Lekársky obzor 10/2008

Pôvodné práce/Originál article

Anton GÚTH, Marta GÚTHOVÁ: Akútny mozgový infarkt a rehabilitácia/Acute brain stroke and rehabilitation 
Anton GÚTH, Lucia MERCEKOVÁ, Ján HRDÝ, Alojz RITOMSKÝ: Sledovanie rehabilitácie funkčných porúch krčnej chrbtice v medikamentóznej clone za pomoci Traumaplantu v Bratislave a Bojniciach/Final report of monitoring of rehabilitation of cervical spine functional disorders in medication coverage with the help of Traumaplant in Bratislava and Bojnice 
Anton GÚTH, Peter KUKUMBERG, Pavel BLAŽÍČEK, Jana MARTINKOVÁ, Vít PROVAZNÍK, Peter VALKOVIČ: Využitie sauny pre štandardizovaný odber potu ako hodnotného neurobiologického diagnostického média: pilotná štúdia u pacientov s panickou poruchou/Use of sauna for standardized collection of the sweat as a valuable neurobiological diagnostic medium: pilot study in patients with panic disorder 
Juraj ČELKO, Janka ZÁLEŠÁKOVÁ, Anton GÚTH: Hodnotenie záťaže pri cvičení vo vode/Assessment of the load during the exercises in water 
Juraj ČELKO, Anton GÚTH, Janka ZÁLEŠÁKOVÁ, Miloš MATEJ: Ovplyvnenie algických bodov pri koxartróze kúpeľnou liečbou/Painful points influence in patients with coxarthrosis by spa therapy 
Karol HORNÁČEK, Adriana JENČÍKOVÁ, František HLAVAČKA: Rehabilitácia dorzalgií hippoterapiou/Rehabilitation of lower back pain through hippotherapy

Prehľady/Overviews

Katarína SLÁDEKOVÁ: Bezprostredná rehabilitácia po operáciách srdca/Immediate rehabilitation after cardiac surgery 
Mária ŠTEFÍKOVÁ: Zdravotnícke pomôcky najčastejšie používané v rehabilitácii/Most common used medical devices in rehabilitation

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility

Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný čin usmrtenia/Criminal act of assisted suicide

Verejné zdravotníctvo/Public health

Antonín MALINA: Struktura a obsah vzdilávání v oboru veoejné zdravotnictví v České republice/Education structure and content in Public Health in Czech republic

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Miroslav ŽIGRAI, Štefan HRUŠOVSKÝ, Víťazoslav BELAN, Gabriela BERNASOVSKÁ, Csaba BIRÓ: Buddov-Chiariho syndrom/Budd-Chiari syndrome

Medicína na webe/Medical web

Štefan HRUŠOVSKÝ: Barretov pažerák/Barret oesophagus

Osobnosti/Personalities

Marián BERNADIČ, Helena BERNADIČOVÁ: K storočnici profesora MUDr. Gejzu Bárdoša/
prof. Gejza Bárdoš, M.D. - 100 years

Autodidaktický test | Autodidactic test

Čo sme si prečítali za Vás | Medical news

Prof. Gejza Bárdoš, M.D. - 100 years

Súčasnú dobu popri iných charakteristikách vysti huje aj ozna čenie "éra informácií". Napriek tomu nám veľa informácií uniká, sú prehlušované inými, najmä me nej motivujúcimi až zavádzajúcimi správami. Skutočné vzory nahrádza lacný úspech. Spoločnosť postráda infor mácie o osobnostiach, ktoré na dlhé obdobia určovali smerovanie určitých oblastí nášho života. K takým patril aj profesor MUDr. Gejza Bárdoš, významný slovenský lekár, patofyziológ a internista, vysokoškolský učiteľ a vedec, organizátor zdravotníctva. 
Profesor MUDr. Gejza Bárdoš (1. 7. 1908 Liptovský Mikuláš - 1. 5. 1961 Bratislava) pochádzal z učiteľskej rodiny (otec Gejza Bárdoš, 1878 - 1927, matka Emília, rod. Martiniová, 1872 - 1959), mal 7 súrodencov. S manželkou MUDr. Katarínou, rod. Šaršúnovou (1916 - 1993) mali tri deti MUDr. Johanu (1940), PhDr. Emíliu (1942) a syna MUDr. Martina (1944 - 2001). Základnú školu i gymná zium absolvoval v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1927 až 1933 študoval medicínu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Už ako študent robil demonštrátora nielen na Ústave pre experimentálnu patológiu, kde bol neskôr prednosta. Od študentských čias pôsobil ako predseda Spolku podtatranských akademikov, Spolku čs. medikov v Bratislave, bol delegátom všeslovanských medických a lekárskych zjazdov v Splite, Poznani a Prahe. Ako člen spoločnosti pre hospodárske a kultúrne zblíženie s novým Ruskom navštívil v roku 1931 ZSSR.
Po promócii (1933) pôsobil ako sekundárny lekár a asistent na internej klinike u prof. MUDr. M. Netouška a na Ústave pre experimentálnu patológiu. R. 1935 absolvoval študijné pobyty v Bruseli (prof. Govaerts), Paríži (prof. Fiessinger) a v Londýne (prof. Dods)…

