Lekársky obzor 12/2008

Pôvodné práce/Original article
Miloš MATEJ: Teploliečba saunou/Sauna thermotherapy 
František ONDRISKA, Gabriela VOZÁROVÁ, Silvia PENCÁKOVÁ, Anna ŠOLTÉSOVÁ, Ľudmila ŠIŠKOVÁ: Diagnostika askariózy dôkazom sérových protilátok/ Diagnosis of ascariasis with proof of serum antibodies 
Michala BÉREŠOVÁ, Beáta TARAGEĽOVÁ: Dynamika zmien v incidencii vírusovej hepatitídy typu A v okrese Rimavská Sobota v rokoch 1977 - 2006/ Dynamics of changes in the incidence of virus hepatitis type A in the district of Rimavská Sobota during 1977 – 2006
Prehľady/Overviews
Peter CHLEBO, Martina ČIŽMÁROVÁ, Katarína ŠRAMKOVÁ - FATRCOVÁ, Eva DUDRÍKOVÁ, Ivan TURIANICA: Antioxidanty - benefit a kontroverzie/Antioxidants - benefits and controversies 

Verejné zdravotníctvo/Public health
Viera BENCOVÁ, Juraj ŠVEC: Indikátory kvality komplexnej starostlivosti o starnúcu populáciu v Európe/Quality indicators of the complex care for aging population in Europe 

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility
Karol TÓTH: Trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou/Crime of sexually transmitted diseases 

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine
Štefan HRUŠOVSKÝ: Jedovaté huby v Slovensku: I. časť/Poisonous mushrooms in Slovakia: part I 

Medicína na webe/Medical web
Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Testosterón a úmrtnost/Testosterone and mortality 

Medicínske aktuality/Medical actualities
Ivan BIELIK: Sestry a európske stratégie zdravia v 21. storočí 
Registre/Registers
Ester KOVÁČIKOVÁ: Autorský index/Author´s index 
Miroslav ŠAŠINKA: Vecný index/Card index 

