 313-317, 329, 428
obrna detská mozgová, DMO   422-428, 
– supranukleárna progresívna   193-198, 
obstipácia   34-39, 40-46, 111-118, 123, 
obštrukcia čreva   40-46, 
– močovodu   34-39, 
ochlpenie nadmerné   254, 
ochrana biologická   375-381, 
očkovanie   371, 462-465, 
odporúčanie   11, 254, 330-340, 349, 392, 
ohrozenie zdravia   170-172, 
olej rakytníkový   479-483, 
operácia revízna   238-241, 
– srdca   429-431, 
opioid   12-19, 20-24, 34-39, 40-46, 221-224, 
organizácia zdravotnícka Svetová, SZO   12-19, 488, 
– zdravotníctva   435-438, 
organomegália   63-68, 
osobnosť   259, 264-265, 
osteolýza   238-241, 
osteoporóza   111-118, 
ostrovček Langerhansov   124-129, 
oteoporóza   466-471, 
otrava olovom   375-381, 
ovárium polycystické   254, 
ovulácia   12-19, 
oxid dusíka, NO   12-19, 76-82, 132, 188-192, 251-254, 391,

P
pacemaker   83-88, 
PAI-1, inhibítor aktivátora plazmino
génu-1   313-317, 
pamäť   193-198, 220, 488, 
pancreas divisum   124-129, 
pankreas   292, 
pankreatitída akútna   408
– autoimunitná   124-129, 
papulóza lymfomatoidná   63-68, 
parkín   247-250, 
pažerák Barrettov   100-105, 
PCR, reakcia reťazcová polymerázová    292, 302-308, 309-312, 375-381, 487, 
pepsín   111-118, 
peptid nátriuretický átriový, ANP   413-415, 
– – mozgový, BNP   441, 487, 
peptidoglykán   119-123, 
percepcia bolesti   7-11, 
perforácia GIT   375-381, 
peritonitída   375-381, 
peroxidácia   287-292, 302-308, 309-312, 472-478, 
– lipidov   251-254, 255-258, 
peroxizóm   251-254, 255-258, 
pesimizmus   242-246, 
petechia   389-390, 
plán rehabilitačný   429-431, 
plastickosť nervová   7-11, 
plat lekára   383-388, 
plazmaferéza   199-204, 
plazmid   368-371, 
plazmocytóm   63-68, 
plazmokoagulácia argónová   100-105, 
plexopatia lumbosakrálna   76-82, 
pľuzgier   261-262, 375-381, 
podplácanie nepriame   260, 
podpora zdravia   273-274, 363-367, 435-438, 
podstata bolesti   7-11, 
poikilocytóza   309-312, 
poisťovňa   372-374, 383-388, 432-433, 
pokus biologický   375-381, 
politika zdravotnícka   435-438, 
polohovanie   403-408, 
polycytemia vera   275-279, 
polyfarmácia   58-62, 
polyglobúlia sekundárna   275-279, 
polymorbidita   58-62, 
polymorfizmus génový   251-254, 302-308, 
polyneuropatia   162-169, 218-220, 
polyp čreva   347-348, 
pomoc potrebná   341-342, 
pomôcka zdravotná   432-433, 
porážka   403-408, 
porfyrín   255-258, 309-312, 
pôrod   383-388, 462-465, 
porucha afektívna   242-246, 
– imunity   389-390, 
– kognitívna   58-62, 83-88, 193-198, 221-224, 
– komunikácie   403-408, 
– náhľadu   242-246, 
– osobnosti   264-265, 
– panická   413-415, 
– spánku   247-250, 
– vedomia   205-217, 
posadzovanie   403-408, 
poškodenie ischemicko-reperfúzne   287-292, 
postúra   422-428, 429-431, 
pot, potenie   63-68, 375-381, 413-415, 
potrat   111-118, 318-322, 
poukaz lekársky   432-433, 
práca atestačná   435-438, 
právo zdtavotnícke   435-438, 
preležanina   261-262, 
presenilín   193-198, 
prevencia            507-513
prevencia rakoviny   466-471, 
príhoda mozgová cievna   47-50, 90, 403-408, 453-456, 
prijatie úplatku   225, 
príjem centrálny   383-388, 
prion   193-198, 
príznak extrapyramidový   83-88, 193-198, 247-250, 
probiotikum   99, 
produkt fibrínu degradačný, FDP   323-329, 
profylaxia   375-381, 
progestín   441
program dialyzačný   34-39, 
– fetálny   451-452
– metadónový   40-46, 
– rehabilitačný   403-408, 
– zdravotnícky   363-367
proktokolitída hemoragická postradiačná   100-105, 
prolamín   111-118, 
prolín   309-312, 
prosopagnózia   193-198, 
prostaglandín, prostacyklín   12-19, 20-24, 313-317, 
proteáza   323-329, 
proteín C, S   313-317, 323-329, 
– C-reaktívny, CRP   323-329, 
– DJ-1   247-250, 
– GAS-6   318-322, 
proteínkináza C   76-82, 
protilátka antiendomyzínová   111-118, 
– antifosfolipidová   323-329, 
– antigliadínová   111-118, 
– antinukleárna, ANA   106-110, 124-129, 
– monoklonová   69-75, 106-110, 199-204, 391, 
protoonkogén   119-123, 
protoporfyrín   309-312, 
prstenec Kaiserov-Fleischerov   227-228, 
prúd diadynamický   20-24, 
pseudodemencia   193-198, 
psychóza   242-246, 264-265, 
– Korsakovova   264-265, 
psychosociálne intervencia       514-517
puberta   76-82, 111-118, 441, 487, 
pumpa lieková termolýza   25-33, 
– protónová   95, 
punkcia lumbálna   40-46, 
purging   69-75, 
pyruvátkináza   302-308, 

