Cyril KLEMENT, Lucia MAĎAROVÁ

Bioterrorism as a challenge to public health

(Z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, vedúci MUDr. C. Klement, PhD.)

SÚHRN
Biologické zbrane sú odvrátenou stranou verejného zdravotníctva. Na ich prípravu sa používajú baktérie, vírusy, huby, toxíny a prvoky. Je možné ich použiť na vojenské a civilné účely ako aj v súvislosti s bioterorizmom. Medzinárodné spoločenstvo má vypracovaný právny rámec ako na medzinárodnej tak aj na vnútroštátnej úrovni, zabezpečujúci kontrolu nad biologickými agensmi, ktoré sa dajú použiť na mierové alebo vojenské účely. Spolupráca v tejto oblasti je medzirezortná, kde jedným z významných úsekov takejto spolupráce je aj verejné zdravotníctvo. Orgány verejného zdravotníctva by v krátkej dobe mali zadefinovať ciele a spôsoby ich dosiahnutia na úseku boja proti bioterorizmu v súlade s požiadavkami Európskej únie.
Kľúčové slová: verejné zdravotníctvo – biologické zbrane – bioterorizmus – Európska únia – biopripravenosť.

Summary
Biologic weapons pose the reverse side of public health. For their preparation bacteria, viruses, fungi, toxins and protozoa are needed. They can be used for military and civil as well as for bioterrorism purposes. An international community has prepared a legal framework on the international and intrastate levels that provide control over biologic agents, used for either peace or military purposes. International cooperation in this area involves also public health. In the nearest future public health authorities will define goals and ways how to fight bioterrorism in accordance with the European Union requirements.
Key words: public health – biologic weapons – bioterrorism – European Union – bio-preparedness