Autodidaktický test/Autodidactic test

Čo sme si prečítali za Vás/Medical news

3. medzinárodná vedecká konferencia

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzityxv Bratislave, usporiadala v dňoch 24. - 25. októbra 2008 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: "SESTRY A EURÓPSKE STRATÉGIE ZDRAVIA V 21. STOROČÍ", ktorá sa konala pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., a MUDr. Ireny Belohorskej, PhD. poslankyne Európskeho parlamentu, pri príležitosti 55. výročia ialšieho inštitucionálneho postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve.
Konferenciu otvorila prvá prorektorka a dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., ktorá prítomných privítala a hnei odovzdala slovo ministrovi zdravotníctva MUDr. Richardovi Rašimu, MPH, ktorý vo svojom príhovore pripomenul, že ju hodnotí najmä z pozície bývalého riaditeľa veľkej nemocnice, kei mal častú príležitosť stretávať sa s prácou sestier a riešiť ich problémy. Sestry, ktoré sú podľa neho nenahraditeľnou súčasťou zdravotníctva, a preto chce pomôcť k zlepšeniu ich pracovných podmienok, aby sa im práca čo najväčšmi uľahčila, lebo súčasné podmienky nie sú zialeka ideálne. 
Potom sa slova ujal doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. profesor, prorektor a dekan Fakulty verejného zdravotníctva SZU, ktorý ospravedlnil neprítomnosť rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., pre jeho zahraničnú cestu. V pozdravnom liste vyjadril myšlienku,, že pozitívne vníma vedecko-pedagogické aktivity FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá svojou angažovanosťou a širokým záberom napreduje v budovaní svojho odboru a prispieva k riešeniu problémov súčasnej praxe v zdravotníctve. V roku 2004 fakulta založila tradíciu organizovania medzinárodných konferencií ako reakciu na pálčivé témy súčasného zdravotníctva a ošetrovateľstva a zároveň ako priestor na umožnenie širokej diskusii a spoločenského hľadania východísk a smerovania ialšieho vývoja. Vo svojom príhovore tiež pripomenul, že téma vedeckého programu konferencie je mimoriadne aktuálna, ale zároveň i náročná. Odborná aj laická verejnosť vníma a nezostáva ľahostajná k reálnej situácii dnešného zdravotníctva, ktorého neoddeliteľnou a nezastupiteľnou súčasťou sú sestry, pôrodné asistentky a iní pracovníci v zdravotníctve. V závere svojho pozdravného listu vyjadril presvedčenie, že aj napriek doterajším úskaliam sa nachádzame na správnej ceste napredovania. 
Slova sa po dekanovi fakulty ujala poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Irena Belohorská, PhD., ktorá vyjadrila radosť nad tým, že po týždni náročného programu v Štrasburgu je prítomná na tomto rokovaní a že môže sa podieľať na riešení problémov zdravia a načrtnúť nové stratégie. Upozornila, že EÚ svojimi záväznými nariadeniami "prinútila", aby mali zdravotné sestry vysokoškolské vzdelanie. Je však potrebné, aby sa im okrem toho vytvorili nielen adekvátne pracovné podmienky, ale aj finančné ohodnotenie, aby sa mali možnosť uplatniť na slovenskom pracovnom trhu a aby až 90 % z nich nehľadalo svoje profesijné uplatnenie či už mimo rezortu, alebo mimo Slovenska. 
Prejav prezidenta SR prečítal zástupca riaditeľa prezidentskej kancelárie Ing. Boris Sopira. V liste sa uvádza: "Tešiť sa dobrému zdraviu je jedným zo základných práv ľudskej bytosti. Zdravie je predpokladom pohody a kvality života ľudí v každom veku. Takmer každý z Vás už určite mal skúsenosť vlastnú alebo u svojich blízkych so zhoršeným zdravotným stavom. Preto je naliehavé venovať najväčšiu pozornosť tým, ktorých ťaží zlý zdravotný stav, ktorým sa nedostáva primeranej zdravotníckej starostlivosti. Vari ešte dôležitejšie je týmto ochoreniam predchádzať. Všetci si uvedomujeme, že v súčasnosti samotné zdravotníctvo potrebuje pomoc. Často ho trápia tie isté problémy ako jeho pacientov. Žije v napätí a v ekonomickej nedostatočnosti. Hoci stále hovoríme, a podvedome aj vieme, že práve zdravie je - ak nie bohatstvom, tak aspoň predpokladom plnohodnotného života. Má rovnakú hodnotu z pohľadu Slovenska, Európskej únie či globálneho sveta. Cena života, zdravia alebo ich záchrany sa nedá vyjadriť finančne, je nevyčísliteľná. Nezáleží na tom, či sme malí alebo veľkí, silní alebo slabí. Všetci sme ohrození rovnako. 
Treba zároveň zdôrazniť, že bez toho, aby sme spoločnými silami využívali najmä dostupné prostriedky, sa riešenie problémov starostlivosti o zdravie nepohne z miesta. A myslím pritom aj na také citlivé problémy, ako je materiálne a prístrojové vybavenie nášho zdravotníctva či primerané ohodnotenie náročnosti odborných výkonov a zdravotného personálu. 
Povolanie zdravotnej sestry zialeka nie je také romantické ako modro-biela uniforma. Je predovšetkým náročné, hoci o ňom ako o svojej potenciálnej profesii uvažuje azda každé štvrté či piate dievča. Stať sa zdravotnou sestrou, to je najmä výzva, v ktorej sa skrýva ochota postarať sa profesionálne o tých, čo to potrebujú, obdariť ich úsmevom, byť im oporou v trápení a beznádeji. Pacient vo svojom rozpoložení je viačný za milý úsmev, pohladenie ruky, povzbudenie alebo prejavený záujem a doslova vníma tú svoju sestričku ako anjela strážneho alebo anjela milosrdenstva. A nehovorím pritom o nesmiernej zodpovednosti. Vei zdravotná sestra vedie boj s časom, nesie zodpovednosť za presne vykonané odborné úkony. Samotní lekári si so zdravotnými sestrami často vymieňajú poznatky, skúsenosti a informácie o pacientovi.
Naša spoločnosť, žiaľ, stále nedoceňuje toto nesmierne náročné povolanie, aj preto nám práve "stredný zdravotnícky personál" odchádza pracovať do okolitých štátov, kde sú pracovné i finančné podmienky neporovnateľne lepšie. Doma potom pociťujeme nedostatok sestier, ktorým trpí v prvom rade pacient. Verím, že v blízkej budúcnosti sa náročnej a obetavej práci zdravotných sestier dostane zaslúženého finančného aj morálneho ocenenia zo strany našej spoločnosti.
Vítam preto iniciatívu Slovenskej zdravotníckej univerzity i ialších spoluorganizátorov tohto významného podujatia medzinárodného rozmeru. Verím, že tematické zameranie konferencie s odbornými vystúpeniami bude veľkým prínosom pri vzájomnej výmene skúseností a pri získavaní nových poznatkov v oblasti zdravia pre všetkých jej účastníkov. Som presvedčený, že nebude dlho trvať a postavenie zdravotných sestier sa podstatne zlepší. Prajem Vám tvorivú a podnetnú pracovnú atmosféru."
Úvodnou prednáškou Sestry v 21. storočí sa prezentovala profesorka PhDr. Dana Farkašová, CSc., ktorá okrem iného povedala: "Druhým vážnym problémom súčasnosti je neriešená stabilizácia sestier v zdravotníckom systéme SR. Názory, že nedostatok sestier spôsobilo zrušenie vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a presun vzdelávania na vysoké školy, nie sú objektívne. Dôvodov tohto nepriaznivého stavu je niekoľko, napr. nízke spoločenské a ekonomické hodnotenie sesterského povolania v SR, voľný pohyb pracovnej sily a vzájomné uznávanie kvalifikácie sestier v rámci Európy, nízky počet študentov denného štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo. Pre porovnanie - v minulosti priemerne ročne ukončilo denné štúdium v študijnom odbore sestra cca 1600 až 1800 absolventov. V ostatných rokoch končí ročne cca 500 absolventov. V minulosti 99 % absolventov vstúpilo ako sestry do zdravotníckeho systému. V súčasnosti väčšina študentov denného štúdia má záujem pokračovať v dennom magisterskom štúdiu, časť odchádza pracovať do zahraničia, príp. mimo povolania a len časť nastúpi do zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike. 
Naše zamyslenie naznačuje, že problémy vzdelávania sestier, ich kompetencie v zdravotníckom a sociálnom systéme, pohyb sestier medzi krajinami a rôznymi zdravotníckymi systémami, ich rozdielne spoločenské a ekonomické hodnotenie by mali byť v centre pozornosti nielen jednotlivých európskych štátov, ale EÚ ako celku.
Konferenciu sme zorganizovali, aby sme diskutovali o našich úspechoch a neúspechoch, aby sme vyzvali kompetentných riešiť problémy slovenských, ale aj európskych sestier."

