Lekársky obzor 4/2008

Editorial

Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Aké zmeny sme pripravili pre Vás v našom časopise | What changes we prepared in our journal 

Pôvodné práce | Original articles

Jana BLAHOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Marta BABÁLOVÁ, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ, Libuša GLOSOVÁ, Helena KNOTKOVÁ, Anna LIŠKOVÁ, Mária MOLOKÁČOVÁ: Rezistotypy kmeňov K. pneumoniae, E. coli, P. aeruginosa a Acinetobacter spp. izolovaných z bakteriémií pacientov štyroch fakultných nemocníc | Resistotypes of strains of K. pneumoniae, E. coli, P. aeruginosa and Acinebacter spp. isolated from patients with bacteraemia in four University hospitals 
Robert OCHABA: Postoje, skúsenosti a zdravotné uvedomenie mládeže k fajčeniu | Attitudes, experiences and health awareness in young people to smoking 

Prehľady | Overviews

Tomáš ŠÁLEK, Jana KAVEČANSKÁ: Chemoterapia pokročilého adenokarcinómu pankreasu | Chemotherapy for advanced pancreatic cancer 
Filip DANNINGER, Jürgen WEITZ: Súčasné princípy chirurgickej liečby karcinómu pankreasu | Contemporary principles of the surgical therapy in pancreatic carcinoma 
Gabriel HAJAŠ: Diabetická neuropatia u detí a adolescentov II - význam včasnej diagnostiky | Diabetic neuropathy in children and adolescents II - importance of early diagnosis 

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve | Legal-criminal responsibility

Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný čin ublíženia na zdraví | Crime health injury 

Miniatlas medicíny - nefrológia | Miniatlas of medicine - nephrology

Gabriela BERNASOVSKÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Peter OLÁH: Cievne prístupy k hemodialýze | Vascular access to hemodialysis 

Verejné zdravotníctvo | Public Health

Mário LEŽOVIČ, Roman KOVÁČ: Dlhodobá starostlivosť: komplexný systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti | Long-term care: Complex system of health and social care 

Medicína na webe | Medical web

Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: Karcinóm prostaty: diagnostika a liečba | Prostate carcinoma: diagnosis and therapy 

Medicínske aktuality | Medical actuality

Ivan BIELIK: Národný program prevencie obezity | National program of the obesity prevention 

Osobnosti | Personalities

Miroslav ŠAŠINKA, Zuzana HONZÁTKOVÁ: Prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc., jubilujúci sedemdesiatnik | Prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.

Autodidaktický test | Autodidactic test

Čo sme si prečítali za Vás | News in medicine

1c, 2b, 3a, 4d, 5c, 6a, 7b, 8b, 9d, 10a, 11b, 12a, 13b, 14c, 15bc, 16d, 17b, 18c, 19b, 20ab

 


Crime health injury


Karol TÓTH, Jozef TÓTH

(Z Katedry medicínskeho práva, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vedúci: doc. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH, mim. profesor)

SÚHRN


Slovenské trestné právo je súčasťou slovenského právneho poriadku a jedným z odvetví verejného práva a jeho podstatou je ochrana práv a záujmov fyzických a právnických osôb, ochrana záujmov spoločnosti, ochrana ústavného zriadenia Slovenskej republiky. Trestné právo ako také sa vnútorne člení na trestné právo hmotné a trestné právo procesné a je obsiahnuté v dvoch základných právnych predpisoch, a to v Trestnom zákone (zák. č. 300/2005 Z.z.) a v Trestnom poriadku (zák. č. 301/2005 Z.z.). Trestný zákon, ako hmotnoprávny predpis, obsahuje vymedzenie pojmu trestného činu, skutkové podstaty trestných činov a akú sankciu (trest) možno za ne uložiť.
Nositeľom trestnoprávnej zodpovednosti (páchateľom) môže byť iba fyzická osoba, pričom pre trestnosť činu sa vyžaduje úmyselné zavinenie alebo zavinenie z nedbanlivosti (tzv. subjektívna zodpovednosť). Deliktuálnu spôsobilosť, byť zodpovedný za spáchaný trestný čin nadobúda osoba dovašením 14 roku veku.
Kľúčové slová: trestné činy v zdravotníctve - trestnoprávna zodpovednosť - ublíženie na zdraví.

SUMMARY


Slovak criminal law is a part of the Slovak Legal Code and one of the disciplines of public law and of its essence is protection of rights and interests of natural and juridical persons, protection of society interests, and protection of consti-tutional regime of the Slovak Republic. Criminal law as such, is internally divided into substantive criminal law and procedural criminal law and is embraced in two basic legal regulations, i.e. in Criminal Law (Law No. 300/2005 Coll. LL) and in Criminal Code (Law No. 301/2005 Coll. L.L.) Criminal code as a substantive-legal regulation defines the term of criminal offence, the facts of the case of criminal offences and the sanction (punishment) which can be 
imposed on them.
Only natural person is the perpetrator of criminal responsibility. The criminal offence requires deliberate act or willful neglect (so called subjective responsibility). The person becomes responsible for the committed criminal offence by reaching the age of 14 years.
Key words: criminal care in health care - criminal responsibility - grievous bodily injury.

