Peter KRIŠTÚFEK

Epidemiology of the respiratory diseases

(Z Katedry laboratórnej a funkčnej diagnostiky Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, vedúci h. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.)

SÚHRN
Respiračné (pľúcne) choroby sú najčastejšou príčinou úmrtí vo svete a v blízkej budúcnosti očakávame ďalší vzostup ich prevalencie, incidencie a mortality. Medzi desiatimi najčastejšími príčinami úmrtia v Európe sú až tri pľúcne diagnózy:
• karcinóm pľúc a priedušiek, 
• chronická obštrukčná choroba pľúc,
• pneumónia.
Stálou hrozbou pre zdravú populáciu zostáva tuberkulóza 
a v ostatných dvoch desaťročiach vzrástol výskyt bronchiálnej astmy, ktorá patrí k najčastejším chronickým chorobám detského veku. O zraniteľnosti pľúc svedčia aj respiračné prejavy novovzniknutých infekčných chorôb, ako je vtáčia chrípka a ťažký akútny respiračný syndróm (SARS). Respiračné choroby predsta vujú problém nielen z finančného hľadiska, ale aj z pohľadu na kvalitu života jednotlivcov. Epidemiologické analýzy poukazujú na urgentnú potrebu zberu presných údajov o respiračných chorobách a na nutnosť stanovenia premyslenej stratégie na ich prevenciu. 
Kľúčové slová: epidemiológia – respiračné choroby – karcinóm pľúc a priedušiek – chronická obštrukčná choroba pľúc – pneumónia – tuberkulóza – bronchiálna astma – preventívna stratégia.

SUMMARY
Respiratory (lung) diseases represent the leading cause of death worldwide and further increase in incidence, prevalence and mortality is expected in the future. Among 10 leading causes of death in Europe rank three respiratory disorders:
• bronchial and lung carcinoma
• chronic obstructive lung disease
• pneumonia
The permanent threat for healthy population still remains tuberculosis. Prevalence of the bronchial asthma has increased continuously during last two decades and it is the now the most frequent chronic disease in children. The vulnerability of respiratory system is demonstrated by respiratory manifestation of novel infectious diseases like avian influenza and severe acute respiratory syndrome (SARS). Respiratory diseases represent not only major economic burden for all European countries, but also a major threat to the quality of life of individuals. Epidemiological analysis shows that there is an urgent need to collect accurate and comprehensive data on respiratory diseases and to establish a coherent strategy for their prevention. 
Key words: epidemiology – respiratory diseases – bronchial and lung carcinoma – pneumonia – tuberculosis – bronchial asthma – prevention strategy.