Ivan BIELIK

Správa Európskej komisie z roku 2005 o zabezpečení kvality života starnúcej populácie Európskej únie (EU) upozorňuje, že vo väčšine jej členských krajín je kvalita komplexnej starostlivosti o narastajúcu populáciu starších a prestárlych ľudí nedostačujúca. Komisia vyzýva vlády a samosprávne orgány členských štátov EU na uplatňovanie odporúčaných indikátorov pri posudzovaní kvality života seniorov v inštitucionálnej a domácej starostlivosti a upozorňuje na potrebu prehodnotenia metodológie medicínskej, ošetrovateľskej a najmä psychosociálnej intervencie. Správa zároveň zdôrazňuje požiadavku zvýšiť podiel psychosociálnej pomoci poskytovanej starnúcej generácii formou kognitívnej, behaviorálnej aktivačnej a edukačnej intervencie pri prevencii a eliminácii anxiodepresívnych stavov a sociálnej izolácie, ktoré proces starnutia sprevádzajú a urýchľujú. Komparatívna analýza indikátorov starnutia formou meta-analýzy klinických štúdií potvrdila ialšiu požiadavku Európskej komisie - zavádzať a uplatňovať nové legislatívne, organizačné, analytické a vzdelávacie aktivity, ktoré zabezpečia novú kvalitu komplexnej starostlivosti o starnúcu populáciu. Práca uvádza súhrn základných somatických, funkčných, psychologických, mentálnych a sociálnych indikátorov starnutia, ktoré by mali byť posudzované z hľadiska kvality poskytovanej starostlivosti o starnúcu populáciu a zhrnuje základné požiadavky na rozsah a kvalitu psychosociálnych intervencií v starostlivosti o seniorov.
Kľúčové slová: Seniori - indikátory kvality - psychosociálna intervencia.

Quality indicators of the complex care for aging population in Europe

The European Commisssion 2005 Report on health care quality assurance for aging population of the European Union (EU) is pointing out that the complex care given to the growing elderly population is insufficient in the majority of EU member countries. The Commission address its concerns to national governments and regional self-governments about the quality of the complex care offered to the aging and overagied population. 
The Commission calls for implementation of quality indicators recommended and applied in the health care assessment in elderly in institutional and home care conditions. The Commission underlines the necessity to re-evaluate the medical, health care, and psychosocial intervention methodologies and emphasizes the need of increased psychosocial intervention in elderly by means of the cognitive, behavioural, activation and education interventions. The importance of psychosocial interventions in the prevention of anxio-depression and social isolation accompanying and accelerating the aging process is envisaged. The comparative analysis of aging indicators by means of meta-analysis of clinical studies confirmed the validity of an additional EU requirement to implement new legislative, organisational, analytical, and educational measurements assuring expected quality of the complex care for the aging population. The present study is attempted to review the basic somatic, functional, psychological, cognitional and social indicators implemented in the quality care control in elderly and summarises basic requirements in the application of psychosocial intervention in seniors care. 
Key words: Seniors - quality indicators - psychosocial intervention

Viera BENCOVÁ, Juraj ŠVEC

 

