Eva MÁDEROVÁ, Jarmila LANČOVÁ 

Changes in vaccination in Slovakia

(Z Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, vedúca katedry 
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mim. profesor, a z Úradu verejného zdravotníctva SR, riaditeľ doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH)

SÚHRN
Dôsledným plnením Národného imunizačného programu Sloven skej republiky sa podarilo dosiahnuť väčšinu z prioritných cieľov sledujúcich zníženie chorobnosti na infekčné choroby, ich eliminá ciu až eradikáciu v Slovenskej republike. K tomu bolo potrebné priebežne modifikovať Imunizačný program SR na základe výsled kov priebežného sledovania zaočkovanosti, sledovania nežiaducich účinkov po očkovaní, hodnotenia imunitného stavu populácie, sledovania výskytu chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním a sledovania cirkulácie pôvodcov nákazy v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí. K najvýznamnejším zmenám v stratégii pravidelného celoplošného očkovania za ostatných 10 rokov patrí zavedenie pravidelného povinného očkovania dojčiat v r. 1998 a očkovanie adolescentov v r. 2004 proti vírusovej hepatitíde typu B a očkovania dojčiat proti hemofilovým invazívnym infekciám v r. 2000, ktoré viedli k významnému poklesu chorobnosti pri oboch chorobách. Realizovali sa tiež zmeny v používaní druhov vakcín na povinné pravidelné očkovania, nakoľko v súčasnosti očkovanie v krajinách EÚ smeruje k zjednodušovaniu očkovacej schémy používaním polyvalentných kombinovaných očkovacích látok a k rozširovaniu celoplošného očkovania detí. Stratégia imunizácie v Slovenskej republike by mala naďalej zohľadňovať tak rozširovanie druhov očkovania, ako aj zavádzanie polyvalentných, menej reaktogénnych a vysoko imunogénnych očkovacích látok.
Kľúčové slová: imunizačný program – očkovanie – stratégia.

Summary
Consistent fulfilment of the National Immunization Programme of Slovak Republic facilitated to achieve the majority of priority goals aimed at decreased morbidity of infectious diseases, their elimination and eradication in the Slovak Republic. The programme also required current modification of the Immunization Programme of SR based on the results of continuous follow-up of vaccination coverage, follow-up of undesirable effects after vaccination, evaluation of the immune state of the population, follow-up of the incidence of diseases preventable by vaccination and follow-up of the circulation of causative agents in the population or in external environment. Over the past 10 years the most significant changes in the strategy of regular countrywide vaccination embraced the introduction of regular compulsory vaccination of infants in 1998 and vaccination of adolescents in 2004 against the virus of hepatitis type B and vaccination of infants against hemophilic invasive infections in 2000 that resulted in significant reduction of morbidity in both diseases. The changes in the use of vaccines for compulsory regular vaccination were also realized since the current vaccination in the EU countries is heading for the simplification of the vaccination scheme using polyvalent combined vaccines and expanding countrywide vaccination of children. The strategy of immunization in the SR should consider both expanding the types of vaccination and introducing polyvalent, less reactogenic and highly immunogenic vaccines.
Key words: immunization programme – vaccination – strategy.