Lekársky obzor 9/2007

Editorial
Roman KOVÁČ: Partnerstvo pre zdravie 

Pôvodné práce
Miroslava RAUČINOVÁ, Štefánia MORICOVÁ: Zdravie a nezamestnanosť 
Andrej KOVÁČ: Manažérske vzdelávanie v zdravotníctve a jeho perspektívy 

Prehľady
Ladislav HEGYI: Dlhodobá starostlivosť o seniorov v Slovenskej republike 
Karol TÓTH, Ladislav HEGYI: Význam informovaného súhlasu pre lekára i pacienta 
Silvia ŽULTÁKOVÁ, Vladimír LAZORČÁK: Metodika zdravotnej výchovy u rómskych tehotných žien 
Eva MÁDEROVÁ, Jarmila LANČOVÁ: Zmeny v očkovaní na Slovensku 
Peter KRIŠTÚFEK: Epidemiológia respiračných chorôb 
Cyril KLEMENT, Lucia MAĎAROVÁ: Bioterorizmus ako výzva pre verejné zdravotníctvo 


CONTENT

EDITORIAL
Roman KOVÁČ: Partners for health 

ORIGINAL ARTICLES
Miroslava RAUČINOVÁ, Štefánia MORICOVÁ: Health and unemployment 
Andrej KOVÁČ: Managerial education in health care and its perspectives 

OVERWIEWS
Ladislav HEGYI: Longterm care for seniors in Slovak Republic 
Karol TÓTH, Ladislav HEGYI: The significance of informed consent for doctor and patient
Silvia ŽULTÁKOVÁ, Vladimír LAZORČÁK: Method of health education in pregnant gipsy women
Eva MÁDEROVÁ, Jarmila LANČOVÁ: Changes in vaccination in Slovakia 
Peter KRIŠTÚFEK: Epidemiology of the respiratory diseases 
Cyril KLEMENT, Lucia MAĎAROVÁ: Bioterrorism as a challenge to public health

 

Cyril KLEMENT, Lucia MAĎAROVÁ

Bioterrorism as a challenge to public health

(Z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, vedúci MUDr. C. Klement, PhD.)

SÚHRN
Biologické zbrane sú odvrátenou stranou verejného zdravotníctva. Na ich prípravu sa používajú baktérie, vírusy, huby, toxíny a prvoky. Je možné ich použiť na vojenské a civilné účely ako aj v súvislosti s bioterorizmom. Medzinárodné spoločenstvo má vypracovaný právny rámec ako na medzinárodnej tak aj na vnútroštátnej úrovni, zabezpečujúci kontrolu nad biologickými agensmi, ktoré sa dajú použiť na mierové alebo vojenské účely. Spolupráca v tejto oblasti je medzirezortná, kde jedným z významných úsekov takejto spolupráce je aj verejné zdravotníctvo. Orgány verejného zdravotníctva by v krátkej dobe mali zadefinovať ciele a spôsoby ich dosiahnutia na úseku boja proti bioterorizmu v súlade s požiadavkami Európskej únie.
Kľúčové slová: verejné zdravotníctvo – biologické zbrane – bioterorizmus – Európska únia – biopripravenosť.

Summary
Biologic weapons pose the reverse side of public health. For their preparation bacteria, viruses, fungi, toxins and protozoa are needed. They can be used for military and civil as well as for bioterrorism purposes. An international community has prepared a legal framework on the international and intrastate levels that provide control over biologic agents, used for either peace or military purposes. International cooperation in this area involves also public health. In the nearest future public health authorities will define goals and ways how to fight bioterrorism in accordance with the European Union requirements.
Key words: public health – biologic weapons – bioterrorism – European Union – bio-preparedness

Eva MÁDEROVÁ, Jarmila LANČOVÁ 

Changes in vaccination in Slovakia

(Z Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, vedúca katedry 
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mim. profesor, a z Úradu verejného zdravotníctva SR, riaditeľ doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH)

