Lekársky obzor 12/2007

PÔVODNÉ PRÁCE
Jana BLAHOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Marta BABÁLOVÁ, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ, Libuša GLOSOVÁ, Helena KNOTKOVÁ, Anna LIŠKOVÁ, Mária MOLOKÁČOVÁ: Výskyt rezistotypov u kmeňov koagulázo-negatívnych 
stafylokokov (CONS) izolovaných od pacientov s bakteriémiou v štyroch fakultných nemocniciach 

PREHĽADY
Maroš BEŇO: Hybridné operačné postupy v cievnej chirurgii 
Veronika TARKOVSKÁ: Prevencia katétrových infekcií krvného obehu 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Róbert OCHABA, Ivan ROVNÝ: Kontrola alkoholu z pohľadu komunitných prístupov 
Zuzana TAKÁČOVÁ, Ladislav HEGYI: Zdravie a výchova k zdraviu 
Mário LEŽOVIČ: Postavenie domácej starostlivosti v systéme dlhodobej starostlivosti na Slovensku 

Ester KOVÁČIKOVÁ: Autorský register 
Miroslav ŠAŠINKA: Vecný register 


CONTENT

ORIGINAL ARTICLES
Jana BLAHOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Marta BABÁLOVÁ, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ, Libuša GLOSOVÁ, Helena KNOTKOVÁ, Anna LIŠKOVÁ, Mária MOLOKÁČOVÁ: The incidence of resistotypes in coagulase-negative staphylococci isolated from patients with bacteraemia in four University hospitals 

OVERVIEWS
Maroš BEŇO: Hybrid operations in vascular surgery 
Veronika TARKOVSKÁ: Prevention of circulatory catheter infections 

PUBLIC HEALTH
Róbert OCHABA, Ivan ROVNÝ: Alcohol control from the aspect of community approaches 
Zuzana TAKÁČOVÁ, Ladislav HEGYI: Health and health education 
Mário LEŽOVIČ: The position of home care in the system of longterm care in Slovakia 

Ester KOVÁČIKOVÁ: Author register 
Miroslav ŠAŠINKA: Substance register

1Mário LEŽOVIČ, 2Miroslava RAUČINOVÁ, 3Andrej KOVÁČ, 1Zuzana DŽUNDOVÁ, 2Štefánia MORICOVÁ, 1Roman KOVÁČ

The position of home care in the system of longterm care in Slovakia

(1Z Katedry zdravotnej politiky a ekonomiky zdravotníctva, Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vedúci doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof., 2Katedry komunitnej a preventívnej medicíny, Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vedúca doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, 3Katedry riadenia, Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vedúci PhDr. Andrej Kováč, PhD.)

SÚHRN
Domáca starostlivosť je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou dlhodobej starostlivosti o jednotlivca. Dopyt po komplexnej domácej starostlivosti na Slovensku neustále rastie nielen zo strany klientov – pacientov, ale aj zo strany zdravotníckych pracovníkov. Podľa prieskumov až 90 % občanov uprednostňuje poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti vo svojej vlastnej domácnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že počet starých ľudí na celom svete sa neustále zvyšuje a tento jav sa týka aj Slovenska, budú starí ľudia v blízkej budúcnosti jedinou vekovou skupinou, v ktorej sa počet obyvateľov zvýši. Významné je, že najviac vzrastie počet ľudí starších ako 65 rokov, ktorí sú najčastejšie odkázaní na zdravotnú a sociálnu pomoc. Pretože pre vyšší vek sú typické pokročilé štádia chronických chorôb, ktoré sú náročné na liečbu, sledovanie a opateru, je podpora rozvoja komplexnej domácej starostlivosti na Slovensku veľmi dôležitá. Cieľom domácej starostlivosti je zabezpečiť komplexnú starostlivosť v koordinácii s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou, prípadne so starostlivosťou opatrovateľskej služby.
Kľúčové slová: domáca starostlivosť – výdavky na domácu starostli-vosť – dlhodobá starostlivosť – zdravotná a sociálna starostlivosť – starnutie populácie – starostlivosť o dlhodobo chorých.

SUMMARY
Home care is an important and inseparable part of longterm care for an individual. The need for complex home care in Slovakia has an increasing trend both for clients – patients and for health care workers. Inquiries show that as many as 90 % of citizens prefer health and social care delivery in home settings. Due to the fact that the number of old people is increasing worldwide including Slovakia, old people will be the only age group with a growing number of inha-bitants in the nearest future. We should be aware of a significant fact that the number of people over 65 years, needing health and social assistance, is continuously expanding and will form the largest group. As old age is typical of the advanced stages of chronic diseases which need treatment, follow-up and nursing, the support of complex home care development in Slovakia is of great importance. The aim of home care is to provide complex care in coordination with ambulatory and institutional care and with caregiving services.
Key words: home care – longterm care – health care and social care – ageing population – care for long term patients

Róbert OCHABA, Ivan ROVNÝ

Alcohol control from the aspect of community approaches

(Z Úradu verejného zdravotníctva SR, riaditeľ doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR)

SÚHRN
Článok analyzuje situáciu a trendy v oblasti užívania alkoholických nápojov na Slovensku, v krajinách Európskej únie a vo svete. Predstavuje najdôležitejšie prístupy v oblasti kontroly alkoholu a intervencie so zameraním na konkrétne komunity a skupiny. Určuje najdôležitejšie stratégie a intervencie s cieľom znižovať škody, ktoré spôsobuje alkohol. Stanovuje kľúčovú úlohu ministerstva zdravotníctva a orgánov verejného zdravotníctva v oblasti koordinácie a výkonu politiky kontroly alkoholu s cieľom ďalej určiť kompetencie, zámery a úlohy.
Kľúčové slová: alkohol – rizikový faktor – verejné zdravotníctvo – komunitné prístupy.

