Silvia ŽULTÁKOVÁ, Vladimír LAZORČÁK

Method of health education in pregnant gipsy women

(Z Katedry pôrodnej asistencie, Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, vedúca Mgr. Silvia Žultáková, PhDr.)

Súhrn
Zdravotná výchova je výchova k zdravému životnému štýlu. Potreba byť zdravým patrí medzi základné podmienky života človeka. Zdravie nie je trvalý stav, preto je veľmi dôležité sa o svoje zdravie starať. Dôležité je to najmä v období tehotenstva. U rómskej tehotnej ženy je potrebné zistiť jej postoj k zdraviu a v tomto postoji ju buď upevňovať, alebo ho zmeniť. Predpokladom fyziologického priebehu tehotenstva je, aby rómska žena bola na tehotenstvo psychicky a fyzicky dobre pripravená, čo môže dosiahnuť len dostatočnou výchovou k zdraviu (zdravotnou výchovou) a pravidelnými návštevami poradne. Je potrebné, aby sa rómske ženy naučili starať sa o seba počas tehotenstva aj mimo neho, aby tak predišli poškodeniu vlastného zdravia, ale hlavne ohrozeniu svojho ešte nenarodeného dieťaťa. Navrhovaný plán zdravotnej výchovy u rómskych žien by mal jednoduchým spôsobom a účelne eliminovať rizikové faktory, ktoré práve počas tehotenstva ovplyvňujú jeho priebeh.
Kľúčové slová: zdravotná výchova – metodika zdravotnej výchovy – rómska tehotná žena – plán zdravotnej výchovy

Summary
Health education is defined as education leading to healthy life style. The need to be healthy belongs among basic needs of man´s life. Health is not a permanent status, accordingly it is very important to care for our health especially in pregnancy. It is necessary to find out the attitude of gipsy woman towards her health and either to reinforce or change this attitude. One of the prerequisites of physiologic course of pregnancy in gipsy women is to prepare them physically and mentally for pregnancy. This goal can be achieved through adequate health education. Gipsy women must be trained to care for themselves during pregnancy and other periods of their lives so as to prevent the impairment of their own health and of their unborn child. The proposed plan of simple and purposeful health education in gipsy women should eliminate risk factors that affect the course of pregnancy.
Key words: health education – methods of health education - pregnant gipsy woman – health education plan