Current view of pathogenesis and therapy of sclerosis multiplex


Ľubomír LISÝ

(Z Katedry neurológie FZŠŠ SZU, Bratislava, vedúci prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.)
SÚHRN

V ostatných rokoch došlo k významnému pokroku v liečbe sclerosis multiplex (SM). Natalizumab predstavuje prvý významnejšie účinný liek pri tejto chorobe. Jeho výroba bola umožnená viaka prudkému rozvoju molekulovej biológie, ktorý umožnil vznik špecifickej antimigračnej terapie v oblasti hematoencefalickej bariéry. Rozpoznávanie viacerých kľúčových miest imunopatologického procesu pri SM umožouje rozvoj aj ialších špecificky orientovaných terapeutických postupov. K pokroku pri hľadaní účinnejšej terapie prispieva aj rozvoj nových zobrazovacích technológií (nukleárnej magnetickej rezonancie) ako aj v molekulovo-genetickej diagnostike (proteonomika, farmakogenomika, metabolomika a transkriptonomika). Poznatky z týchto oblastí poskytujú podklady pre postupný vývoj individuálne orientovanej terapie tejto etiopatogeneticky heterogénnej choroby. 
Kľúčové slová: sclerosis multiplex - imunomodulačná liečba - imunosupresívna liečba - monoklonové protilátky - neuroprotektívna liečba.
SUMMARY
Over the past years we witness a significant progress in the treatment of sclerosis multiplex (SM). Natalizumab represents the first effective drug of greater significance in the treatment of this disease. Its production was enabled due to violent development of molecular biology that gave rise to specific amtimigration therapy in the area of hematoencephalic barrier. The recognition of numerous key sites in the immunopathological process in SM facilitates the development of other specifically oriented therapeutic procedures. The development of new imaging technologies (nuclear magnetic resistance) as well as molecular-genetic diagnostics (proteonomics, pharmacogenomics, metabolomics and transcriptonomics) contribute to searching for a more effective therapy. The knowledge of these areas offer the bases for gradual development and individually oriented therapy of this etiopathogenetically heterogenic disease.
Key words: sclerosis multiplex - immunomodulation therapy - immunosuppressive therapy - monoclone antibodies - neuroprotective treatment.