R
radikál kysíka voľný   251-254, 255-258, 287-292, 302-308, 309-312, 313-317, 453-456, 472-478, 
rádioimunoterapia   69-75, 
rádioterapia   34-39, 40-46, 69-75, 479-483, 
rakovina   129, 
– hrubého čreva   466-471, 
– konečníka   466-471, 
– krčka maternice   462-465, 
– maternice   466-471, 
– pankreasu   466-471, 
– pažeráka   466-471, 
– prostaty   466-471, 
– prsníka   367, 398, 466-471, 
– vaječníkov   466-471, 
– žalúdka   466-471, 
rakytník   479-483, 
rast   274, 
rázštep chrbtice   428
reakcia alergická   330-340, 
– reťazcová polymerázová, PCR   292, 302-308, 309-312, 375-381, 487, 
rebox   25-33, 
rebrík analgetický   40-46, 
receptor angiotenzínu II, AT1   313-317, 
– beta-adrenergný   287-292, 
– dopamínový   221-224, 
– glukokortikoidový   292, 
– glykoproteínový   318-322, 
– H2   255-258, 
– hormónový   398, 
– inzulínový   451-452
– membránový   287-292, 
– opioidový   12-19, 20-24, 
– proteínu C   313-317, 
– sérotonínový   34-39, 
reflex patelárny   76-82, 
– šľachy Achillovej   76-82, 
rehabilitácia liečebná   403-433, 488, 
relaxácia svalová   416-418, 
remodelácia   313-317, 
renín   313-317, 
retardácia rastu   441, 487, 
reťazec IgVH   63-68, 
retencia moču   34-39, 
retikulocyt   302-308, 309-312, 
retikulum endoplazmatické   251-254, 
retinitis pigmentosa   83-88, 
retinol   255-258, 
retinopatia diabetická   76-82, 83-88, 
retrospektívna analýza   502-506
rezistencia inzulínová   250, 453-456, 472-478, 
– na antibiotiká   144-147, 368-371, 
rezonancia magnetická, MR   34-39, 124-129, 187, 193-198, 199-204, 205-217, 227-228, 279, 330-340, 439-440, 
rGH, hormón rastový rekombinantný   487, 
rigidita   247-250, 
rituximab   69-75, 
riziko kardiovaskulárne   453-456, 
riziko liekové   58-62, 
– onkogénne   280-286, 293-301, 
– výživové   451-452
rómská populácia   502-506
rt-PA, aktivátor plazminogénu tkanivový rekombinantný   205-217, 
rutín   451-452
rytmus spánkový   34-39,

