Andrej KOVÁČ

Managerial education in health care and its perspectives

(Z Katedry riadenia Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, poverený vedením PhDr. Andrej Kováč, PhD.)

SÚHRN
Východiská: Zdravotníctvo je sofistikovaná služba s vysokým podielom ľudského umu a ľudskej práce, s charakteristickým tímovým spôsobom práce. Nároky na riadiaceho pracovníka najmä z hľadiska vedenia tímu sú veľmi vysoké. V zdravotníctve rozpoznávame tri stupne manažmentu. Podľa manažérskej teórie so zvyšujúcou sa úrovňou manažérskej funkcie rastú kompetencie manažéra v oblasti stratégie organizácie, teda v strategickom plánovaní, organizovaní, vedení i kontrole, kým stredný a nižší manažment sa venuje skôr realizácii úloh a nižším druhom ria denia, ako je operatívne a operačné riadenie.
Súbor a metódy: Výskumný súbor tvorili všetky zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti – deväťdesiatdeväť nemocníc spadajúcich priamo pod Ministerstvo zdravotníctva SR. Údaje sa zisťovali dotazníkovou metódou. Významnosť rozdielov sme hodnotili ?2 testom. Bolo oslovených 99 nemocníc. Z nich odpovedalo na náš dotazník 78 zariadení. Návratnosť dotazníka bola 78,8 %, čo považujeme za dostatočne vysokú a reprezentatívnu účasť na dotazníkovom výskume. 
Výsledky: Pätina riaditeľov bola bez akéhokoľvek manažérskeho vzdelania, iba 29 % riaditeľov má vyššie vzdelanie v oblasti zdravotného manažmentu (špecializáciu, prípadne v kombinácii s kurzami). Z 965 primárov - manažérov stredného typu malo iba 276 niektoré manažérske vzdelanie. V nemocniciach, kde riaditeľ mal manažérske vzdelanie mali manažérske vzdelanie vo vyššom zastúpení aj primári. Z hľadiska manažérskeho vzdelania sú na tom najlepšie stredne veľké nemocnice. 
Záver: Podľa nášho názoru treba jasne diferencovať vzdelávanie podľa úrovne manažérskej funkcie. Vzdelaní manažéri v zdra votníctve by mali byť významným prvkom pri riešení zložitých javoch, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s transformáciou, ale aj s ďalším riadením zdravotníctva. Teoretické poznatky a praktické zručnosti pri riadení zmien, riadení krízových stavov, strategické a finančné riadenie, ale najmä skúsenosti z týchto oblastí apliko vané na prostredie zdravotníctva by sa mali stať základom úspeš nosti manažérov.
Kľúčové slová: manažérske vzdelávanie – ďalšie vzdelávanie – špecializačné vzdelávanie.

Summary
Introduction: Health care is sophisticated service with a high proportion of human thinking and human work characterized by team work. The demands on managerial worker are very high especially from the aspect of team managing. Health care recognizes 3 degrees of management. According to managerial theory, the elevating level of managerial function eads to the increased manager´s competencies in the strategy of organization, i.e. in strategic planning, organized leadership and controls, whereas middle and lower management deal with the implemen tation of tasks and lower type of management, such as operative and operational management.
Respondents and methods: The research group consisted of all types of institutional health care facilities – 99 hospitals falling directly under the Ministry of Health of SR. The data were obtained by questionnaires. The significance of tests was evaluated by chi-square test. 99 hospitals were adressed, of whom 78 facilities responded to our questionnaire. The rate of questionnaire return was 78.8 % which is regarded as sufficiently high participation in the questionnaire research.
Results: A fifth of directors had no managerial education, only 25 % had higher education in health care management area (specialization, combined with courses in some cases). Of 965 head physicians – managers of middle type - only 276 had managerial education. In hospitals run by directors with managerial education, many head physicians were also educated in management. From managerial education aspect middle hospitals take top position.
Conclusion: In our opinion it is necessary to clearly differentiate the education according to the level of managerial function. Well-educated managers in health care have a significant role in the solution of complex phenomena related to the transformation and other health care management. Theoretical knowledge and 
practical skills in managing the changes, managing critical situations, strategic and financial management and the experiences from these fields applied to health care environment should become the base for successful managers.
Key words: managerial education – postgraduate education – specialization education