Súhrn

Cieľom starostlivosti o pacienta po transplantácii obličky je dlhodobá dobrá funkcia obličkového transplantátu. Vychádza z imunologických a neimunologických komplikácií, ktoré sa môžu vyskytovať v rôznych časových obdobiach transplantačného procesu. V prvých dňoch je hlavnou úlohou obnova funkcie štepu, nastavenie imunosupresívnej a profylaktickej liečby, diagnostika a riešenie včasných chirurgických i nechirurgických komplikácií. V priebehu celého obdobia funkcie transplantovanej obličky pacient
užíva imunosupresívnu liečbu, je sledovaný z dôvodu včasného odhalenia a liečby dysfunkcie štepu, rizika kardiovaskulárnych, infekčných a nádorových chorôb, možnosti recidívy základnej choroby alebo vzniku glomerulonefritídy de novo.

Kľúčové slová: imunologické komplikácie – neimunologické komplikácie – imunosupresia.

The Care of a Patient after the Kidney Transplantation

Summary

Long lasting and adequate functioning of the kidney graft is the main goal of our care. The principle of the care is determined by the immunological as well as non-immunological complications which can occur during post-transplantation period. During first few days the main goal is to re-instate the graft function, to initiate immunosuppressive and prophylactic therapy, and to diagnose and treat any early surgical and
non-surgical complications. During the entire lifetime of the functioning kidney graft the patient is required to take immunosuppressive drugs with close supervision in order to detect any early dysfunction of the graft, risk of cardiovascular complication, infectious diseases, malignancies, and the possibility of the initial renal disorder re-occurrence or development of glomerulonephritis de novo.

Keywords: immunological complications – non immunological complications – immunosuppresion.

Cieľom starostlivosti o pacienta po transplantácii obličky je dlhodobá dobrá funkcia renálneho transplantátu, ktorá zabezpečuje kvalitný život pacienta. Východiskom sú imunologické a neimunologické komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v rôznych časových obdobiach transplantačného procesu. Bezprostredná potransplantačná starostlivosť nadväzuje na predoperačnú prípravu a anestéziologickú starostlivosť počas operačného výkonu. Hlavnou úlohou je obnova funkcie štepu. V 60 – 70 % obličiek od mŕtveho a v 95 – 100 % od žijúceho darcu sa zjavuje diuréza a nastupujú renálne funkcie hneď po revaskularizácii štepu; hovoríme o primárnej funkcii. Vo včasnom potransplantačnom období je nevyhnutné monitorovať pacienta z hľadiska špecifických včasných komplikácií, ktoré môžu byť chirurgickej alebo nechirurgickej povahy. ..

Eva LACKOVÁ