Lekársky obzor 11/2007

Pôvodné práce
Jana TÓTHOVÁ, Eva DEMEČKOVÁ, Zuzana MICHALOVIČOVÁ, Firas Al SABTY, Martin MISTRÍK: Výsledky liečby invazívnych 
mykotických infekcií u hematologických chorých 
Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, Mária ŠTEFKOVIČOVÁ, Jarmila LANČOVÁ, Arletta MAŤAŠOVÁ: Očkovanie proti chrípke v rokoch 2000 – 2005 

Krátka správa
Peter KRISTIAN, Ivan SCHRÉTER, Alžbeta PELLOVÁ, Bartolomej MAGYAR, Zuzana PARALIČOVÁ, Štefan PORUBČIN: Hepatitída C na Klinike pre infekčné choroby v Košiciach v rokoch 2003 – 2005 

Prehľady
Jozef VOJTAŠŠÁK: Špeciálne fraktúry 
Jana Blahová, Marta Babálová, Kvetoslava Králiková, Vladimír Krčméry, Jr., Radko Menkyna, Ivan rovný: Prevencia nozokomiálnych nákaz udržuje účinnosť antibiotík 
Martin HUŤAN, Martin HUŤAN ml., Jaroslav SEKÁČ: Aktuálne aspekty diagnostiky a liečby ťažkej akútnej pankreatitídy 

Verejné zdravotníctvo
Ivan ROVNÝ: Faktor pokroku, nové a netradičné postupy 

História a súčasnosť
Ladislav HEGYI: Storočnica primára MUDr. Eugena Gressnera 

CONTENT

Original articles
Jana TÓTHOVÁ, Eva DEMEČKOVÁ, Zuzana MICHALOVIČOVÁ, Firas Al SABTY, Martin MISTRÍK: Therapy results of invasive 
mycotic infections in hematologic patients 
Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, Mária ŠTEFKOVIČOVÁ, Jarmila LANČOVÁ, Arletta MAŤAŠOVÁ: Vaccination against influenza in Slovakia in the period of 2000 – 2005 

Short message
Peter KRISTIAN, Ivan SCHRÉTER, Alžbeta PELLOVÁ, Bartolomej MAGYAR, Zuzana PARALIČOVÁ, Štefan PORUBČIN: Hepatitis C 
on the Infectious Department Košice in the years 2003 – 2005 

Overviews
Jozef VOJTAŠŠÁK: Special fractures 
Jana Blahová, Marta Babálová, Kvetoslava Králiková, Vladimír Krčméry, Jr. , Radko Menkyna, Ivan rovný: Nosocomial infection prevention maintains the antibiotic effectiveness 
Martin HUŤAN, Martin HUŤAN Jr., Jaroslav SEKÁČ: Actual aspects in management of the serious acute pancreatitis 

Public health
Ivan ROVNÝ: Health promotion – factor of progression and new non-traditional accesses 

History 
Ladislav HEGYI: Century of Eugen Gressner, M.D.

Súhrn
Len nové formy aktivít môžu efektívne ovplyvniť riziká, ktoré sa v súčasnosti objavujú. Nadchádzajúce roky sú výzvou, aby sme našli kľúč na uvoľnenie všade prítomného potenciálu podpory zdravia, vo všetkých rodinách a rezortoch. Treba prelomiť tradičné bariéry medzi rezortmi, medzi vládnymi a mimovládnymi organizáciami, medzi verejnými a súkromnými sektormi. Spolupráca je podstatná. Vyžaduje si to partnerstvo novej kvality na báze rovnosti.
Kľúčové slová: verejné zdravotníctvo – podpora zdravia – investícia do zdravia – partnerstvo pre zdravie – infraštruktúra podpory zdravia.

Summary
Only new activity forms can effectively influence risks emerging today. Upcoming years are the challenge to find the key for releasing everywhere present health promotion potential in all families and sectors. It is needed to break traditional barriers between the sectors, between governmental and non-governmental organizations, between public and private sectors. Cooperation is essential. It requires the partnership of new quality on equity base.
Key words: public health, health promotion, investment in health, partnership for health, health promotion infrastructure.

Health promotion – factor of progression and new non-traditional accesses

Ivan ROVNÝ
(z Katedry environmentálneho zdravia Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, vedúci doc. MUDr. I. Rovný, MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky)

 

SÚHRN

Postupná strata účinnosti mnohých antibiotík je spôsobovaná a urýchľovaná úmerne s množstvami rôznych podávaných antibiotík, ale aj s ďalšími faktormi, ako je frekvencia transferov génov rezistencie z rezistentných baktérií na citlivé, a s frekvenciou kontaminácie pacientov a prostredia už rezistentnými baktériami. Tento posledný činiteľ je preventabilný. Dôsledné dodržiavanie hygienických a protiepidemických opatrení znižuje riziko kolonizácie a následného infekčného procesu pacientov, ktorí podstúpili invazívne liečebné zásahy alebo sú z iných dôvodov hospitalizovaní na pracoviskách intenzívnej medicíny. Disku tuje sa aj o problematike perioperačnej profylaxie antibiotikami a jej možného vplyvu na budúcu účinnosť antibiotík.