 

Budd-Chiari syndrome

 

Miroslav ŽIGRAI, Štefan HRUŠOVSKÝ, Viťazoslav BELAN, Gabriela BERNASOVSKÁ, Csaba BIRÓ

Buddov-Chiariho syndróm je zriedkavá choroba spôsobená poruchou odtoku krvi z pečene v dôsledku obštrukcie alebo oklúzie venae hepaticae alebo vena cava inferior. Krv stagnuje v sinusoidoch a v riečisku vena portae s následnou hypoxiou a nekrózou hepatocytov, centrilobulárnou fibrózou, nodulárnou regeneračnou hyperpláziou a cirhotickou prestavbou (obr. 1). Primárny Buddov-Chiariho syndróm vzniká pri trombofilných stavoch (myeloproliferatívne choroby, paroxyzmálna nočná hemoglobinúria, antifosfolipidový syndróm, hormonálna antikoncepcia a i.). Sekundárny Buddov-Chiariho syndróm je spôsobený kompresiou alebo inváziou vén léziami z okolia (tumory, absces alebo cysta). 
Klinický obraz závisí od rýchlosti vzniku a stupoa poruchy odtoku krvi z pečene a prítomnosti kolaterálneho obehu. Klasicky sa manifestuje hepatomegáliou, boles ťami brucha, ascitom (bolestivý ascites) a ľahkým ikterom. Môže prebiehať aj pod obrazom fulminantného zlyhania pečene alebo cirhózy (2, 3). 
Diagnostika spočíva v dôkaze oklúzie hepatálnych vén alebo dolnej dutej žily a dôkaze kolaterálneho riečiska zobrazovacími metódami. Ultrasonografickým vyšetre ním sa nepodarí zobraziť hepatálne žily. Nepriamym dôkazom Buddovho-Chiariho syndrómu sú intrahepa -tálne kolaterály (obr. 2). Môžeme zistiť stenózu hepatál nych vén alebo dolnej dutej žily, fibrózne pruhy v mieste priebehu hepatálnych žíl, prípadne trombus v lúmene žily (obr. 3). Typický trojfázový tok v hepatálnych vénach a dolnej dutej žile pri Dopplerovskom vyšetrení býva nahradený tokom kontinuálnym, turbulentným alebo obráteným, prípadne sa prietok nepodarí zistiť. Častým nálezom je hypertrofia lobus caudatus. Niekedy môžeme zistiť trombózu vena portae. Nešpecifickým nálezom je ascites. Pri CT vyšetrení zisťujeme hepatomegáliu s he terogénnym škvrnitým vzhľadom. Centrálna časť pečene a lobus caudatus sú hyperdenzné. Periférne časti pečene bývajú hypodenzné. Hypertrofovaný lobus caudatus komprimuje dolnú dutú žilu. Nezobrazíme hepatálne vény. Môžeme pozorovať benígne regeneračné uzly (obr. 4, 5). Analogické zmeny zistíme pri vyšetrení magnetickou rezonanciou. Periférne časti pečene sú v T2 váženom obraze hyperintenzívne. V T1 váženom obraze po aplikácii paramagnetickej kontrastnej látky zistíme oklúziu žíl a zvýšenie intenzity lobus caudatus pri znížení intenzity periférie pečene (tento rozdiel býva hlavne pri akútnom Buddovom-Chiariho syndróme). Benígne regeneračné uzly sú hypointenzívne (tmavé) v T2 váže nom obraze a hyperintenzívne (svetlé) v T1 váženom obraze (obr. 6) a po aplikácii paramagnetickej kontrastnej látky (1). Invazívnymi metódami v diagnostike Buddovho-Chiariho syndrómu sú kavografia a pe čeoová venografia. Biopsia pečene sa indikuje pri podozrení na Buddov-Chiariho syndróm v dôsledku obštrukcie malých hepa tálnych žíl, ktorú sa nepodarilo dokázať zobrazova­cími metódami. Po dôkaze tohto syndrómu je potrebné pátrať po základnej chorobe (myeloproliferatívne cho roby, trombofilné stavy, paroxyzmálna nočná hemo globi núria ati). 
Liečba Buddovho-Chiariho syndrómu zahaoa odstrá nenie príčiny, antikoagulačnú liečbu, liečbu portálnej hypertenzie, transjugulárny portosystémový stent a trans plantáciu pečene.

