Lekársky obzor 3/2008

Editorial
Štefan HRUŠOVSKÝ: Pohyby v gastroenterológii 
Pôvodné práce
Ľubomír JURGOŠ: Zmeny v prevalencii infekcie Helicobacter pylori pri chronických gastritídach 
Eduard VESELINY, Peter JARČUŠKA, Mária ZAKUCIOVÁ, Laura GOMBOŠOVÁ, František REMEŇÁR: Využitie argónovej 
plazmokoagulácie v terapeutickej digestívnej endoskopii - vlastné skúsenosti 
Mária ZAKUCIOVÁ, Martin JANIČKO, Laura GOMBOŠOVÁ, Peter JARČUŠKA, Eduard VESELINY, Juraj BOBER, Andrej VRZGULA: Liečba fistulujúcej formy Crohnovej choroby infliximabom - analýza 50 pacientov 
Prehľady
Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ, Iveta ČIERNA: Celiakia - celoživotná choroba 
Marian BÁTOVSKÝ: Genetická diagnostika nešpecifických črevných zápalov a kolorektálneho karcinómu. Aktuálny prehľad 
Anton VAVREČKA: Autoimunitná pankreatitída 
Kazuistika
Jana KOSNÁČOVÁ, Oľga ČERVEŇOVÁ: Od hematologických príznakov k celiakii 
Obrazy v medicíne
Štefan HRUŠOVSKÝ: Endoskopia pažerákových varixov 
Medicína na webe
Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: Videoatlas 
Medicínske aktuality
Ivan BIELIK: CME - kontinuálne medicínske vzdelávanie 
Osobnosti
Ladislav ŠOLTÉS: Ako nás hodnotia niektorí naši pacienti? 
Nové knihy
Ivan ANDĚL: U Zlaté koruny - poíbéh lékárny a lékárníka Josefa Stancla 

Prečítali sme za Vás

 

 

CONTENT


Editorial
Štefan HRUŠOVSKÝ: Movements in gastroenterology 
Original articles
Ľubomír JURGOŠ: Changes in prevalence of Helicobacter pylori infection in chronic gastritis 
Eduard VESELINY, Peter JARČUŠKA, Mária ZAKUCIOVÁ, Laura GOMBOŠOVÁ, František REMEŇÁR: Use of argon plasma coagulation 
in therapeutic digestive endoscopy - our experiences 
Mária ZAKUCIOVÁ, Martin JANIČKO, Laura GOMBOŠOVÁ, Peter JARČUŠKA, Eduard VESELINY, Juraj BOBER, Andrej VRZGULA: Infliximab treatment in fistulizing Crohn's disease - analysis of 50 patients 
Overviews
Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ, Iveta ČIERNA: Celiac disease - lifelong disease 
Marian BÁTOVSKÝ: Genetic diagnosis of non-specific bowel inflammations and colorectal carcinoma - current outline 
Anton VAVREČKA: Autoimmune pancreatitis 
Case report
Jana KOSNÁČOVÁ, Oľga ČERVEŇOVÁ: From hematologic symptoms to celiac disease 
Miniatlas in medicine
Štefan HRUŠOVSKÝ: Endoscopy of esophageal varices 
Medical web
Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: Videoatlas 
Medical actuality
Ivan BIELIK: CME - Continual Medical Education 
Personalities
Ladislav ŠOLTÉS: How are we evaluated with some our patients?
New books
Ivan ANDĚL: Gold crowns - story of Josef Stancl pharmacist and drugstore

1c, 2d, 3a, 4c, 5b, 6ad, 7b, 8d, 9b, 10a, 11c, 12a,c, 13d, 14b, 15a, 16d, 17b, 18 ad, 19ac, 20c

 


 

Jana KOSNÁČOVÁ, Oľga ČERVEŇOVÁ

From hematologic symptoms to celiac disease(Z I. detskej kliniky DFNsP a LFUK, Bratislava, prednostka doc. MUDr. Oľga Červeňová, PhD.)

SÚHRN
Autorky prezentujú prípad 15-ročného dievčaťa s novodiagnostikovanou celiakiou. Celiakia sa manifestuje gastrointestinálnymi aj extraintestinálnymi príznakmi. U tejto pacientky dominovali predovšetkým príznaky diseminovanej intravaskulárnej koagulácie.
Kľúčové slová: celiakia - diseminovaná intravaskulárna koagulácia.