SÚHRN
Dôsledným plnením Národného imunizačného programu Sloven skej republiky sa podarilo dosiahnuť väčšinu z prioritných cieľov sledujúcich zníženie chorobnosti na infekčné choroby, ich eliminá ciu až eradikáciu v Slovenskej republike. K tomu bolo potrebné priebežne modifikovať Imunizačný program SR na základe výsled kov priebežného sledovania zaočkovanosti, sledovania nežiaducich účinkov po očkovaní, hodnotenia imunitného stavu populácie, sledovania výskytu chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním a sledovania cirkulácie pôvodcov nákazy v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí. K najvýznamnejším zmenám v stratégii pravidelného celoplošného očkovania za ostatných 10 rokov patrí zavedenie pravidelného povinného očkovania dojčiat v r. 1998 a očkovanie adolescentov v r. 2004 proti vírusovej hepatitíde typu B a očkovania dojčiat proti hemofilovým invazívnym infekciám v r. 2000, ktoré viedli k významnému poklesu chorobnosti pri oboch chorobách. Realizovali sa tiež zmeny v používaní druhov vakcín na povinné pravidelné očkovania, nakoľko v súčasnosti očkovanie v krajinách EÚ smeruje k zjednodušovaniu očkovacej schémy používaním polyvalentných kombinovaných očkovacích látok a k rozširovaniu celoplošného očkovania detí. Stratégia imunizácie v Slovenskej republike by mala naďalej zohľadňovať tak rozširovanie druhov očkovania, ako aj zavádzanie polyvalentných, menej reaktogénnych a vysoko imunogénnych očkovacích látok.
Kľúčové slová: imunizačný program – očkovanie – stratégia.

Summary
Consistent fulfilment of the National Immunization Programme of Slovak Republic facilitated to achieve the majority of priority goals aimed at decreased morbidity of infectious diseases, their elimination and eradication in the Slovak Republic. The programme also required current modification of the Immunization Programme of SR based on the results of continuous follow-up of vaccination coverage, follow-up of undesirable effects after vaccination, evaluation of the immune state of the population, follow-up of the incidence of diseases preventable by vaccination and follow-up of the circulation of causative agents in the population or in external environment. Over the past 10 years the most significant changes in the strategy of regular countrywide vaccination embraced the introduction of regular compulsory vaccination of infants in 1998 and vaccination of adolescents in 2004 against the virus of hepatitis type B and vaccination of infants against hemophilic invasive infections in 2000 that resulted in significant reduction of morbidity in both diseases. The changes in the use of vaccines for compulsory regular vaccination were also realized since the current vaccination in the EU countries is heading for the simplification of the vaccination scheme using polyvalent combined vaccines and expanding countrywide vaccination of children. The strategy of immunization in the SR should consider both expanding the types of vaccination and introducing polyvalent, less reactogenic and highly immunogenic vaccines.
Key words: immunization programme – vaccination – strategy.

Peter KRIŠTÚFEK

Epidemiology of the respiratory diseases

(Z Katedry laboratórnej a funkčnej diagnostiky Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, vedúci h. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.)

SÚHRN
Respiračné (pľúcne) choroby sú najčastejšou príčinou úmrtí vo svete a v blízkej budúcnosti očakávame ďalší vzostup ich prevalencie, incidencie a mortality. Medzi desiatimi najčastejšími príčinami úmrtia v Európe sú až tri pľúcne diagnózy:
• karcinóm pľúc a priedušiek, 
• chronická obštrukčná choroba pľúc,
• pneumónia.
Stálou hrozbou pre zdravú populáciu zostáva tuberkulóza 
a v ostatných dvoch desaťročiach vzrástol výskyt bronchiálnej astmy, ktorá patrí k najčastejším chronickým chorobám detského veku. O zraniteľnosti pľúc svedčia aj respiračné prejavy novovzniknutých infekčných chorôb, ako je vtáčia chrípka a ťažký akútny respiračný syndróm (SARS). Respiračné choroby predsta vujú problém nielen z finančného hľadiska, ale aj z pohľadu na kvalitu života jednotlivcov. Epidemiologické analýzy poukazujú na urgentnú potrebu zberu presných údajov o respiračných chorobách a na nutnosť stanovenia premyslenej stratégie na ich prevenciu. 
Kľúčové slová: epidemiológia – respiračné choroby – karcinóm pľúc a priedušiek – chronická obštrukčná choroba pľúc – pneumónia – tuberkulóza – bronchiálna astma – preventívna stratégia.

