1Karol TÓTH, 2Ladislav HEGYI

The significance of informed consent for doctor and patient

(1Z Katedry medicínskeho práva, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vedúci: doc. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH, a 2Katedry výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky SZU, vedúci: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.)

Súhrn
Práva pacientov sú formulované najmä v zákone NR SR č. 576 z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 6 zákona o zdravotnej starostlivosti má každý právo na informovaný súhlas za presne definovaných podmienok. Podľa § 11 ods. 8 má každý pacient právo na infor mácie o svojom zdravotnom stave.
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť. Každý, kto má právo na poučenie, má právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam. V niektorých špecifických prípadoch ustanovených zákonom (biomedicínsky výskum, odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel živých darcov a prenos orgánov, tkanív a buniek príjemcovi, sterilizácia) sa striktne vyžaduje písomná podoba informovaného súhlasu. Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade 
a) neodkladnej starostlivosti, ak ho nemožno včas získať, ale ho možno predpokladať, 
b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu.
Kľúčové slová: práva pacientov – informovaný súhlas – zodpovednosť lekára.

Summary
The rights of patients are formulated mainly in : Law of National Council of SR No. 576 of 21st October 2004 on health care, services related to health care delivery and on changing and amending some other laws. Pursuant to § 6 of Law on health care everyone is entitled to informed consent within the precisely defined conditions. Pursuant to §11, section 8 every patient has the right to the information about his health status.
The attending health care worker is obliged to provide the instruction in comprehensive and considerate way, without exerting pressure on patient and giving him sufficient time to decide for informed consent. Patients have the right to be instructed and the right 
to refuse such instruction. The refusal of instruction is recorded in a written form. Informed consent in written form is mandatory in some specific cases appointed by the law (such as biomedical research, organ donation, donation of tissues and cells from living donors and transfer of organs, tissues and cells to the recipient, sterilization). Informed consent is not required in case of 
a) urgent care when it cannot be obtained on time, but can be expected,
b) protective treatment imposed by the Court according to specific rule,
c) institutional care in case of persons transmitting contagious disease.
Key words: patients´ rights – informed consent – doctor´s responsibility