Lekársky obzor 5/2008

Editorial
Ľubomír LISÝ: Pohľad na súčasnú neurológiu 
View on the contemporary neurology 
Pôvodné práce | Original articles
Adriana BOLEKOVÁ, Peter PATLEVIČ, Darina KLUCHOVÁ: Autonómne pregangliové neuróny sivej hmoty miechy potkana a ich NADPH-d pozitívnosť 
Autonomic preganglionic neurons in the gray matter of the rat spinal cord and their NADPH-d positivity 
Prehľady | Overviews
Ľubomír LISÝ: Neurodegeneratívne demencie
Neurodegenerative dementias 
Ľubomír LISÝ: Súčasný pohľad na patogenézu a terapiu sclerosis multiplex
Current view on pathogenesis and therapy of sclerosis multiplex 
Ivan GOGOLÁK: Liečba akútneho mozgového infarktu: prehľad možností
Management of acute cerebral infarct: Review of the options 
František CIBULČÍK: Neuropatická bolesť - definícia a liečba
Neuropathic pain - definition and therapy 
František CIBULČÍK: Syndróm nepokojných nôh
Restless legs syndrome 
Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve | Legal-criminal responsibility
Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný čin prijímania úplatku 
Crime of the bribe acceptance 
Medicínske aktuality | Medical actuality
Ivan BIELIK: Dérerov memoriál
Dérer´s memorial 
Miniatlas medicíny - hepatológia | Miniatlas of medicine - hepatology
Miroslav Žigrai: Wilsonova choroba
Wilson disease 
Medicína na webe | Medical web
Štefan HRUŠOVSKÝ: Liečba bolesti
Pain therapy
Osobnosti | Personalities
10_Viera Fábryová: Prof. MUDr. Dionýz Dieška, DrSc.
Prof. MUDr. Dionýz Dieška, DrSc. 
Autodidaktický test | Autodidactic test
Čo sme si prečítali za Vás | News in medicine

1b, 2a, 3ab, 4c, 5d, 6bd, 7c, 8d, 9b, 10d, 11c, 12ac, 13d, 14a, 15b, 16b, 17a, 18abd, 19c, 20c

Neuropathic pain - definition and therapy


František CIBULČÍK
(Z Katedry neurológie FZŠŠ SZU Bratislava, Neurologickej kliniky FNsP Bratislava Ružinov, vedúci prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.)

SÚHRN
Neuropatická bolesť zahrnuje všetky bolesti spôsobené primárnym postihnutím alebo dysfunkciou periférneho alebo centrálneho nervového systému. V neurologickej praxi sa s oou najčastejšie stretávame pri lumboischialgickom syndróme, diabetickej polyneuropatii a po herpes zoster v podobe takzvanej postherpetickej neuralgie. Patogenéza neuropatickej bolesti je komplexná, zväčša tvorená kombináciou periférnych a centrálnych mechanizmov. Diagnostika neuropatickej bolesti je založená na identifikácii jej charakteristík, ktoré pacient udáva pri anamnéze, či na opise aktuálnych ťažkostí - typická je napríklad alodýnia či anaesthesia dolorosa. Neuropatickú bolesť správne liečime preparátmi štandardne zaraiovanými do skupiny antikonvulzív, antidepresív a analgetík či anodýn. Najaktuálnejšie odporúčania na postup liečby neuropatickej bolesti formulovala v r. 2006 skupina expertov Európskej federácie neurologických spoločností.
Kľúčové slová: neuropatická bolesť - alodýnia - anaesthesia dolorosa.
SUMMARY
Neuropathic pain involves all pains caused by primary affliction or dysfunction of peripheral or central nervous system.
In neurological practice it is most frequent in lumbar-ischialgic syndrome, diabetic polyneuropahy and after herpes zoster when it manifests as so called postherpetic neuralgia. The pathogenesis of neuropathic pain is complex, usually produced by the combination of peripheral and central mechanisms. The diagnostics of neuropathic pain is based on the identification of its characteristics, which are reported by the patient in his case history or in the description of current complaints - alodynia or anaesthesia dolorosa are typical illustrations/examples. Neuropathic pain is properly treated by the preparations standardly included in the group of anticonvulsants, antidepressants, analgesics or anodynes. The latest guidelines for treatment procedure were formulated by the group of experts of the European Federation of Neurological Associations in 2006.
Key words: neuropathic pain - allodynia - anaesthesia dolorosa.