Kľúčové slová: nozokomiálne infekcie – rezistencia na antibiotiká – prevencia.


SUMMARY

The gradual loss of effectivity of various antibiotics is caused and accelerated by some factors: the amount and spectrum of administrated antibiotics to patients, the exchange of genes of multiresistance by their transfer from already resistant bacteria in the given region or environment to susceptible microbes and, last but not least, by the frequency and amount of contamination by resistant strains. The problems of perioperative application of antibiotics and its influence on the development and exchange of resistant bacteria and their colonization of patients are discussed.

Key words: nosocomial infections – resistance to antibiotics – prevention.

Nosocomial infection prevention maintains the antibiotic effectiveness

Jana Blahová, Marta Babálová, Kvetoslava Králiková, Vladimír Krčméry, Jr., Radko Menkyna, Ivan Rovný
(Zo Subkatedry chemoterapie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vedúci prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc., Úradu verejného zdravotníctva, riaditeľ doc. MUDr. I. Rovný, CSc., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky)

 

Súhrn

Akútna pankreatitída sa definuje ako akútny, reverzibilný zápalový proces, ktorý môže zahŕňať peripankreatické tkanivo, ako aj vzdialené orgány. Predstavuje spektrum choroby od ľahkej až po rapídnu progresívnu fulminantnú formu s MODS, so sepsou alebo bez sepsy. Etiologicky sa uplatňujú žlčové kamene (45 – 60 %), alkohol (30 – 35 %), a iné faktory (20 %): operácie, úrazy, ischémia, infekcia, ERCP, hyperkalciémia, hyperlipidémia a lieky. Približne 80 – 90 % prípadov má mierny priebeh s nízkou morbiditou a mortalitou, ktorá nepredstavuje liečebný problém. Ťažká nekrotizujúca pankreatitída je spojená s komplikáciami, ktoré môžu byť lokálne alebo systémové – MODS (Multiple Organ Dysfunction Syndrom), MOF (Multiple Organ Failure). Prebieha v dvoch fázach – včasnej, toxickej a neskorej septickej fáze, ktorá sa najväčšou mierou podieľa na vysokej mortalite. Po prijatí je potrebné stanoviť závažnosť akútnej pankreatitídy, k čomu slúžia multifaktorové skórovacie systémy (Ranson, Glasgow), izolované ukazovatele (C-reaktívny proteín, prokalcitonín), ako aj morfologický CT nález s klasifikáciou podľa Balthasara.

V liečbe dominuje aktívna konzervatívna liečba, ktorá dosiahla optimálny štandard s výrazne zlepšenými možnosťami kontroly priebehu. Hlavnými súčasťami konzervatívnej liečby sú zabezpe čenie sekrečného pokoja, analgosedácia, tekutinová liečba a kardio pulmonálna podpora s rozpoznaním hypoxie. Ďalšími zložkami sú prevencia infekcie, metabolická a nutričná podpora, pričom sa preferuje enterálna výživa.

Indikáciami chirurgickej liečby sú: perzistujúce akútne brucho, infikovaná nekróza, pankreatický absces, za určitých podmienok sterilná nekróza a pretrvávajúce alebo narastajúce lokálne komplikácie. K nim patria: masívne vnútrobrušné krvácanie, pretrvávajúci ileus, perforácia čreva, trombóza v. portae a abdo minal compartment syndrome. V chirurgickom ošetrení dominuje nekrozektómia s prídatnou technikou, ktorá zabezpečuje odstraňovanie infikovaných a nekrotických tkanív – preplachová drenáž, plánovaná relaparotómia alebo laparostómia – s podobnými výsledkami a mortalitou.

Podľa názoru autorov veľký význam v liečbe ťažkých foriem nekrotizujúcej pankreatitídy má pankreatická jednotka, ktorá je v nemocnici vytvorená podľa medzinárodných odporúčaní.

Kľúčové slová: ťažká akútna pankreatitída – multiorgánové zlyhanie – sepsa – kompartment syndróm.


Patofyziológia akútnej pankreatitídy


Summary

Acute pancreatitis is defined as acute, reversible inflammatory process that may include peripancreatic tissue as well as distant organs. The extent of disease varies from light to rapid, progressive and fulminant form of disease with MODS, with or without sepsis. Etiology of acute pancreatitis is related to biliary stones (45-60%), alcohol consumption (30-35%), and other factors (20%) - opera tions, trauma, ischemia, infection, ERCP, hypercalcaemia, hyperlipidaemia, and drugs.