Na spáchanie trestného činu ohrozovania pohlavnou chorobou Trestný zákon vyžaduje aspoň nedbanlivostné konanie páchateľa, pričom na vyvodenie samotnej zodpovednosti postačuje vydanie iného do bezprostredného nebezpečenstva pohlavnej choroby. Ide tu teda o ohrozovací trestný čin, pri ktorom na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti nie je rozhodujúce, či sa iná osoba aj skutočne nakazila pohlavnou chorobou, ale postačuje aj jej vydanie do bezprostredného (skutočného) nebezpečenstva nakazenia. Samotné nakazenie inej osoby pohlavnou chorobou je už dôvodom na uloženie vyššej trestnej sadzby. O ohrozenie pohlavnou chorobou nepôjde, ak je už "ohrozená osoba" nakazená pohlavnou chorobou toho istého druhu ako páchateľ. Ak by ale "ohrozená osoba" bola nakazená pohlavnou chorobou iného druhu ako páchateľ, išlo by o trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou.
Pod pojmom pohlavné choroby sa rozumejú najmä choroby, ktoré vyvolávajú baktérie, parazity, plesne, protozoá alebo vírusy, pri čom k prenosu dochádza prevažne pohlavným stykom alebo úzkym telesným kontaktom. Ojedinele je možný aj nepohlavný prenos, napríklad transfúziou infikovanej krvi. Pohlavnou chorobou sú napríklad kvapavka, syfilis, trichomoniáza, mäkký vred.
Kto iného vydá, čo aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti v tomto prípade Trestný zákon vyžaduje aspoň nedbanlivostné konanie páchateľa a zároveň vznik bezprostredného ohrozenia pohlavnou chorobou. Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ vedel, že môže spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí (vedomá nedbanlivosť), alebo ak nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol (nevedomá nedbanlivosť). Pod pojmom vydať do nebezpečenstva pohlavnej nákazy sa rozumie vydanie iného do bezprostredného (skutočného) nebezpečenstva ohrozenia (nakazenia) pohlavnou chorobou, pri čom sa tak môže stať bui pohlavnou formou (pri pohlavnom styku), alebo aj nepohlavnou formou (napr. podaním infikovanej krvi). Pri tejto skutkovej podstate by trestný súd mohol odsúdiť páchateľa na podmienečný trest odňatia slobody…

Crime of sexually transmitted diseases

Karol TÓTH

 

V práci autori predkladajú literárny prehľad o pozitívnych a negatívnych účinkoch antioxidantov a o pozitívnych účinkách pitia malých dávok vína na zdravie, predovšetkým na zníženie chorobnosti a mortality na kardiovaskulárnea onkologické ochorenia. Na základe uvedených faktov možno konštatovať, že každodenné pitie malých dávok vína (max. 2 - 3 dcl) pôsobí na organizmus blahodárne a má výrazné preventívne účinky proti vzniku kardiovaskulárnych ochorení potvrdené viacerými veľmi rozsiahlymi a dlhodobými štúdiami. Podstatou tohoto preventivného účinku sú antioxidanty prítomné vo zvýšenej koncentrácii a stabilnom stave vo víne a ich priaznivé ovplyvnenie hladín cholesterolu (zvýšenie hladiny HDL cholesterolu a zníženie hladiny LDL cholesterolu), antitrombotický efekt znížením plazmatického fibrinogénu, zvýšením fibrinolytickej aktivity a znížením aktivity krvných doštičiek a antioxidačný efekt fenolických látok - flavonoidov (najmä resveratolu, kvarcetinu a katechinu), ktorý je daný ich redoxnýmivlastnosťami, ktoré bránia vzniku a rozvoju oxidačného stresu.
Kľúčové slová:
Antioxidanty, kardiovaskulárne ochorenia, prevencia, víno.

Antioxidants - benefits and controversies

Autors in the paper submit literary rewiev about favourable and negative effects of antioxidants and about positive reactions drinking low doses of wine on the health, especially on the decrease of morbidity a mortality of cardiovascular and oncologic diseases. On the basis of these facts, it is possible to state, that the drinking low doses of wine every day (max. 2 - 3 dcl) has beneficial effect on the organism and it has very preventive effects for origin of cardiovascular diseases, which was confirmed by a lot of very long and large studies. The antioxidants are the base of this preventive effect, which are present in the increase concentration a stabil state in the wine and their positive influence on the cholesterol levels (increase of HDL cholesterol level and decrease of LDL cholesterol level), antitrombotic effect by decreasing of plasmatic fibrinogen level, increasing fibrinolytic activity and decrease of activity of blood platelets and antioxidant effect of fenolic matters - flavonoids (especially resveratol, quarcetin and katechin), which is by their redox qualities and potentials, which protected to origin and development of oxidative stress.
Key words: Antioxidants, cardiovascular diseases, prevention, wine.

Peter CHLEBO, Martina ČIŽMÁROVÁ, Katarína ŠRAMKOVÁ - FATRCOVÁ, Eva DUDRÍKOVÁ, Ivan TURIANICA