Long-term care: Complex system of health and social care


Mário LEŽOVIČ, Roman KOVÁČ

(Z Katedry zdravotnej politiky a ekonomiky zdravotníctva Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vedúci doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. profesor)

SÚHRN


Dlhodobá starostlivosť je relatívne uzavretý systém zdravotných a sociálnych služieb a podpôr. Otázky dlhodobej starostlivosti sú veľmi dôležitými otázkami zdravotnej a sociálnej agendy. Pomaly sa dostávajú aj do pozornosti rozvojových krajín. Dôvodom je fakt, že verejné výdavky na dlhodobú starostlivosť sa stále zvyšujú nielen kvôli rastúcim potrebám, ale aj viaka permanentnému tlaku na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.
Pre každodenný život občana je možno dôležitejšia úroveo vnútornej integrovanosti jednotlivých zložiek systému. Vyššia miera integrovanej starostlivosti by mala posilniť kvalitu starostlivosti, a tým aj kvalitu života. Takáto starostlivosť môže zlepšiť účinnosť systému pre klientov, ktorých komplexné problémy vstupujú do mnohých systémov a vyžadujú viacerých poskytovateľov služieb. Dánsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko majú alebo rozvíjajú najintegrovanejšie systémy dlhodobej starostlivosti.
Kľúčové slová: dlhodobá starostlivosť - zdravotná starostlivosť - sociálna starostlivosť - porovnanie systémov dlhodobej starostlivosti.

SUMMARY


Long-term care is a relatively closed system of health and social services and supportive activities. The issues of long-term care are in the foreground of other important issues of health and social agenda. They are becoming the focus of attention in developing countries, as well. One of the reasons why this is so, is the fact that public sources for long-term care 
constantly grow not only due to the increased needs but also due to persistent pressure on the upgrading of the quality 
of the services provided.
The level of the internal integration of the single parts of the system seems to be more important for everyday life of 
a citizen. A higher level of integrated care should reinforce the quality of care and quality of life. A higher degree of integrated care can improve the efficiency of the system for clients whose complex problems enter into many systems and require numerous health care providers. Denmark, Germany, the Netherlands and Sweden have the most integrated 
systems of long-term care.
Key words: long-term care - health care - social care - comparison of long-term care systems. 

Diabetic neuropathy in children and adolescents II - importance of early diagnosis


Gabriel HAJAŠ

(Z Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre, prednosta doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.)

SÚHRN


Diabetická neuropatia je najčastejšou neskorou orgá-novou komplikáciou diabetu mellitu. Aj kei vo svete dodnes neexistuje jednotný diagnostický systém, vo všeobecnosti sa akceptuje, že anamnestický rozbor s analýzou subjektívnych ťažkostí, objektívne neurologické vyšetrenie a elektrofyziologické techniky zostávajú hlavným nástrojom v diagnostike diabetickej neuropatie. Na urýchlenie zberu anamnestických údajov sa čím ialej, tým viac používajú dotazníkové systémy. Pre potreby monitorovania pacientov je okrem základnej diagnostiky nutné určiť aj stupeo neuropatie (tzv. "staging" neuropatie). 
Základnou pomocnou metodikou v diagnostike diabetickej neuropatie je elektromyografia, najmä vyšetrenie vodivosti senzitívnych, motorických a autonómnych vlákien. Vodivostné štúdie (elektroneurografia) umožoujú odlíšiť axónovú a demyelinizačnú léziu. Ihlová elektromyografia pomáha určiť prítomnosť axónovej lézie, jej aktivitu, stupeo a časový profil (akútna, subakútna a chronická lézia). 
Elektrofyziológia je veľmi dôležitá najmä pri snahe o včasnú diagnostiku diabetickej neuropatie, pri zistení subklinických lézií, objektivizuje a kvantifikuje zmeny vlastností nervových vlákien, pomáha v diferenciálnej diagnostike. 
Z hľadiska populácie detských diabetikov je včasná diagnostika neuropatie ešte potrebnejšia. Ide o snahu zistiť diabetickú neuropatiu v jej najvčasnejšom štádiu s možnosťou okamžite zlepšiť úroveo metabolickej kompenzácie u pacienta, začať edukáciu pacienta i jeho rodičov a začať liečbu neuropatie. Podľa súčasného pohľadu na problematiku včasnej diagnostiky by mali byť deti a mladí ľudia s diabetom dispenzarizovaní nielen diabetológmi (endokrinológmi) ale aj neurológmi, ktorí by mali robiť aktívny skríning neuropatických prejavov.
Kľúčové slová: elektrofyziológia - včasná diagnostika - subklinická lézia - adolescencia - deti.

SUMMARY


Diabetic neuropathy is the most common late-onset organ complication of diabetes mellitus. Despite the fact that there presently doesn´t exist unified diagnostic system, it is generally accepted, that the medical history with analysis of symptoms, clinical neurological examination and electrophysiological techniques are the main tools in the evaluation of diabetic neuropathy. Recently, the various questionnaires are used more and more for purpose of simplification of case-history in diabetic patients. In order to patient-monitoring it is also very important to define the stage of neuropathy ("staging" of neuropathy). 
The essential laboratory method used in diagnostics of diabetic neuropathy is the electromyography, especially examination of conduction of sensory, motor and autonomic fibres. Conduction studies (electroneurography) are helpful in differentiation between axonal and demyelinating lesions. Needle electromyography allows determination of axonal lesion, its activity, grading and chronological profile (acute, subacute, chronic lesion).
Electrophysiology is very important in effort of early diagnostics of diabetic neuropathy, in detection of subclinical lesions, objectification and quantification of changes in nerve fibers. Electrophysiology is also effective in differential diagnosis of neuropathies.
In light of population of diabetic children, the necessity of early diagnostics of neuropathy becomes even more important. There is an effort for detection of neuropathy in its earliest stage, with the possibility of immediate improvement of level of metabolic compensation in patients, with immediate start of right education of paediatric patient and his/her parents and with initiation of adequate treatment of diabetic neuropathy. According to the present knowledge of problems of early diagnostics, it is recommended for diabetic children and adolescents to be followed not only by diabetologists (endocrinologists), but also by neurologists, who should do the active screening of neuropathic symptoms and signs in patients.
Key words: electrophysiology - early diagnosis - subclinical lesion - adolescence - children.