Management of acute cerebral infarct: Review of the options


Ivan GOGOLÁK
(Z Katedry neurológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vedúci prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.)

SÚHRN
Akútny mozgový infarkt je urgentný stav vyžadujúci neodkladnú diagnostiku a správny výber pacientov pre urgentnú reperfúznú liečbu. V ostatných 11 rokoch sa preukázal a overoval prínos viacerých akútnych stratégií liečby. Tento prehľad predkladá liečbu akútneho mozgového infarktu na princípe dôkazov, zamýšľa sa nad prekážkami jej poskytovania a podáva a čitateľovi informácie o nových urgentných stratégiách, ktoré sa môžu stať základom liečby mozgového infarktu v budúcnosti. 
Kľúčové slová: mozgový infarkt - trombolýza - endovaskulárna liečba - angioplastika - stent.
SUMMARY
Acute cerebral infarction is a medical emergency with a need for immediate diagnosis and proper patients selection for emergent administration of reperfusion therapy. The benefit of number of acute strategies has become established and evaluated over the last 11 years. This review will discuss the evidence-based management of the acute cerebral infarction, consider barrier to provision of such care and update the reader on new emergent strategies which may form a part of cerebral infarction management in the future.
Key words: cerebral infarction - thrombolysis - endovascular therapy - angioplasty - stent.