SÚHRN
Východisko: Cieľom práce bolo zistiť či sa tak isto ako v USA a Číne už aj v našich podmienkach vyskytuje prenosná rezistencia na fluorochinolóny u multirezistentných nozokomiálnych kmeňov Klebsiella pneumoniae.

Súbor a metódy: U dvoch zvlášť multirezistentných kmeňov Klebsiella pneumoniae, izolovaných od dvoch pacientov hospitalizovaných na rôznych pracoviskách intenzívnej starostlivosti veľkej fakultnej nemocnice sme vykonali pokusy preniesť determinanty rezistencie na jednotlivé antibiotiká a zvlášť sledovať fenomén transferu rezistencie na fluorochinolóny. Transfer rezistencie sa skúmal metódou spoločnej kultivácie darcovských kmeňov K. pneumoniae s recipientným kmeňom E. coli K-12, rezistentným na rifampicín. Izolované transkonjugantné kolónie E. coli rif+R+ sa podrobili analýze celého spektra prenesenej rezistencie metódou nepriamej selekcie.

Výsledky: Obidva kmene K. pneumoniae, hoci z rôznych klinických pracovísk prenášajú gény rezistencie na fluorochinolóny.

Záver: Vhodnými metódami bolo možné aj v našich podmienkach zistiť transferabilitu rezistencie u skúmaných kmeňov K. pneumoniae a to nielen na dosiaľ známe prenášané gény rezistencie, ale aj na fluorochinolóny. Táto skutočnosť predstavuje zvlášť nepriaznivý vývoj rozširovania spektier prenášanej rezistencie aj na gény kódujúce rezistenciu na uvedené zvlášť často užívané a dosiaľ dobre účinné antibaktériové substancie.

Kľúčové slová: Klebsiella pneumoniae - multirezistencia na antibiotiká - transfer rezistencie na fluorochinolóny.

Mobilization of transfer of resistance to fluoroquinolones in nosocomial strains of Klebsiella pneumoniae

SUMMARY

Background: The aim of this research was to determine whether also in our area, like in the USA and China, the resistance of nosocomial bacteria to fluoroquinolone became to be transferable together with genetic determinants of resistance to antibiotic.

Bacterial strains and methods: Two nosocomial multiple drug resistant strains of Klebsiella pneumoniae from two patients of different intensive care unit of a large University hospital were submitted to experiments which demonstrated the transfer of genes of resistance to a set of antibacterials, including fluoroquinolones, to a recipient strain of E. coli K-12. Transconjugant clones of E. coli rif+R+ obtained from mixed cultures of donor and recipient strains were analysed for the presence of individual resistance determinants by the indirect selection procedure.

Results: Both strains of K. pneumoniae although isolated from patients of different clinical settings transferred the resistance to fluoroquinolones together with determinants of resistance to several other drugs.

Conclusion: Using optimal procedures it was possible to demonstrate that also in our area the resistance to fluoroquinolones became transferable. This might be dangerous phenomenon in the process of the spread of resistance in bacteria to fluoroquinolone chemotherapeutics.

Key words: Klebsiella pneumoniae - multiple drug resistance - transferable resistance to fluoroquinolones.

Marta BABÁLOVÁ, Nataša BARTONÍKOVÁ, Jana BLAHOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY,  Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