Lekársky obzor 7/2007

PÔVODNÉ PRÁCE
Jana BLAHOVÁ, Marta BABÁLOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ, Libuša OLOSOVÁ, Helena KNOTKOVÁ, Anna LIŠKOVÁ, Mária MOLOKÁČOVÁ, Alena VACULÍKOVÁ, Dagmar BRUCKMAYEROVÁ: Monitorovanie vývoja rezistencie na antibiotiká u mikróbov z bakteriémií pacientov šiestich fakultných nemocníc SR v rokoch 2002 až 2006 287
Marta BABÁLOVÁ, Jana BLAHOVÁ, Erich KALAVSKÝ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA: Disociácia transferu rezistencie na meropeném v rôznych druhoch recipientných mikróbov 291
PREHĽADY
Radoslav ZAMBORSKÝ, Peter ŠIMKO, Tomáš BRAUNSTEINER: Taktika ošetrenia zlomenín distálneho humeru u dospelých 295
Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO, Tomáš HEGER, Michal BOŽÍK: Dnešný pohľad na liečbu zlomenín distálneho rádia 300
Stanislav MIKUŠKA, Juraj GALOVIČ, Peter MALINOVSKÝ: Konzervatívna a operačná liečba artrotického kolena 306
Peter MALINOVSKÝ, Juraj GALOVIČ, Jozef SABOL, Stanislav MIKUŠKA, Alan DOSTÁL, Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO: Rekonštrukcia lézie predného skríženého väzu kolena – súčasný stav 314
Ladislav VESELÝ, Jozef SABOL, Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO: Algoritmus liečby chronického poškodenia zadného skríženého väzu kolenného kĺbu 322
Tomáš HEGER, Peter ŠIMKO, Ján GRAUZEL, Vladimír POPELKA: Ako správne ošetrovať zlomeniny pätovej kosti 331
Rastislav DZÚRIK, Kornélia ŠTEFÍKOVÁ: Choroby vyššieho veku skracujú očakávanú dĺku života: interferencia vitamínu D 338
VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Anna EGNEROVÁ, Mária AVDIČOVÁ, Anna BARÁKOVÁ: K primárnej prevencii chronických chorôb 344
LIST VEDÚCEMU REDAKTOROVI
Miroslav MIKULECKÝ: K etike vedeckej komunikácie 349
Krátke správy
Peter Kristian, Ivan Schréter: Epidemiológia hepatitídy C v SR 351
Boris Rychlý: Histologické obrazy hepatitídy C 353
História a súčasnosť
Doc. MUDr. RNDr. Miroslav Palát, CSc. osemdesiatnikom 355

CONTENT
ORIGINAL ARTICLES

Jana BLAHOVÁ, Marta BABÁLOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ, Libuša OLOSOVÁ, Helena KNOTKOVÁ, Anna LIŠKOVÁ, Mária MOLOKÁČOVÁ, Alena VACULÍKOVÁ, Dagmar BRUCKMAYEROVÁ: Monitoring of development of resistance of bacteria to antibiotics from patients with bacteraemia isolated in six University hospitals in Slovakia in years 2002 to 2006 287
Marta BABÁLOVÁ, Jana BLAHOVÁ, Erich KALAVSKÝ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA: Transferable resistance to meropenem dissociates in different strains of recipient bacteria 291
OVERVIEWS
Radoslav ZAMBORSKÝ, Peter ŠIMKO, Tomáš BRAUNSTEINER: Management of distal humerus fractures in adults 295
Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO, Tomáš HEGER, Michal BOŽÍK: Current concepts in the treatment of distal radial fractures 300
Stanislav MIKUŠKA.Juraj GALOVIČ, Peter MALINOVSKÝ: Conservative and surgical treatment of osteoarthrotic knee 306
Peter MALINOVSKÝ, Juraj GALOVIČ, Jozef SABOL, Stanislav MIKUŠKA, Alan DOSTÁL, Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO: Reconstruction of the lesion of ligamentum cruciatum anterius – current situation 314
Ladislav VESELÝ, Jozef SABOL, Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO: Algorithm of the treatment of chronic injury of knee ligamentum cruciatum posterius 322
Tomáš HEGER, Peter ŠIMKO, Ján GRAUZEL, Vladimír POPELKA: Management of calcaneum fractures 331
Rastislav DZÚRIK, Kornélia ŠTEFÍKOVÁ: Aging-related diseases reduce the life expectance: Interference of vitamin D 338
PUBLIC HEALTH
Anna EGNEROVÁ, Mária AVDIČOVÁ, Anna BARÁKOVÁ: Primary prevention of chronic diseases 344
LETTER TO THE EDITOR
Miroslav MIKULECKÝ: Ethics of scientific work 349
Smart mesages
Peter Kristian, Ivan Schréter: Epidemiology of hepatitis C in Slovak Republic 351
Boris Rychlý: Histology of hepatitis C 353 
History and the present
Doc. MUDr. RNDr. Miroslav Palát, CSc. anniversary 355

 

 

Správne odpovede na autodidaktický test č. 5/2007
1a; 2a; 3a; 4d; 5a; 6c; 7c; 8b; 9d; 10c; 11b; 12a; 13d; 14a c; 15b; 16a, d; 17a, b; 18c; 19b; 20a;

Správne odpovede na autodidaktický test č. 6/2007:
1c; 2a; 3d; 4a, b; 5c; 6a, b, c; 7a; 8d; 9d; 10a; 11b; 12b; 13b; 14c; 15a; 16b; 17d; 18a; 19d; 20c;

Rastislav DZÚRIK, Kornélia ŠTEFÍKOVÁ

Aging-related diseases reduce the life expectance: Interference of vitamin D

(Zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Oddelenia Klinickej a experimentálnej farmakoterapie, vedúci doc. MUDr. M. Gajdoš, CSc.)
SÚHRN
Choroby vyššieho veku sa významne podieľajú na morbidite a mortalite staršej vekovej skupiny obyvateľ stva. Súčasný výskum a klinické sledovania nahromadili už dostatok poznatkov pre ďalšie predlžovanie aktívneho života. Mimoriadny význam prislúcha nutrícii a vitamí nom. Z nich obzvlášť zanedbávaný a rizikový je vitamín D, ktorého podceňovaný deficit vyvoláva nielen poruchu bilancie minerálov, ale aj rad málo známych, resp. ne rešpektovaných metabolických účinkov. Deficit vitamínu D vyvoláva už v pediatrii, ale najmä vo vyššom veku závažné lokomočné a málo známe metabolické poruchy. Včasnou suplementáciou vitamínu D možno ich vznik a rozvoj významne korigovať.
Kľúčové slová: vitamín D – vápnik – osteoporóza – osteodystrofia – choroby vyššieho veku.

SUMMARY
Age related diseases build a group of diseases participating in morbidity and mortality of aging population. The present 
research and clinical studies collected sufficient evidence on further possibilities to prolong the active life of population. An outstanding significance belongs to nutrition, notably the intake of vitamins. One of the neglected vitamins appears to be vitamin D: Its deficiency causes in aging population serious locomotor and notably insufficiently known metabolic alterations. Their early prevention and correction inhibit effectively their development and action.
Key words: Vitamin D – calcium – osteoporosis – osteodystrophy – age related diseases. 

1 EGNEROVÁ, Anna, 2 AVDIČOVÁ, Mária, 3 BARÁKOVÁ, Anna 

Primary prevention of chronic diseases

(Z 1 Katedry epidemiológie, Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity, v Bratislave, vedúca Doc. MUDr. A. Egnerová CSc., 2 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, v Banskej Bystrici, riaditeľka h.doc. MUDr. E. Fabiánová PhD., 3 Národného centra zdravotníckych informácií, v Bratislave, vedúci odboru národných zdravotných registrov, MUDr. P. Hlava)
Súhrn
Vo výskyte chronických chorôb sa zaznamenali veľké zmeny v ostatných desaťročiach. Medzi najdôležitejšie je možno zaradiť vyšší výskyt týchto chorôb v chudobných krajinách a u chudobných v porovnaní s bohatými obyvateľmi. Rozhodujúcimi determinanta mi ovplyvňujúcimi výskyt chronických chorôb sú: výživová transformácia, urbanizácia a starnutie populácie, čo sa uplatňuje predovšetkým v štátoch s progresívnym vývojom ekonomiky.
Dokázalo sa, že najvyšší efekt prevencie chronických chorôb je vtedy, ak sa kombinuje stratégia vysokorizikových osôb so stratégiou populačnou. Efektivita primárnej prevencie sa prejaví postupne znížením počtu rizikových osôb, neskoršie znížením chorobnosti a najneskoršie znížením úmrtnosti. Efekt zdravotnej starostlivosti sa prejaví znížením smrtnosti a následne aj úmrt nosti ako aj zvýšením kvality života chorých. 
Na Slovensku existuje veľké množstvo údajov o výskyte chronických chorôb a ich rizikových faktorov. Existujú aj pozitívne a negatívne skúseností s praktickou realizáciou organizovaných sledovaní chronických chorôb a hodnotením ich efektivity. Možno konštatovať, že potrebnú dostatočnú podporu celej verejnosti (zdravotníckej aj laickej) nemal u nás doteraz ani jeden program, ani projekt. Najúspešnejším a najdlhšie trvajúcim je medzinárodný Celospoločenský integrovaný program intervencií proti neinfekčným chorobám (CINDI), ktorý má všetky predpoklady dobrého programu. Tento program dáva východiská pre plánovanú Surveillance chronických chorôb na Slovensku, ktorá sa pripravuje v Svetovej zdravotníckej organizácii a Európskej únii. 
Kľúčové slová: Chronické choroby – prevencia – hodnotenie efektivity prevencie – program CINDI.
Summary
In the past decades major changes were recorded in the incidence of chronic diseases. The most important involve higher incidence of these diseases in poor countries and in indigent inhabitants as opposed to rich ones. The determining factors affecting the 
incidence of chronic diseases are: nutrition transformation, urbanization and ageing of the population that is observed mainly in the states with progressive economic development.
It was proved that the highest effect of prevention of chronic diseases is obtained in combination of strategy of high risk people with population strategy. The effectiveness of primary prevention is manifested gradually by decrease in the number of risk people, in later stage by decreased morbidity and finally by decrease in mortality. The effect of health care manifests by reduced lethality followed by mortality and elevation of the quality of life of patients.
Slovakia has a great number of data about the incidence of chronic diseases and their risk factors. There exist both positive and negative experiences with practical realization of the organized follow-ups of chronic diseases and evaluation of their effectiveness. We can state that so far none of the programmes nor projects achieved adequate support of the public (both health and lay). The most successful and of longest duration is the international Countrywide Integrated Non-infectious Diseases Intervention programme (CINDI) that has all the necessary properties of a good programme. This programme provides the basis for the planned Surveillance of chronic diseases in Slovakia that is under preparation in World Health Organization and European Union.
Key words: Chronic diseases – prevention – evaluation of prevention effectiveness – CINDI programme.


