Lekársky obzor 2/2008

EDITORIAL
RIEČANSKÝ, I., ŠAŠINKA, M.: Súčasnosť a smerovanie Lekárskeho obzoru 

PÔVODNÁ PRÁCA
Štefan KRAJČÍK: Farmakoterapia hospitalizovaných geriatrických pacientov 

PREHĽADY
Mikuláš HRUBIŠKO: Chronická lymfatická leukémia I.: Nové prístupy k diagnostike 
Mikuláš HRUBIŠKO: Chronická lymfatická leukémia II. Liečba (od chlorambucilu k monoklonovým protilátkam) 
Gabriel HAJAŠ: Diabetická neuropatia u detí a adolescentov I. 
Štefan LITOMERICKÝ: K aktuálnym otázkam starnutia a bezpečného šoférovania 

HISTÓRIA
Igor RIEČANSKÝ: Za profesorom MUDr. Ivanom Šimkovicom, DrSc. (1919 – 2007) 

CONTENTEDITORIAL
RIEČANSKÝ, I., ŠAŠINKA, M.: Present time and direction of Lekársky obzor 

ORIGINAL PAPER
Štefan KRAJČÍK: Pharmacotherapy of the hospitalized geriatric patients 

OVERVIEWS
Mikuláš HRUBIŠKO: Chronic lymphocytic leukemia I. New ways in diagnosis 
Mikuláš HRUBIŠKO: Chronic lymphocytic leukemia II. Treatment (from chlorambucil to monoclonal antibodies) 
Gabriel HAJAŠ: Diabetic neuropathy in children and adolescents I. 
Štefan LITOMERICKÝ: Actual questions of ageing and safe driving 

HISTORY
Igor RIEČANSKÝ: Professor MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc. (1919 – 2007)

1a, 2c, 3cd, 4b, 5d, 6b, 7c, 8abc, 9c, 10bc, 11bd, 12d, 13b, 14a, 15c, 16c, 17d, 18a, 19d, 20b

Štefan LITOMERICKÝ

Actual questions of ageing and safe driving

SÚHRN
V súčasnom svete sa neustále zvyšujú počty starších vodičov na cestných komunikáciách. Starší ľudia v priemyselne vyvinutých krajinách pokladajú vlastný automobil za hlavný dopravný prostriedok osobnej dopravy. Väčšina starších ľudí je kompetentná a udrží si schopnosť bezpečného vedenia vozidla až do pokročilého veku. Vzťah starnutia a šoférovania sa prejavuje najmä v oblasti senzorickej, kognitívnej a motorickej. Rozhodovanie o tom, kto je ešte schopný bezpečne šoférovať a kto už nie, je obzvlášť ťažkou oblasťou hodnotenia zdravotného stavu starších ľudí. Hlavným nástrojom hodnotenia je dnes klinické vyšetrenie. Hodnotenie má pomôcť udržať mobilitu staršieho človeka tak dlho, ako je to možné. Dnes je k dispozícii celý rad efektívnych intervencií pre starších vodičov, ktorí majú nejaké funkčné deficity. Ak nie je možné zlepšiť stav zdravotnými a kompenzačnými intervenciami, je potrebné povzbudzovanie k udržaniu mobility využívaním zdrojov alternatívnej dopravy.
Kľúčové slová: starnutie – bezpečné šoférovanie – klinické hodnotenie – choroby a lieky – ukončenie šoférovania.

SUMMARY
We observe increasing number of older drivers on roads today. Older people consider in developed countries own car for main means of personal transport at present. Oldest people is 
competent and maintains ability of safe driving to late age. A relation of ageing and driving appears in sensory, cognitive and motor area especially. A decision of it who is 
still able safe driving and who is not is very serious area of evaluation of health state of older people. A base of this evaluation is clinical assessing. Evaluation would help to maintain mobility as long as possible. There is number of effective interventions available for older drivers with some functional deficits today. If it is impossible to improve a state with health and compensate interventions it is necessary to encourage maintaining of mobility using of alternative transportation.
Key words: ageing – safe driving – clinical evaluation – illness and medicine – finishing of driving.


