Miroslava RAUČINOVÁ, Štefánia MORICOVÁ

Health and unemployment

(Z Katedry komunitnej a preventívnej medicíny, Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, vedúca doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH)

SÚHRN
Východisko: Problematika nezamestnanosti a jej dôsledkov najmä zdravotných a psychických sa stáva stále aktuálnejšou témou a je pomerne málo preskúmaná. Dôkazy z mnohých krajín poukazujú na to, že dokonca po zvážení iných faktorov, nezamestnaní a ich rodiny nesú podstatne zvýšené riziko predčasného úmrtia. K zhor šeniu zdravotného stavu prispieva najmä dlhodobá neza mestnanosť. 
Súbor: Respondenti boli vybraní náhodným výberom zo súboru nezamestnaných, uchádzajúcich sa o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici a Žiline. Súbor respondentov tvorilo 63 osôb vo veku 18 až 50 a viac rokov. 
Metódy: Zber údajov bol realizovaný prostredníctvom vyplnenia dotazníka formou riadeného rozhovoru s respondentmi. Údaje boli spracované a vyhodnotené v programe SPSS 13.0 pre Windows.
Výsledky: Z celého súboru 63 respondentov bolo 31 (49,2 %) mužov a 32 (50,8 %) žien. Priemerná dĺžka nezamestnanosti je u mužov 25 u žien 23 mesiacov. Na otázku ako by ste charakteri zovali Váš zdravotný stav odpovedalo ako dobrý 34 (54 %) res pondentov. Viac ako polovica 35 (55,6 %) respondentov si myslí, že žije zdravo. Až 50 (79,4 %) respondentov si myslí, že žije rovnako zdravo ako v období pred nezamestnanosťou. Najzávaž nejším dôvodom, ktorý bráni respondentom, aby žili zdravšie je nedostatok materiálnych a finančných podmienok. Medián stre sového skóre bol u mužov 11,5 a 13,5 u žien. Pocit stresu vyvoláva v maximálne miere najčastejšie nezamestnanosť a nedostatok peňazí. Z celého súboru respondentov fajčí 21 (33,3 %) responden tov. Najviac 17 (27 %) respondentov hodnotilo životnú úroveň ich domácnosti ako podpriemernú bodom -3. Najviac 28 (44,5 %) respondentov uviedlo čistý mesačný príjem na osobu do 5000 Sk, z toho 10 (15,9 %) respondentov má čistý mesačný príjem od 2000 do 2999 Sk na osobu. 
Záver: Problematika nezamestnanosti predstavuje nielen sociálny problém, ale aj problém zdravotnícky. Svedčia o tom aj výsledky, že nezamestnanosť v maximálnej miere prispieva k po citu stresu v každodennom živote. Polovica respondentov si myslí, že žije zdravo, ale najzávažnejším dôvodom, ktorý im bráni, aby žili zdravšie je nedostatok materiálnych a finančných podmienok.
Kľúčové slová: nezamestnanosť – zdravotné dôsledky – psychické dôsledky.

Summary
Introduction: The problems of unemployment and its health and psychic consequences are becoming the topic of most current concern that is still lacking satisfactory exploration. The indicators from many countries point at the fact that besides other factors, unemployed people and their families are at increased risk of premature death. Longterm unemployment contributes to deteriorated health status.
Respondents: Respondents were chosen randomly from a group of unemployed people seeking jobs at the Office for Labour, Social Affairs and Family in Banská Bystrica and Žilina. The group of respondents consisted of 63 subjects aged 18-50 and more years.
Methods: The data collection was realized by filling in a questionnaire through guided dialogue with respondents. The data were processed and evaluated in the SPSS 13.0 programme for Windows.
Results: Of the total group of 63 respondents 31 (49.2 %) were men and 32 (50 .8 %) women. The average length of unemploy ment in men was 25, in women 23 months. The question: how do you characterize your health status was answered in a following way: 34 (54 %) of respondents evaluate their health status as good. More than half, 35 (55.6 %) of respondents regard their way of living as healthy. As many as 50 (79.4 %) of respondents think they live in an equally healthy way as they did before being un employed. Lack of material and financial means is the most serious reason preventing respondents from living a healthier way of life The median of stress score was 11.5 in men and 13.5 in women. Unemployment and shortage of money are the most common causes of stress. Of the total group of respondents, 21 (33.3 %) of respondents smoke. 17 respondents (27 %) evaluated their level of living as below the average expressed by point -3. 28 (44.5 %) of respondents stated 5000 Slovak crowns per person as their net monthly income, of them 10 (15.9 %) had net monthly income ranging from 2000 to 2999 Slovak crowns per person.
Conclusion: The problems of unemployment pose not only a social problem but also a health problem as indicated in the results pointing to unemployment as the greatest contributor to stress in everyday life. A half of respondents consider their way of living as healthy, whereas a shortage of material and financial means is the most serious cause preventing them to live 
a healthier life.
Key words: unemployment – health consequences – psychic consequences.