Mild forms with low morbidity and mortality, that don‘t pose therapeutic problem, account for approximately 80-90% of cases. Severe acute pancreatitis is associated with complications, that may be either local or systemic – MODS (Multiple Organ Dysfunction Syndrome), MOF (Multiple Organ Failure). The course of disease consists of two phases: early toxic phase and late septic phase, which accounts most on the high mortality rate. The grade of pancreatitis needs to be assessed after admission. Multifactorial scoring systems may be used (Ranson, Glasgow), as well as isolated values (C-reactive protein, procalcitonine) and morphological CT findings classified with Balthasar system.

Active conservative therapy dominates and has gained optimal standard with markedly enhanced modes of disease progression control. Main components of active conservative therapy are silencing secretion, analgosedation, fluid therapy and cardiopulmonary support with identification of hypoxia. Other components are prevention of infection, metabolic and nutritional support, whereas enteral nutrition is preferred.

The following are indications for surgical therapy: persisting acute abdomen, infected necrosis, pancreatic abscess, in certain cases also sterile necrosis and persisting or aggravating local complications. These consist of massive intraabdominal haemorrhage, persisting ileus, bowel perforation, thrombosis of portal vein, and abdominal compartment syndrome. Necrosectomy and additional techniques, that cleanup infected and necrotic tissues, dominate surgical therapy. These are drainage with lavage, planned relaparotomy or laparostomy – with similar outomes and mortality. By the authors‘ opinion, pancreatic unit is of great importance for treatment of severe acute pancreatitis. This unit is established in their hospital according international guidelines.

Key words: serious acute pancreatitis – multiorgan failure (MOF) – sepsis – compartment syndrome.

Actual aspects in management of the serious acute pancreatitis
Martin HUŤAN, Martin HUŤAN ml., Jaroslav SEKÁČ
(Z IV. Chirurgickej kliniky LFUK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov, prednosta doc. MUDr. Martin Huťan, CSc.)

 

 

SÚHRN

Zlomeniny predstavujú v medicíne urgentný stav. Sú vypracované zásady ich diagnostiky, liečby a doliečovania. Zväčša ide o traumatické zlomeniny, teda zlomeniny pri adekvátnom úraze. Sú však ďalšie, ktoré zaraďujeme medzi špeciálne typy zlomenín. Ostatné roky sa stala v niektorých medicínskych odboroch módnou nadmerná snaha o prevenciu zlomenín. Týka sa to odborov, ktoré sa priamo na liečbe zlomenín nepodieľajú, len majú snahu im predchádzať. Ide hlavne o internistov, endokrinológov, dokonca aj gynekológov. Často počujeme a vidíme pri interpretácii zlomenín z týchto teoretických odborov viaceré tvrdenia, ktoré vyplývajú len z teoretických poznatkov bez praktických skúsenosti s ošetrovaním zlomenín. V diskusiách na túto tému máme často rozdielne názory, ktoré vyplývajú z našej každodennej práce s kosťou a kostným tkanivom, hlavne na operačnej sále. Snahou tohto článku je formou súborného referátu ukázať na základe vlastnej praxe a súčasných teoretických poznatkov závažnosť problematiky zlomenín a upriamiť pozornosť na zriedkavejšie, menej časté typy zlomenín, ktoré vyžadujú osobitnú diagnostiku a liečbu.

Kľúčové slová: špeciálne fraktúry – patologické fraktúry – stre sové fraktúry – detské fraktúry.

Summary

Fractures pose an urgent issue in medicine. The principles of their diagnostics, treatment and after-treatment have been developed. In most cases fractures occur in accidents. Other fractures rank among special types of fractures. In the past years an excessive effort to prevent fractures became very fashionable in some medical fields mainly those directly not participating in the treatment of fractures but aiming at their prevention, such as internal medicine, endocrinology, gynecology. We often witness numerous statements in the interpretation of fractures resulting from mere theoretical knowledge without any practical experiences. In the discussions about this topic our opinions differ as they result from our everyday work with bone and osseous apparatus in the operating theatre.

The attempt of our paper is to point at the severity of these problems based on our own experiences and to draw attention to scarce and less frequent types of fractures requiring special diagnostics and treatment.

Key words: special fractures – pathological fractures – stress fractures – fractures in children

Special fractures

Jozef VOJTAŠŠÁK
(Z katedry ortopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a z Clinica orthopedica, špecializovanej ortopedickej nemocnice v Bratislave, vedúci prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.)