Dňa 2. novembra 2007 sa lekárska verejnosť spolu s početnými vďačnými pacientmi rozlúčila s univerzitným profesorom MUDr. Ivanom Šimkovicom, DrSc, ktorý v 89. roku života (nar. 28. júna 1919 v Senici nad Myjavou) po krátkej ťažkej chorobe zomrel v Bratislave 26. novembra 2007. 
Prof. Šimkovic, emeritný profesor Slovenskej zdravotníckej univerzity, popredný predstaviteľ slovenskej ako aj československej chirurgie ukončil svoju činorodú životnú púť, v priebehu ktorej dov?šil budovanie slovenskej srdcovej a cievnej chirurgie.

Gabriel HAJAŠ

Diabetic neuropathy in children and adolescents

(Z Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre, prednosta kliniky doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.)

SÚHRN
Diabetická neuropatia je skupina klinických a subklinických syndró-mov vyznačujúcich sa rôznorodosťou etiológie, klinických a laboratórnych prejavov, pričom najčastejšia je distálna symetrická senzoricko-motorická polyneuropatia. Z klinického hľadiska je významná diabetická autonómna neuropatia, najmä jej subtyp – kardiovaskulárna autonómna neuropatia, ktorá môže byť príčinou dysrytmií, tichej ischémie myokardu alebo ortostatickej artériovej hypotenzie. Klinické formy neuropatie sa vyskytujú u 30 % diabetikov, keď berieme do úvahy aj subklinické formy, tak výskyt vzrastá až na 70 – 80 percent. 
V detskej populácii, u ktorej prevažuje 1. typ diabetu, sa diabetická neuropatia vyskytuje v závislosti od dĺžky trvania diabetu a od úrovne metabolickej kompenzácie. Z hľadiska veku je vo vývoji neuropatie dôležité najmä obdobie puberty, kedy často dochádza k urýchleniu patogenetických procesov na úrovni periférneho nervu. Práve preto je veľmi dôležitá detekcia subklinických foriem neuropatie. Po jej odhalení musí nasledovať intenzifikácia liečebného režimu a diétnych opatrení u dieťaťa – diabetika, ako aj okamžité začatie liečby neuropatie.
Patogenéza diabetickej neuropatie je komplikovaná a nie celkom objasnená, základom je dlhodobá hyperglykémia, ktorá následne spúšťa kaskádu patogenetických dejov. Jednu z rozhodujúcich úloh v patofyziológii zohráva mikroangiopatia postihujúca vasa nervorum. 
Kľúčové slová: periférna neuropatia – klinické a subklinické formy – epidemiológia – patogenéza – špecifiká u detí a adolescentov.

SUMMARY
Diabetic neuropathy is the group of subclinic syndromes distinctive of heterogenity of etiology, clinical and laboratory manifestations. It is the most common chronic complication of diabetes in adult population, which occurs approximately in up to 30% of diabetics. 
In pediatric population there is a predominance of type 1 of diabetes mellitus and diabetic neuropathy occurs in dependence of diabetes lasting and level of metabolic compensation. From the point of age there is very important the pubescent period in the development of neuropathy. In this period often happens to accelerated of pathogenetic processes in the peripheral nerves. That is reason for the detection of subclinical forms of diabetic neuropathy. After their finding it must follow the intensive cure regimes and dietetic procedures in diabetic children and also starting of immediate treatment of neuropathy.
Pathogenesis of diabetic neuropathy is complicated and not fully elucidated; the base is the long-term hyperglycaemia which consequently activates cascade of pathogenetic actions. One of the decisional moments in pathophysiology represents microangiopathy affecting vasa nervorum.
Key words: peripheral neuropathy – clinical and subclinical forms – epidemiology – pathogenesis – specificity in childhood and adolescents.