Lekársky obzor 7-8/2008

EDITORIAL
Viera FÁBRYOVÁ: Hematológia dnes/Haematology today 
Ladislav HEGYI, Ivan ROVNÝ: Výchova k zdraviu a podpora zdravia - súčasný pohľad/Health education and health support - actual view 

PÔVODNÉ PRÁCE/ORIGINAL ARTICLE
Mikuláš HRUBIŠKO, Hana PRIBULOVÁ, Katarína MASÁROVÁ, Zdena ŠTEFÁNIKOVÁ, Marcela SKRAKOVÁ, Oľga JÁNOŠOVÁ, Miroslav ŠIMEK, Alexander VARGA, Nora JAJCAIOVÁ-ZEDNÍČKOVÁ, Martin MISTRÍK: Význam stanovenia endogénnych erytroidných kolónií pri diagnostike polycytemia vera/Importance of estimation of endogenous erythroid colonies growth in polycythemia vera 
Alexandra KOLENOVÁ, Emília KAISEROVÁ, Daniela SEJNOVÁ, Eva BUBANSKÁ, Irina ORAVKINOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Sabína ŠUFLIARSKA: Akútna myeloblastová leukémia u detí v Slovenskej republike/Pediatric acute myeloid leukemia in Slovak republic 
Rado NOSÁ1, Katarína DRÁBIKOVÁ, Viera JANČINOVÁ, Tatiana MAČIČKOVÁ, Jana PEČIVOVÁ, Margita PETRÍKOVÁ, Viera FÁBRYOVÁ: K farmakologicko-hematologickej charakteristike carvedilolu: celulárne a molekulové aspekty modulácie aktivovaných ľudských krvných doštičiek a neutrofilov/Pharmacological haematological characteristics of carvedilol: Cellular and molecular aspects of the activated human platelets and neutrophiles modulation 
Hilda ŠAJGALÍKOVÁ, Dana ILENČÍKOVÁ, Lukáš PLANK: Analýza prognostických faktorov u pacientov s B-chronickou lymfocytovou leukémiou/The analyse of prognostic factors in patients with B-chronic lymphocytic leukaemia 
Adriena SAKALOVÁ, Karel INDRÁK, Tomáš LIPŠIC: Varianty glukóza-6-fosfát dehydrogenázy v Slovenskej republike - molekulovo-genetický polymorfizmus a klinická heterogenita/Variants of glucose-6-phosphate dehydrogenase in Slovak republic - molecular genetic polymorphism and clinical heterogeneity 

PREHĽADY/OVERVIEWS
Viera FÁBRYOVÁ: Hemoglobinopatie vyvolané nestabilnými hemoglobínmi/Haemoglobinopathies produced instable haemoglobins 
Anna REMKOVÁ: Systém renín-angiotenzín a hemostáza/System renin-angiotensin and haemostasis 
Lenka BARTOŠOVÁ, Miroslava DOBROTOVÁ, Pavol HOLLÝ, Jela IVANKOVÁ, Ján STAŠKO, Peter KUBISZ: Syndróm lepivých doštičiek - jeho diagnostika a liečba/Sticky platelet syndrome - its diagnostics and therapy 
Peter CHUDÝ, Peter BÁNOVČIN: Poruchy hemostázy pri nešpecifických črevných zápaloch/Haemostasis disorders associated to the inflammatory bowel diseases 

ŠTANDARDNÉ POSTUPY/GUIDELINES
A. BÁTOROVÁ, D. JANKOVIČOVÁ, M. ŽARNOVIČANOVÁ, E. BUBANSKÁ, J. LAZÚR, E. ŠVORCOVÁ, K. TREBUOOVÁ, 
M. ŠIMEK za Slovenskú hemofilickú pracovnú skupinu SHaTS SLS: Národné štandardné postupy pre liečbu hemofílie a iných vrodených koagulopatií v Slovenskej republike/National guidelines for the treatment of haemophilia and related inherited bleeding disorders in Slovakia 


TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ V ZDRAVOTNÍCTVE/CRIMINAL / JURIDICAL RESPONSIBILITY
Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný čin neposkytnutia pomoci/Withholding health care delivery 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO/PUBLIC HEALTH
Dagmar HOLOMÁOOVÁ, Adriena SAKALOVÁ: 60 rokov vzniku Národnej transfúznej služby/60th Anniversary of foundation of National transfusion service 

MINIATLAS MEDICÍNY/MINIATLAS OF MEDICINE
Branislav KUNČAK, Ján BENKO: Nepolypoidné neoplastické lézie kolorekta/Nonpolypoid neoplastic colorectal lesions 