SUMMARY
Respiratory (lung) diseases represent the leading cause of death worldwide and further increase in incidence, prevalence and mortality is expected in the future. Among 10 leading causes of death in Europe rank three respiratory disorders:
• bronchial and lung carcinoma
• chronic obstructive lung disease
• pneumonia
The permanent threat for healthy population still remains tuberculosis. Prevalence of the bronchial asthma has increased continuously during last two decades and it is the now the most frequent chronic disease in children. The vulnerability of respiratory system is demonstrated by respiratory manifestation of novel infectious diseases like avian influenza and severe acute respiratory syndrome (SARS). Respiratory diseases represent not only major economic burden for all European countries, but also a major threat to the quality of life of individuals. Epidemiological analysis shows that there is an urgent need to collect accurate and comprehensive data on respiratory diseases and to establish a coherent strategy for their prevention. 
Key words: epidemiology – respiratory diseases – bronchial and lung carcinoma – pneumonia – tuberculosis – bronchial asthma – prevention strategy.

Silvia ŽULTÁKOVÁ, Vladimír LAZORČÁK

Method of health education in pregnant gipsy women

(Z Katedry pôrodnej asistencie, Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, vedúca Mgr. Silvia Žultáková, PhDr.)

Súhrn
Zdravotná výchova je výchova k zdravému životnému štýlu. Potreba byť zdravým patrí medzi základné podmienky života človeka. Zdravie nie je trvalý stav, preto je veľmi dôležité sa o svoje zdravie starať. Dôležité je to najmä v období tehotenstva. U rómskej tehotnej ženy je potrebné zistiť jej postoj k zdraviu a v tomto postoji ju buď upevňovať, alebo ho zmeniť. Predpokladom fyziologického priebehu tehotenstva je, aby rómska žena bola na tehotenstvo psychicky a fyzicky dobre pripravená, čo môže dosiahnuť len dostatočnou výchovou k zdraviu (zdravotnou výchovou) a pravidelnými návštevami poradne. Je potrebné, aby sa rómske ženy naučili starať sa o seba počas tehotenstva aj mimo neho, aby tak predišli poškodeniu vlastného zdravia, ale hlavne ohrozeniu svojho ešte nenarodeného dieťaťa. Navrhovaný plán zdravotnej výchovy u rómskych žien by mal jednoduchým spôsobom a účelne eliminovať rizikové faktory, ktoré práve počas tehotenstva ovplyvňujú jeho priebeh.
Kľúčové slová: zdravotná výchova – metodika zdravotnej výchovy – rómska tehotná žena – plán zdravotnej výchovy

Summary
Health education is defined as education leading to healthy life style. The need to be healthy belongs among basic needs of man´s life. Health is not a permanent status, accordingly it is very important to care for our health especially in pregnancy. It is necessary to find out the attitude of gipsy woman towards her health and either to reinforce or change this attitude. One of the prerequisites of physiologic course of pregnancy in gipsy women is to prepare them physically and mentally for pregnancy. This goal can be achieved through adequate health education. Gipsy women must be trained to care for themselves during pregnancy and other periods of their lives so as to prevent the impairment of their own health and of their unborn child. The proposed plan of simple and purposeful health education in gipsy women should eliminate risk factors that affect the course of pregnancy.
Key words: health education – methods of health education - pregnant gipsy woman – health education plan