S
samovražda   382, 
sauna   413-415, 495-497
schizofrénia   242-246, 
sclerosis multiplex   199-204, 
sebauvedomovanie   242-246, 
sekalín   111-118, 
selektín   313-317, 323-329, 
selén   453-456, 472-478, 
seniori   488, 514-517
senzibilizácia   7-11, 
sepsa   389-390, 
serologická diagnostika           498-501
sérotonín   34-39, 47-50, 287-292, 
sfinkter Oddiho   124-129, 
singultus   34-39, 
sklerodermia   124-129, 
skleróza roztrúsená   47-50, 
skolióza   487, 
skríning   119-123, 330-340, 392, 462-465, 
SLE, lupus erythematosus sytémový   124-129, 479-483, 
služba transfúzna Národná   344-346, 
sneť slezinová   375-381, 
sociológia medicínska   383-388, 
sója   204, 453-456, 
spánok   34-39, 182, 
spektrín   309-312, 
splenomegália   63-68, 309-312, 375-381, 
spóra   375-381, 
správanie bolestivé   7-11, 
sprue celiakálna   111-118, 
stabilografia   422-428, 
starnutie   83-88, 398, 488, 
starostlivosť ambulantná   383-388, 
– dlhodobá   175-178, 
– terminálna   34-39, 
– zdravotnícka   175-178, 229, 383-388, 395, 
stav hyperkoagulačný   313-317, 
steatóza pečene   251-254, 255-258, 313-317, 
stent   205-217, 372-374, 
sterilita   441
stimulácia nervová elektrická transkutánna, TENS   20-24, 25-33, 
stratégia W&W   69-75, 
strečing   20-24, 
stres   12-19, 318-322, 
stres oxidačný   76-82, 251-254, 255-258, 309-312, 313-317, 413-415, 472-478, 
superoxid   287-292, 
svetlo biostimulačné   20-24, 
syndróm imunodeficiencie získanej, AIDS   484, 
– akineticko-rigídny   193-198, 
– bolestivý regionálny komlexný, CRPS   47-50, 
– Brunsov-Garlandov   76-82, 
– Buddov-Chiariho   391, 439-440, 
– čreva dráždivého   111-118, 
– doštičiek lepivých   318-322, 
– Downov   111-118, 
– extrapyramidový   247-250, 
– hyperviskózny   63-68, 
– lumboischiadický   218-220, 
– Lynchov   119-123, 
– metabolický   250, 313-317, 451-452, 472-478, 
– nefrotický   323-329, 
– neúspešnej operácie chrbtice, FBSS   47-50, 
– nôh nepokojných   221-224, 
– paraneoplastický   40-46, 
– podobný lupusu   106-110, 
– porúch pozornosti a hyperaktívnosti, ADHD   178, 
– postiradiačný   40-46, 
– postlymský   349, 
– Sézaryho   63-68, 
– Sjögrenov   124-129, 
– straty plodu   318-322, 
– Tolosov-Hunterov   76-82, 
– Turnerov   441, 487, 
– uremický   34-39, 
– uzlinový   63-68, 
– vertebrogénny   422-428, 
– X   472-478, 
synkopa   83-88, 
syringomyélia   47-50, 
systém adrenergný   20-24, 
– dinorfínový   12-19, 
– endorfínový   12-19, 
– enkefalínový   12-19, 
– etanoloxidujúci mikrozómový, MEOS   251-254, 255-258, 
– renín-angiotenzín   313-317, 
– sympatikový   313-317, 413-415, 419-421, 
SZO, organizácia zdravotnícka Svetová   12-19, 488, 
SZU, Univerzita Slovenská Zdravotnícka   230, 485, 486, 488, 489, 