MEDICÍNA NA WEBE/MEDICAL WEB
Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Nové odporúčané postupy pre neuroboreliózu/New guidelines issued for nervous system Lyme disease

MEDICÍNSKE AKTUALITY/MEDICAL ACTUALITY
Ivan BIELIK: 55 rokov pracujeme na bohatstve národa - zdraví/55 years we work on the nation riches - health 

OSOBNOSTI/PERSONALITIES
Adriena SAKALOVÁ: Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, DrSc., zakladateľ slovenskej hematológie a transfuziológie/
Prof. Mikuláš Hrubiško, M.D., the founder of Slovak haematology and transfusiology 
Elena KUKUROVÁ, Eva KRÁ1OVÁ, Izabela MAKAIOVÁ: Doc. MUDr. Štefan Hupka, DrSc./Assist. prof. Štefan Hupka, M.D. 

Autodidaktické testy/Autodidactic tests
Čo sme si prečítali za Vás/Medical news

Štefan HUPKA, M.D., PhD, Assist. Prof.

(*22.5.1920 v Trnave, † 11.6.2008 v Bratislave)
Doc. MUDr. Štefan Hupka, DrSc. bol zakladateľom a nestorom nukleárnej medicíny ako vedného odboru na Slovensku a jedným z prvých priekopníkov výučby lekárskej fyziky, biofyziky a nukleárnej medicíny...

 

Máj je nielen mesiacom lásky, zaľúbených, do všetkých nádherných farieb a vôní prebúdzajúcej sa prírody, ale aj mesiacom, kedy si Slovenská zdravotnícka univerzita pripomína históriu, ktorá skúšaná rôznymi osudmi ju vyformovala do súčasnej podoby. Vei 1. mája 1953 sa začala písať história inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. A práve preto 12. mája 2008 všetci tí, ktorí pre túto najkrajšiu, najhumánnejšiu myšlienku priložili ruku k dielu, všetci tí, čo v časoch dobrých i zlých pracovali na spoločnej veci, aby na Slovensku vznikla inštitúcia, ktorá bude garantovať odbornú úroveo lekárov, farmaceutov, zdravotných sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, sa stretli v priestoroch Slovenskej filharmónie. 
Stretli sa všetky generácie lekárov, farmaceutov, iných zdravotníckych pracovníkov, aby si pripomenuli túto veľkolepú cestu a mohli si priateľsky potriasť pravicou, povedať si možno len niekoľko slov, vymeniť možno len krátky pozdrav alebo zastať aj na dlhší rozhovor. Bratislavská Reduta sa v tento deo naplnila elitou národa. Ak by sme to preložili do dnešného "slovníka", stretli sa najvýznamnejšie, najčestnejšie a najdrahšie celebrity Slovenska. Bez prítomnosti televíznych kamier, zástupov novinárov či rozhlasových reportérov. O takéto celebrity akosi stále nie je v týchto zemepisných šírkach záujem... A stretli sa všetci, od najmladších, študentov, až po nestorov, hrdých pamätníkov, ktorých už zdobili šediny, krok bol neistejší, ale pocit slávnosti, ktorý prevzdušnil historické múry filharmónie, bolo cítiť z každého ich pohľadu. Za všetkých spomeome len napríklad prof. MUDr. Karola Virsíka, DrSc., ktorého dátum narodenia je neuveriteľný - 25. august 1918.

