Neurodegenerative dementias


Ľ. LISÝ
(Z Katedry neurológie FZŠŠ SZU, Bratislava, vedúci prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.)
SÚHRN

Neurodegeneratívne demencie predstavujú v súčasnosti najväčšiu skupinu dementných syndrómov. Z nich na prvom mieste z hľadiska častosti výskytu je Alzheimerova choroba. S narastajúcou dažkou prežívania obyvateľstva pacientov s týmto ochorením postupne narastá. V súčasnosti sa to dotýka najmä štátov s vyspelou ekonomikou. V ostatnom čase rozvoj molekulárnej genetiky pomáha bližšie identifikovať etiopatogenetické mechanizmy dementných syndrómov a tým nachádzať cesty k ich cielenej terapii.
Kľúčové slová: Alzheimerova choroba - fronto-temporálna demecia - demencia s difúznymi Lewyho telieskami - Huntingtonova choroba.
SUMMARY
At present neurodegenerative dementias pose the largest group of dementia syndromes. Of them Alzheimer´s disease ranks as the first as far as the occurence is concerned. With the increasing survival rate of inhabitants, the number of patients with this disease is gradually growing. Currently this is the problem of the countries with developed economics. During the past years the development of molecular genetics has helped to closer identify the etiopathogenetic mechanisms of dementia syndromes and in this way seek the ways to the targeted therapy.
Key words: Alzheimer´s disease - frontal-temporal dementia - dementia with diffuse Lewy bodies - Huntington´s disease