Restless legs syndrome


František CIBULČÍK
(Z Katedry neurológie FZŠŠ SZU Bratislava, Neurologická klinika FNsP Bratislava Ružinov, vedúci: prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.)

SÚHRN
Syndróm nepokojných nôh je dobre definovaná komplexná klinická jednotka charakterizovaná poruchami spánku a hybnosti. V popredí klinických príznakov stojí silná, často nezvládnuteľná potreba pohybovať nohami. Provokujúcimi faktormi sú motorická inaktivita, večerná a nočná doba, naopak úľavu prináša pohyb končatinami, chôdza. Častými sprievodnými javmi sú poruchy spánku a s nimi spojená nadmerná denná únava a spavosť. Diagnóza syndrómu nepokojných nôh sa zakladá predovšetkým na anamnestických údajoch, nutné je vylúčiť sekundárny syndróm najčastejšie vznikajúci pri nedostatku železa, obličkovom zlyhaní a tehotenstve. Liečba je komplexná, pri ťažšom priebehu väčšinou indikujeme farmakoterapiu. Liekom prvej voľby sú látky s dopamínergným pôsobením - levodopa, agonisty dopamínových receptorov. Ako alternatíva do úvahy prichádzajú opioidy, prípadne antikonvulzíva.
Kľúčové slová: syndróm nepokojných nôh - levodopa - agonisty dopamínových receptorov 
SUMMARY
Syndrome of restless legs is a well defined complex clinical unit characterized by the disorders of sleep and movement. Clinical symptoms are dominated by severe and urging need of moving one´s legs. The provoking factors embrace motoric inactivity coming on evenings and nights, whereas relief is brought along by walking, moving the extremities. Common accompanying phenomena include sleep disorders associated with excessive fatigues and drowsiness. The diagnosis of the syndrome of restless legs is based mainly on anamnestic data. It is necessary to exclude secondary syndrome most common in iron deficiency, renal failure and pregnancy. The treatment is complex, in more serious cases pharmacotherapy is indicated. The drug of first choice involves substances with dopaminergic effect - levodopa - dopamin receptor agonists. Opiods or anticonvulsants are considered as alternative treatment.
Key words: syndrom of restless legs - levodopa - dopamin receptor agonists.

Management of acute cerebral infarct: Review of the options


Ivan GOGOLÁK
(Z Katedry neurológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vedúci prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.)

SÚHRN
Akútny mozgový infarkt je urgentný stav vyžadujúci neodkladnú diagnostiku a správny výber pacientov pre urgentnú reperfúznú liečbu. V ostatných 11 rokoch sa preukázal a overoval prínos viacerých akútnych stratégií liečby. Tento prehľad predkladá liečbu akútneho mozgového infarktu na princípe dôkazov, zamýšľa sa nad prekážkami jej poskytovania a podáva a čitateľovi informácie o nových urgentných stratégiách, ktoré sa môžu stať základom liečby mozgového infarktu v budúcnosti. 
Kľúčové slová: mozgový infarkt - trombolýza - endovaskulárna liečba - angioplastika - stent.
SUMMARY
Acute cerebral infarction is a medical emergency with a need for immediate diagnosis and proper patients selection for emergent administration of reperfusion therapy. The benefit of number of acute strategies has become established and evaluated over the last 11 years. This review will discuss the evidence-based management of the acute cerebral infarction, consider barrier to provision of such care and update the reader on new emergent strategies which may form a part of cerebral infarction management in the future.
Key words: cerebral infarction - thrombolysis - endovascular therapy - angioplasty - stent.