 

 

Turner syndrome

Od 25. 9. 2008 je na webe dostupný komplex článkov o Turnerovom syndróme (BONDY, C., DAVENPORT, M.L., ROSS, J.L., GRAVHOLT, H.C.: Are we providing state-of-the-art care for girls and women with Turner syndrome? www.medscape.com) v rozsahu viac ako 130 strán a 100 diapozitívov. 
Turnerov syndróm (TS) je úplná alebo parciálna monozómia X a patrí k najčastejším poruchám pohlav­ných chromozómov s frekvenciou 1:2000 živonarode ných dievčat. Stále sa diagnostikuje nedostatočne (len asi 65 % pacientok s TS je správne diagnostikovaných) a neraz aj neskoro, pričom ale ostatné roky priniesli veľké pokroky v liečbe hlavných problémov tejto choroby: nízkeho vzrastu, chýbania puberty a sterility. Terapia TS je však najefektívnejšia vtedy, ak sa začne včas, ideálne už v útlom detskom veku. Vhodný je skríning u dievčat so suspektnou diagnózou TS (vrodený lymfedém najmä na predkolení, vrodené anomálie srdca/kostry, šijové krkvy) už v novorodeneckom veku, pričom sa miesto náklad ného karyotypu odporúča genomická hybridizáca alebo PCR na chromozóm X.
Predčasnú úmrtnosť pacientok s TS v Európe (v dospe losti 2 - 5x vyššiu) spôsobujú najmä vrodené chyby srdca a predčasná ischemická choroba srdca. Ide najmä o anomálie veľkých ciev (koarktácia aorty a karotíd, zmeny aortálnych chlopní, anomálie pľúcnych žíl), ktoré sa ťažko diagnostikujú ultrasonograficky, oveľa vhodnejšia je magnetická rezonancia. 
Retardácia rastu postihuje všetky pacientky s TS a za hlavnú príčinu sa pokladá porucha génu SHOX a jeho prvého transkripčného proteínu - mozgového nátriuretického peptidu (BNP, brain natriuretic peptide). Tento peptid sa exprimuje najmä v srdci, zúčastouje sa v homeostáze telových tekutín, regulácii krvného tlaku a proliferácii a hypertrofii chondrocytov, zvlášť v rastovej platničke. Nedostatok BNP sa významne podieľa na vzniku kostných anomálií (napr. kyfózy) a retardácie rastu. Perspektívne sa dokonca predpokladá využitie BNP v liečbe Turnerovho syndrómu. Pri neliečenom TS je retardácia rastu mimoriadne závažná a je spätá nielen s fyzickými, ale aj s výraznými psychickými problémami postihnutých pacientok…

 

Education structure and content in Public Health in Czech republic

Antonín MALINA

SOUHRN

Škola veoejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdilávání ve zdravotnictví byla založena po vzoru zahranič ních "Schools of Public Health" v roce 1992. Vznikla jako moderní pracovišti, které vedle svých dalších aktivit realizuje závažnou společenskou objednávku -- systematické vzdilá vání oídících pracovníku ve zdravotnictví. Ve sdilení jsou uvedeny základní principy vzdilávacího programu v oboru veoejné zdravotnictví, praktický prubih a obsah studia. Škola veoejného zdravotnictví jako jediné akreditované výukové pracovišti v oboru veoejné zdravotnictví chce i nadále udržo vat agenturní fungování instituce, která dokáže adekvátni reagovat na minící se strukturu a požadavky posluchaču.
Klíčová slova: veoejné zdravotnictví - škola veoejného zdravotnictví - postgraduální vzdilávání - manažérské vzdilávání.

SUMMARY

The School of Public Health of Postgraduate Medical Institute was founded in 1992 following the international models of "Schools of Public Health". It started its activities as a modern workplace that, apart from its basic activities, provided systematic education of managers in health care aimed at current social demands. The paper submits the elementary principles of educational programmes in the field of public health, practical training and curricula of the study. The School of Public Health as the only accredited training workplace in the field of public health has ambitions to further function as agency-like institution that can adequately cover the ever changing needs concerning the structure and requirements of the students.Key words: public health - school of public health - postgraduate education - managerial education.