Š
Šimkovic Ivan, MUDr., DrSc., prof.   89, 
šoférovanie   83-88, 
šok   323-329, 375-381, 
Štencl Ján, doc., MUDr., CSc., mim. prof.   486, 
štúdia epidemiologická   76-82, 96-99, 143-152, 293-301, 313-317, 466-471, 

T
talamus   47-50, 227-228, 247-250, 
talasémia   309-312, 
technika endovaskulárna   372-374, 
tehotenstvo   392, 
teliesko Heinzove   302-308, 309-312, 
– Lewyho   193-198, 
– Weiblovo-Paladeho   313-317, 
tenezmus   100-105, 
TENS, stimulácia nervová elektrická transkutánna   20-24, 25-33, 
teória Lyonova   302-308, 
terapia antiagregačná   205-217, 
– antiemetická   34-39, 
– antihypertenzívna   313-317, 
– antikoagulačná   178, 205-217, 318-322, 330-340, 391, 
– biologická   153-156, 
– bolesti nefarmakologická   20-24, 
– chrurgická   157-161, 
– cytostatická   34-39, 69-75, 280-286, 293-301, 
– endovaskulárna   205-217, 372-374, 
– génová   132, 
– imunomodulačná   199-204, 
– imunosupresívna   69-75, 199-204, 391, 479-483, 
– imunotolerančná   330-340, 
– kortikoidmi   12-19, 34-39, 106-110, 124-129, 199-204, 238-241, 323-329, 349, 446
– kúpeľná   419-421, 
– manuálna   20-24, 
– neuroprotektívna   199-204, 
– trombolytická   205-217, 
termoterapia   20-24, 495-497
terorizmus biologický   375-381, 
test Coombsov   63-68, 
– ELISA   111-118, 
– Hamov   391, 
– izopropanolový   309-312, 
– konzumpcie protrombínu   330-340, 
– koordinačný   422-428, 
– Lequesneov   419-421, 
– methemoglobín-redukčný   302-308, 
– perlový   375-381, 
– skríningový   330-340, 
– sukrózový   391, 
– svalový   422-428, 
– tehotenský   367, 
– tuberkulínový   106-110, 
testosterón   217, 255-258, 
TGF, faktor rastový transformačný   199-204, 251-254, 
TIA, atak ischemický tranzitórny   318-322, 
tieň Gumprechtov   63-68, 
TNF-?, faktor nekrotizujúci tumory-?   95, 106-110, 161, 
tomografia počítačová, CT   34-39, 124-129, 187, 205-217, 227-228, 330-340, 439-440, 
trakcia   20-24, 
transfer rezistencie   368-371, 
transfúzia, transfuziológia   63-68, 271-272, 330-340, 344-346, 
transglutamináza tkanivová 2   111-118, 
transplantácia buniek kmeňových   69-75, 271-272, 280-286, 
transplantácia srdca   429-431, 
tras   58-62, 
trauma nervu   47-50, 
traumaplant   409-412, 
tréning aeróbny   416-418, 
triacylglycerol   76-82, 255-258, 453-456, 472-478, 
trizómia 12   63-68, 
trombín   313-317, 
trombocyt   76-82, 271-272, 287-292, 313-317, 318-322, 391, 
trombocytémia esenciálna   275-279, 
trombocytopénia   63-68, 255-258, 
trombofília   318-322, 391, 
trombolýza   205-217, 
trombomodulín   313-317, 
tromboxán B2   287-292, 
trombóza cievna   318-322, 323-329, 372-374, 389-390, 391, 
tuberkulóza   106-110, 263, 383-388, 431, 446
tymidínkináza   293-301, 
tyreoiditída autoimunitná   111-118, 
124-129, 
tyrozínkináza   63-68, 