Prof. Mikuláš Hrubiško, M.D., founder of Slovak haematology and tranfusiology


28. júla 2005 zomrel prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, DrSc., nestor a zakladateľ modernej hematológie a transfúziológie na Slovensku, dlhoročný prednosta a zakladateľ Kliniky a Katedry hematológie a transfúziológie FN, LFUK a SZU. Narodil sa 1. 10. 1917 v Ilave v učiteľskej rodine. Maturoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Trenčíne v r. 1936, promoval v r. 1941 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1962 obhájil vedeckú hodnosť CSc., doc. v r. 1963, DrSc. v r. 1974 a prof. v r. 1981. Od r. 1942 pracoval na Internom oddelení Robotníckej sociálnej poisťovne a neskôr na Internej klinike FN v Bratislave pod vedením prof. MUDr. Ladislava Dérera, ktorý ho od začiatku usmerooval na hematológiu. Už v r. 1943 publikoval svoje poznatky o diagnostickej punkcii lymfatických uzlín, túto metódu zaviedol ako prvý a rovnako ako prvý vo vtedajšom Československu zaviedol diagnostickú punkciu pečene a sleziny a výsledky publikoval v r. 1947. Bol aj pri prvých krokoch zavádzania chemoterapie pri akútnych a chronických myelo- a lymfoproliferatívnych chorobách v Československu (výsledky publikoval v r. 1946).
V r. 1948 sa stal vedúcim prvej transfúznej stanice v Bratislave a v r. 1950 ho Povereníctvo zdravotníctva poverilo vybudovať transfúznu službu na Slovensku. Podieľal sa zároveo na vzniku a budovaní transfúznej služby v celom bývalom Československu, vytvoril koncepciu transfúzneho lekárstva. Podieľal sa na projekcii, výstavbe a štruktúrovaní nových oddelení hematológie a transfuziológie na Slovensku a na formovaní ich siete a hierarchie. Vedúcim pracoviskom, metodickým centrom riadiacim celú sieť, sa stala v r. 1958 na Partizánskej ulici 4 v Bratislave Klinika hematológie a transfúziológie Fakultnej nemocnice a Subkatedra hematológie a transfúziológie IIVLF (IVZ, SPAM), terajšej Slovenskej zdravotníckej univerzity, a predstavovala do r. 2003 celoslovenský ústav s bázou zdravotníckou, výučbovou a vedecko-výskumnou. Ako jej prednosta orientoval svoju odbornú, pedagogickú a výskumnú prácu na formovanie nového integrovaného odboru hematológie a transfúziológie. Vychoval desiatky odborníkov s vedeckou a pedagogickou hodnosťou, ako aj ialších vysokoškolských odborníkov, laboratórnych a ošetrovateľských špecialistov.
Napísal vyše 200 odborných a vedeckých publikovaných prác doma a v zahraničí, približne 30 statí do učebníc a ako prvý autor napísal 12 učebníc a kompletnú monografiu o krvi. Z učebníc a monografií sa aj v súčasnosti pripravujú budúci špecialisti. Témami jeho odborného záujmu bol napr. častý výskyt larvovanej sideropénie u darcov krvi, zavedenie nových konzervačných roztokov s nízkym obsahom citrátu a exsangvinačné transfúzie novorodencov. K najvýznamnejším výsledkom jeho vedeckej činnosti patria jeho imunohematologické práce, známe aj vo svetovej literatúre. Obohatil odbor o pôvodné poznatky o podskupinách a variantoch skupinového systému AB0 a Hm. Uverejnil doteraz najväčšiu štúdiu o krvnej skupine A, opísal viaceré prípady skupín Bombay, para-Bombay a Bombay-like. Objavil dominantne dedičnú krvnú skupinu Hm, prejavujúcu sa len 50% množstvom receptorov H na erytrocytoch, čo v prípade skupiny A1 znemožouje plnú realizáciu receptorov A1, teda vznikajú erytrocyty A s neurčiteľnou podskupinou. 
Ialšou oblasťou, kde využil možnosti transfúzneho lekárstva pre klinické potreby, bola transfúzia kostnej drene. Začiatkom 60. rokov (ešte pred érou HLA, kei sa o histokompatibilite nevedelo) vykonal so spolupracovníkmi prvé transfúzie a pokusy transplantáciu drene na Slovensku. V spolupráci s doc. MUDr. K. Hrubiškovou, CSc., vypracovali ešte v 60. rokoch uzavreté metódy sterilnej prípravy Cohnovej frakcie I. neskôr kryoprecipitát a frakcie PPSB, viaka čomu bolo možné zabezpečovať prakticky 3 desaťročia existujúcu špecifickú substitučnú liečbu krvácania pri hemofíliách. Skutočnosť, že sa na Slovensku nezaznamenal ani jeden prípad prenosu AIDS pri podaných asi 2,5 mil. transfúzií (do r. 1995) je zásluhou prof. Hrubiška a jeho spolupracovníkov! Prof. Hrubiško bol čestným členom viacerých lekárskych spoločností: Spoločnosti J. E. Purkyni, Hematologickej spoločnosti a Transfúziologickej spoločnosti českej a slovenskej, maiarskej a poľskej, Nemecko-rakúsko-švajčiarskej spoločnosti transfúzneho lekárstva a imunohematológie, ako aj nositeľom viacerých vyznamenaní, odborných, rezortných, štátnych.
Adriena Sakalová

New guidelines issued for nervous system Lyme disease
Americká neurologická akadémia (AAN) vypracovala nové odporúčania liečebných postupov pre terapiu postihnutia nervového systému pri lymskej chorobe a k týmto postupom sa pripojila aj Americká spoločnosť pre infekčné choroby. Tieto kritéria majú byť publikované v časopise Neurology 3. júla 2008 (Halperin a spoluprac.), ale pre ich vysokú aktuálnosť ich uviedli Jeffrey a Lie na www.medscape.com v predstihu už 30. mája 2008.