Súhrn

Autor v článku podáva štatistický prehľad o komplexnej nefrologickej aktivite v SR v r. 2007. V ostatných rokoch dosiahla Slovenská republika v oblasti dialyzačnej aktivity porovnateľné parametre, aké sú v štátoch Európskej únie. Dialyzujeme viac ako 550 pacientov na jeden milión obyvateľov. Spolu s pacientmi s transplantovanou obličkou je to 660 pacientov na 1 milión obyvateľov. Toto číslo udáva celkovú liečbu, ktorá nahrádza funkciu zlyhaných obličiek (hemodialýza + peritoneálna dialýza + transplantácia obličiek) = RRT – Renal Replacement Therapy). Adekvátne k počtu dialyzovaných pacientov narastá aj počet dialyzačných stredísk, dialyzačných monitorov, ako aj personálne zabezpečenie.

Kľúčové slová: hemodialýza – eliminačná liečba – náhradná renálna liečba (RRT).

Nephrologic activity in Slovak republic in 2007

Summary

The author in this article has given a statistical review on end-stage kidney management in Slovakia in 2007. Lately standard of care of end-stage kidney patients in Slovak Republic has been comparable with other European Union countries. On dialysis there is more than 550 patients per one million inhabitants; this number increases to 660 patients per one million when all kidney recipients are taken into account and thus reflecting full care given to end-stage renal patients (hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplantation). The number of dialysis centers, dialysis monitoring and staffing has adequately increased as well.

Key words: hemodialysis-elimination – therapy-renal  –replacement therapy.

1. Nefrologická starostlivosť ambulantná a lôžková

Ambulantná starostlivosť sa poskytovala v 96 ambulanciách pre dospelých a v 52 ambulanciách pre deti a dorast. V SR boli 4 transplantačné ambulancie pre dospelých a jedna pre deti. Lôžková špecializovaná starostlivosť bola v dvoch oddeleniach s kapacitou 23 lôžok. Iné vyčlenené lôžka pre nefrologickú starostlivosť boli v kapacite 42 pre dospelých a 36 pre deti.

 

2. Počet dialyzačných stredísk a ich charakter

Na konci roku 2007 sa v SR dialyzovalo v 70 dialyzačných centrách. Vo vlastníctve štátu boli dve centrá pre dospelých a dve centrá pre deti. Dve centrá boli vo vlastníctve VÚC (vyšších územných celkov). Štyri centrá mali formu neziskových organizácií a vlastníkmi ostatných 60 centier boli súkromné spoločnosti.

Martin DEMEŠ