U
ublíženie na zdraví   170-172, 
účinok lieku nežiaduci   20-24, 58-62, 83-88, 100-105, 106-110, 124-129, 
uhlák   375-381, 
ultrasonografia endoskopická   124-129, 
ultrasonoterapia   20-24, 
úmrtie, úmrtnosť   83-88, 280-286, 453-456, 
únava   264-265, 
Univerzita Slovenská Zdravotnícka, SZU   3-5, 230, 271-272, 273-274, 485, 486, 488, 
úpal   375-381, 
úplatok   225, 260, 
úraz   264-265, 
– bleskom   375-381, 
– nervu   47-50, 
– prúdom elektrickým   375-381, 
urolitiáza   147, 
USG, vyšetrenie ultrasonografické   124-129, 130-132, 173-174, 205-217, 227-228, 330-340, 439-440, 
usmrtenie   382, 434
utrpenie   7-11, 
úzkosť   264-265, 

V
vakcína   371, 375-381, 462-465, 
vakuumterapia   20-24, 
variant G6PD   302-308, 
varix pažerákový   95, 100-105, 133-134, 
vaskulitída   124-129, 
väz skrížený predný   235-237, 
vazopresín   264-265, 
vedomosti zdravotnícke   363-367
vegetariánstvo, vegánstvo   453-456, 
ventilácia   429-431, 
vertigo   83-88, 
vezikula   389-390, 
VIM-enzým   368-371, 
víno   507-513
vírus chrípky vtáčej   90, 
– ľudskej imunodeficiencie, HIV   484, 
– HPV   462-465, 
vírusová hepatitída typu A    502-506
vitamín   272, 
– B12   453-456, 
– C   472-478, 
– D   111-118, 453-456, 466-471, 
– E   287-292, 
– F   453-456, 
– K   130-132, 
vojna biologická   375-381, 
vracanie   34-39, 111-118, 375-381, 
vražda   382, 
vred kožný   389-390, 
– peptický žalúdka a dvanástnika   96-99, 100-105, 
výchova k zdraviu   143-152, 
– telesná   20-24, 
– zdravotná   273-274, 363-367, 395, 
výpotok pleurálny   34-39, 
vyšetrenie cytogenetické   63-68, 280-286, 293-301, 
– elektrofyziologické   187, 
– endoskopické   95, 96-99, 100-105, 124-129, 133-134, 157-161, 347-348, 
– genetické   119-123, 
– kultivačné   375-381, 
– mikroskopické   375-381, 
– molekulovo-genetické   119-123, 187, 193-198, 247-250, 280-286, 293-301, 302-308, 309-312, 318-322, 368-371, 375-381, 487, 
– sérologické   375-381, 
– skríningové   119-123, 462-465, 487, 
– ultrasonografické, USG   124-129, 130-132, 173-174, 205-217, 227-228, 330-340, 439-440, 
výučba postgraduálna   
vývratky krvavé   375-381, 
výživa   451-
– enterálna   408
vzdelávanie inštitucionálne   3-5, 350-353, 
– manažérske   435-438, 
– medicínske kontinuálne, CME   136, 
– postgraduálne   3-5, 372-374, 350-353, 435-438, 
vzplanutie oxidačné   287-292, 

Z
zabitie bleskom   375-381, 
zabúdanie   193-198, 398, 
zákon trestný   225, 260, 382, 341-342, 434
zápal   7-11, 199-204, 255-258, 453-456, 472-478, 479-483, 
zápcha   123, 
zariadenie zdravotnícke   273-274, 368-371, 372-374, 
záťaž   416-418, 
zatváranie nemocníc   383-388, 
závislosť   363-367
zbraň biologická   375-381, 
zdravotníctvo verejné   143-152, 175-178, 363-367, 383-388, 435-438, 
združenie občianske   398, 
zinok   255-258, 453-456, 
zlomenina   111-118, 238-241, 
zložka komplementu   391, 
zlyhanie drene kostnej   391, 
– kardiovaskulárna   302-308, 
– obličiek   34-39, 279, 
– pečene   34-39, 
– respiračné   375-381, 
– srdca   34-39, 47-50, 83-88, 
zodpovednosť trestnoprávna   170-172, 
zonulín   111-118, 
zoonóza   375-381, 
zoznam Beersov   58-62, 

Ž
železo   130-132, 255-258, 309-312, 330-340, 453-456, 
život sexuálny   462-465, 
žľaza potná   413-415, 
žltačka novorodenecká   302-308, 457-461,


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri