Editorial
Roman KOVÁČ: Partnerstvo pre zdravie 

Pôvodné práce
Miroslava RAUČINOVÁ, Štefánia MORICOVÁ: Zdravie a nezamestnanosť 
Andrej KOVÁČ: Manažérske vzdelávanie v zdravotníctve a jeho perspektívy 

Prehľady
Ladislav HEGYI: Dlhodobá starostlivosť o seniorov v Slovenskej republike 
Karol TÓTH, Ladislav HEGYI: Význam informovaného súhlasu pre lekára i pacienta 
Silvia ŽULTÁKOVÁ, Vladimír LAZORČÁK: Metodika zdravotnej výchovy u rómskych tehotných žien 
Eva MÁDEROVÁ, Jarmila LANČOVÁ: Zmeny v očkovaní na Slovensku 
Peter KRIŠTÚFEK: Epidemiológia respiračných chorôb 
Cyril KLEMENT, Lucia MAĎAROVÁ: Bioterorizmus ako výzva pre verejné zdravotníctvo 


CONTENT

EDITORIAL
Roman KOVÁČ: Partners for health 

ORIGINAL ARTICLES
Miroslava RAUČINOVÁ, Štefánia MORICOVÁ: Health and unemployment 
Andrej KOVÁČ: Managerial education in health care and its perspectives 

OVERWIEWS
Ladislav HEGYI: Longterm care for seniors in Slovak Republic 
Karol TÓTH, Ladislav HEGYI: The significance of informed consent for doctor and patient
Silvia ŽULTÁKOVÁ, Vladimír LAZORČÁK: Method of health education in pregnant gipsy women
Eva MÁDEROVÁ, Jarmila LANČOVÁ: Changes in vaccination in Slovakia 
Peter KRIŠTÚFEK: Epidemiology of the respiratory diseases 
Cyril KLEMENT, Lucia MAĎAROVÁ: Bioterrorism as a challenge to public health