Ladislav HEGYI

Longterm care for seniors in Slovak Republic

(Z Katedry výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky Fakulty verejného zdravotníctva SZU, vedúci prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.)

Súhrn
Pojem dlhodobá starostlivosť vyjadruje poskytovanie zdravotníckej i sociálnej starostlivosti po dlhší alebo dlhý čas, poprípade ako trvalú starostlivosť. Pre inštitucionálnu starostlivosť v zdravot níckych zariadeniach bola dlhodobá starostlivosť definovaná ako zdravotná starostlivosť poskytovaná pacientom s komplikáciami viacerých chronických chorôb dospelého veku, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, ale vyžaduje liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností. V zariadeniach ústavnej sociálnej starostlivosti sa poskytujú služby prevažne sociálneho charakteru. Prelínanie sociálnych a zdravotníckych služieb je v jednotlivých zariadeniach nevyhnutné, pretože vyplýva z charakteristiky chronicky chorého starého pacienta. 
Súčasný systém dlhodobej starostlivosti na Slovensku sa dostal na rázcestie, nezodpovedá dnešnej situácii najmä v zdravotníctve a vyvoláva otázky ďalšieho vývoja. Je zrejmé, že zdravotníctvo pri súčasnej praxi dlhodobú starostlivosť seniorom neposkytuje. Dá sa konštatovať, že systém funguje v zariadeniach sociálnej starostli vosti s výhradou, že by bola želateľná optimalizácia poskytovania zdravotníckej ale najmä lekárskej starostlivosti. Jedna cesta 
rozvoja by teda spočívala vo väčšej podpore zdravotníckych služieb v týchto zariadeniach. 
Na druhej strane treba vziať do úvahy, že vyššia kvalita života i naplnenie prianí a predstáv seniorov o svojej starobe spočíva v zabezpečení adekvátnej domácej starostlivosti všade tam, kde sa odborná starostlivosť podľa potrieb dá v domácich podmienkach poskytnúť. Možnosti k tomu dáva najmä komunitná medicína.
Dlhodobá starostlivosť je predovšetkým otázkou finančného krytia. Napriek ťažkostiam s tým spojenými treba konštatovať, že súčasný spôsob poskytovania dlhodobej starostlivosti seniorom najmä v rezorte zdravotníctva si vyžaduje neodkladné legislatívne riešenie. 
Kľúčové slová: dlhodobá starostlivosť – seniori – geriatria – sociálna gerontológia.

Summary
The expression long-term care implies the delivery of health and social care over a longer or a long period of time or up to the end of one´s life time. As institutional care in health care establish ments longterm care has been defined as health care provided to patients with complications resulting from multiple chronic diseases of adult age whose basic diagnoses are known and the status does not require intensive examinations. However, treatment, rehabilitation, nursing and training of routine daily activities are needed. Institutional social care facilities provide mainly social services. The mutual interconnection of social and health services in individual health care establishments is inevitable because it results from the characteristics of chro nically ill elderly. 
The current system of longterm care in Slovakia does not correspond with the present-day situation in health care. Further development lacks any clear-cut conception. It is evident current health practice does not offer any longterm care for seniors. We can state that the system is functioning in social care facilities under the optimal level of providing health and medical care. One mode of development would consist in larger support of health care services in these facilities.
It has to be considered, on the other hand, that higher quality of life as well as fulfilment of wishes and notions of seniors about their old age rests in the provision of adequate home care if there exist conditions for providing such professional help in home setting. Community medicine offers several solutions of this problem.
The issue of financial coverage is of crucial importance in longterm care. Despite finances related difficulties we have to state that the current system of providing longterm care for seniors mainly in health care sector will require urgent 
legislative changes.
Key words: longterm care – seniors – geriatrics – social gerontology.