Tomáš HEGER1, Peter ŠIMKO2, Ján GRAUZEL2, Vladimír POPELKA2

Management of calcaneum fractures

( Z Kliniky úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pracovisko Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera v Bratislave, a z 2 Katedry úrazovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prednosta kliniky a vedúci katedry prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.)
SÚHRN
Pätová kosť tvorí dorzálny základ pozdĺžnej klenby chodidla, a preto jej skrátenie, zníženie, osová deformita a inkongruencia subtalovej kĺbovej plochy trvale invalidizujú pacienta. V úvode článku je opísaný prierez históriou liečby zlomenín kalkanea. Názory na liečbu sa postupne menili. Dobré výsledky s operačnou liečbou sa dosiahli počas minulých 20 rokov najmä zásluhou zdokonalenia diagnostiky – rtg., CT, zlepšením operačnej techniky (epiperiostová preparácia laloka mäkkých tkanív v celej hrúbke), zdokonalením anestézie a modernej antibiotickej liečby. Vyšetrenie CT prinieslo výrazné zdokonalenie v diagnostike zlomenín pätovej kosti a zároveň je východiskom pre moderné klasifikácie. Pri výbere optimálneho spôsobu liečby treba zohľadniť okrem typu zlomeniny aj stav mäkkých tkanív v oblasti päty, lokálne poruchy prekrvenia pri cievnych chorobách, vek pacienta a pridružené choroby. V článku je podrobnejšie opísaná metóda otvorenej repozície a dlahovej osteosyntézy. V literatúre sa uvádzajú dobré a veľmi dobré výsledky v 60 – 80 percentách. Sľubné sa zdajú metódy artroskopicky asistovanej repozície subtalovej kĺbovej plochy a perkutánnej osteosyntézy skrutkami.
Kľúčové slová: zlomeniny kalkanea – otvorená repozícia – stabilná osteosyntéza.
Summary
Calcaneum forms the dorsal basis of lengthwise arch of the sole, accordingly its shortening, flattening, axial deformity and incongruency of subtal/subtalar joint area cause a permanent disability for a patient. The introduction outlines the history of calcaneum fracture treatment. The opinions on the treatment have gradually changed. Good results with surgical treatment were obtained during the past 20 years mainly by more elaborate diagnostics, such as X-ray, CT, improvement of surgical techniques (epiperisteum preparation of the soft tissue lobe in overall thickness), more elaborate anesthesia and modern antibiotic treatment. The CT examination brought about a significant improvement in the diagnostics of calcaneum fractures and created the starting point for modern classifications. Apart from the type of fracture in choosing the optimal mode of treatment, we have also to consider the state of soft tissues in the heel, local disorders of congestion in vascular diseases, patient´s age and concurrent diseases. The paper gives a detailed description of the open reduction method and splint osteosynthesis. The literature reports good and very good results in 60 – 80 %. The methods of arthroscopically assisted reduction in subtal/subtalar joint area and percutaneous osteosynthesis with screws seem to be promising.
Key words: calcaneum fractures – open reduction– stabile osteosynthesis knee