SUMMARY
Authors present a case of 15 years old girl with new diagnostic celiac disease. Celiac disease is characterized by intestinal 
and extraintestinal symptoms. In case of our patient symptoms of disseminated intravascular coagulation were dominated.
Key words: celiac disease - disseminated intravascular coagulation

Štefan HRUŠOVSKÝ

Endoscopy of esophageal varices

(Z I. internej kliniky SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica akademika L. Dérera, prednosta prof. MUDr. Š. Hrušovský, CSc., Dr.SVS.)
Pažerákové varixy sú prejavom portálnej hypertenzie. Najčastejšou príčinou je cirhóza pečene rozličnej etiológie. Medzi zriedkavejšie príčiny patrí Buddov-Chiariho syndróm, syndróm obštrukcie sinusoidov, dilatácia sinusoidov, infiltrácia sinusoidov alebo fibróza sinusoidov, pelióza pečene, trombóza v. portae, segmentová trombóza v portálnom riečisku. Paquetova klasifikácia sa opúšťa. Pažerákové varixy sa v súčasnosti označujú ako malé varixy alebo veľké varixy. Súčasne sa opíše ich výzor, počet, dĺžka v pažeráku, pridáva ďalšia opisná charakteristika. Osobitný význam má livídne sfarbenie a najmä červené škvrnky, niekedy prominujúce
Elastická ligácia pažerákových varixov je v súčasnosti štandardným ošetrením veľkých varixov. Pri tejto metóde sa na koniec endoskopu nasadí priesvitná 2,5 cm rúrka, na ktorej je natiahnutých 6 - 10 gumičiek. Do rúrky sa endoskopom vcucne varix a potiahnutím za šnúrky sa cez varix prehodí jedna gumička. Varixy sa v pažeráku ligujú odspodu nahor, postupuje sa po špirále, takže nakoniec sú na jednom varixe 1 - 3 ligatúry. Gumičky zväčša po 1 - 3 dňoch odpadnú, lézie po ich aplikácii sa hoja 1 - 4 týždne
Krvácajúce pažerákové varixy predstavujú indikáciu na urgentnú endoskopiu a ošetrenie, najčastejšie elastickou ligáciou alebo sklerotizáciou. Elastická ligácia sa nedá vždy použiť pre neprehľadnosť terénu, ak sa však podarí nacucnúť a zaligovať krvácajúci varix, naliehavá situácia je vyriešená. Ak sa krvácanie spontánne zastavilo a dá sa identifikovať otvor vo varixe (môže ho prekrývať adherujúci trombus), varix možno ľahko ligovať. Častejšie je však potrebná sklerotizácia krvácajúceho varixu. Pri nej sa cez intervenčný kanál endoskopu zavádza ihla do varixu a paravarikózne sprava a zľava a ňou sa vstrekuje sklerotizačná látka (Aethoxysklerol)

Autoimmune pancreatitis

Anton VAVREČKA

(Z Katedry gastroenterológie Fakulty medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 830 00 Bratislava, 
vedúci prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.) 

SÚHRN
V súvislosti s vývojom nových poznatkov sa klasifikácia chronických pankreatitíd postupne zdokonaľuje. V roku 2001 bola publikovaná tzv. TIGAR-O klasifikácia. Jednou z rozdielnych foriem chronickej pankreatitídy je autoimunitná pankreatitída. Charakterizuje ju prítomnosť zvýšenej koncentrácie gamaglobulínu (predovšetkým IgG4), autoprotilátok (antinukleárnych, antilaktoferínových, karboanhydrázových a reumatoidného faktora), nález pankreatickej fibrózy s lymfoplazmocytovými infiltrátmi a chýbanie pankreatických kalcifikácií. Choroba je často asociovaná s inými autoimunitnými chorobami. Diagnóza vychádza z kombinácie zobrazovacích metód (USG, EUS, CT, MR, MRCP), histologických a sérologických kritérií. Obzvlášť dôležité je odlíšenie od adenokarcinómu pankreasu (pri obidvoch je často prítomný tumor v hlave pankreasu a stenózy hlavného pankreatického vývodu a distálneho choledochu). Autoimunitná pankreatitída je relatívne zriedkavá choroba. Liečba kortikoidmi vedie u väčšiny pacientov k vymiznutiu pankreatického tumoru, striktúr a ikteru v priebehu niekoľkých týždňov.
Kľúčové slová: autoimunitná pankreatitída - diagnostika - liečba.

SUMMARY
In connection with development of new knowlege, classification of chronic pancreatitis progressively improves. 
In 2001, the TIGAR-O classification system was published. One of the different forms of chronic pancreatitis is autoimmune pancreatitis. It is characterized by the presence of increased serum gamaglobulin levels (primarily IgG4), the presence of autoantibodies (antinuclear, antilactoferrin, anticarbonic anhydrase and rheumatoid factor), the presence of pancreatic fibrosis with lymfoplasmocytic infiltration and an absence of pancreatic calcification. The disease is commonly associated with other autoimmune diseases. The diagnosis has been through a combination of imaging (USG, CT, EUS, MRCP), histologic and sérologic criteria. Especially important is differentiation from pancreatic adenocarcinoma (in both is often found mass in the head of pancreas and stenosis of the main pancreatic duct and distal choledochus) and other forms of chronic pancreatitis. Autoimmune pancreatitis is relatively uncommon disease. Treatment with corticosteroids leads to resolution of pancreatic mass, strictures and jaundice in wast majority of patients within a few weeks.
Key words: autoimmune pancreatitis - diagnosis - treatment.