SUMMARY:
The paper analyzes the situation and trends in using alcoholic drinks in Slovakia, in the European Union countries and worldwide. It presents the most important approaches in alcohol control and intervention with focus on specific problems of the community and group. The paper also identifies the most important strategies and interventions aimed at reducing the damage caused by alcohol. The Ministry of Health and public health authorities play a key role in the coordination process and policy of alcohol control. Further competencies, intentions and tasks are defined, as well.
Key words: alcohol – risk factor – public health – community approaches.

Zuzana TAKÁČOVÁ, Ladislav HEGYI

Health and health education 

(Z Katedry výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vedúci prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.)

SÚHRN
Zdravie je hodnotou samo osebe. Podať jednotnú definíciu zdravia je takmer nemožné. Rozlišujeme rôzne stupne zdravia rovnako ako rôzne stupne choroby. Želateľný stav je tzv. pozitívne zdravie. 
Výchova k zdraviu je v našom ponímaní predovšetkým medicínsko-andragogicko-pedagogický odbor multidisciplínového charakteru, ako i výchovno-vzdelávacia osvetová činnosť zameraná na aktívny postoj k zdraviu, zvyšovanie zdravotného uvedomenia a zdravot-ných poznatkov, rozširovanie starostlivosti o zdravý spôsob života ľudí a na tvorbu zdravého životného prostredia s cieľom zvyšovať kvalitu života. Zdravotnú výchovu považujeme predovšetkým za cieľavedomú, systematickú výchovno-vzdelávaciu činnosť, zameranú na vytváranie správnych vedomostí, zručností, návykov a postojov v otázkach ochrany a upevňovania zdravia. Cieľom výchovy a vzdelávania vo vzťahu k zdraviu je vybaviť jedincov tak, aby sa dokázali rozhodovať v záležitostiach, ktoré ovplyvňujú ich zdravie a pocit životnej pohody. 
Kľúčové slová: zdravie – výchova k zdraviu – definičné vymedzenia.

SUMMARY
Health alone is a value. It is almost impossible to give a unified definition of health. We differentiate between various degrees of health and various degrees of disease. The so called positive health is a desirable state.
Health education in our perception is medical-andragogic-pedagogic field of a multidisciplinary character as well as educational activity orientated to an active attitude towards health, enhancement of health awareness and health knowledge, expansion of care for healthy way of living and creation of healthy living environment aimed at enhancing the quality of life. 
Health education is purposeful, systematic education and instruction aimed at creation of proper knowledge, skills, habits and attitudes in the issue of health promotion and protection.
The aim of health education is to teach our citizens to be able to decide about the issues affecting their health and well-being. 
Key words: health – health education – definitions

Veronika TARKOVSKÁ

Prevention catheter infections of blood circulation

(Z Regionálného úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Odbor epidemiológie, vedúci MUDr. Jana Seligová)

SÚHRN
Intravaskulárne katétre sú dôležitou súčasťou manažmentu o kriticky a chronicky chorých pacientov. Invazívne výkony spojené s použitím intravenóznych katétrov sú najčastejšou príčinou nozokomiálnych infekcií krvného obehu. Infekcie vzniknuté následkom zavedenia katétra do krvného obehu výrazne predlžujú dobu hospitalizácie hlavne v oddeleniach intenzívnej starostlivosti a zvyšujú finančné náklady na liečbu. Katétrové infekcie spôsobujú 10 až 20 % úmrtnosti. Prevažná časť katétrových infekcií je asociovaná s použitím centrálnych venóznych katétrov. Cieľom tejto práce je poukázať na nové trendy v prevencii katétrových infekcií vrátane použitia katétrov impregnovaných antiseptikami alebo antibiotikami a v ich prínose na znížení incidencie katétrových infekcií krvného obehu. 
Kľúčové slová: katétrová infekcia krvného obehu – mikróbová kontaminácia – centrálny a periférny venózny katéter – nozo-komiálna infekcia. 

SUMMARY
Intravascular catheters are an important part of the management of critically ill and chronic patients. Invasive interventions associated with using intravenous catheters most frequently cause nosocomial infections of the blood circulation. The infections caused by introducing the catheter into the blood circulation markedly prolong the duration of hospitalization mainly at the departments of intensive care and increase financial costs for the treatment. The catheter infections account for as many as 10 – 20 % mortality. A prevailing part of catheter infections is related to using central venous catheters. The purpose of this paper is to highlight the new trends in the preventiom of catheter infections including antiseptics or antibiotics impregnated catheters and demonstrate their significance in decreasing the incidence of catheter infections of blood circulation.
Key words: catheter infections of blood circulations – microbial contamination – central and peripheral venous catheters – noso-comial infections.