Neuropathic pain - definition and therapy


František CIBULČÍK
(Z Katedry neurológie FZŠŠ SZU Bratislava, Neurologickej kliniky FNsP Bratislava Ružinov, vedúci prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.)

SÚHRN
Neuropatická bolesť zahrnuje všetky bolesti spôsobené primárnym postihnutím alebo dysfunkciou periférneho alebo centrálneho nervového systému. V neurologickej praxi sa s oou najčastejšie stretávame pri lumboischialgickom syndróme, diabetickej polyneuropatii a po herpes zoster v podobe takzvanej postherpetickej neuralgie. Patogenéza neuropatickej bolesti je komplexná, zväčša tvorená kombináciou periférnych a centrálnych mechanizmov. Diagnostika neuropatickej bolesti je založená na identifikácii jej charakteristík, ktoré pacient udáva pri anamnéze, či na opise aktuálnych ťažkostí - typická je napríklad alodýnia či anaesthesia dolorosa. Neuropatickú bolesť správne liečime preparátmi štandardne zaraiovanými do skupiny antikonvulzív, antidepresív a analgetík či anodýn. Najaktuálnejšie odporúčania na postup liečby neuropatickej bolesti formulovala v r. 2006 skupina expertov Európskej federácie neurologických spoločností.
Kľúčové slová: neuropatická bolesť - alodýnia - anaesthesia dolorosa.
SUMMARY
Neuropathic pain involves all pains caused by primary affliction or dysfunction of peripheral or central nervous system.
In neurological practice it is most frequent in lumbar-ischialgic syndrome, diabetic polyneuropahy and after herpes zoster when it manifests as so called postherpetic neuralgia. The pathogenesis of neuropathic pain is complex, usually produced by the combination of peripheral and central mechanisms. The diagnostics of neuropathic pain is based on the identification of its characteristics, which are reported by the patient in his case history or in the description of current complaints - alodynia or anaesthesia dolorosa are typical illustrations/examples. Neuropathic pain is properly treated by the preparations standardly included in the group of anticonvulsants, antidepressants, analgesics or anodynes. The latest guidelines for treatment procedure were formulated by the group of experts of the European Federation of Neurological Associations in 2006.
Key words: neuropathic pain - allodynia - anaesthesia dolorosa.