Licenčná zmluva - formular

ČASOPIS LEKÁRSKY OBZOR

Prehlásenie autorov diela a dohoda o postúpení majetkových práv k dielu

 

 

Dolu podpísaní autori vyhlasujú, že akceptujú nižšie uvedené podmienky časopisu Lekársky obzor pre rukopis s názvom:

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

Podpisom tohto dokumentu autormi sa postupujú všetky majetkové práva k dielu (rukopis a jeho všetky súčasti) časopisu Lekársky obzor. Autori svojimi podpismi udeľujú vydavateľovi výhradnú licenciu na dielo a to v neobmedzenom rozsahu (bez časového a teritoriálneho obmedzenia). Podpisom tejto zmluvy, každý autor vyhlasuje že si prečítal a schválil konečnú verziu rukopisu. Autori tiež vyhlasujú, že rukopis je originál, nebol nikde inde publikovaný ani súčasne odoslaný na schválenie do iného časopisu. Autori vyhlasujú, že na rukopis nemá nikto iný podpísané autorské a majetkové práva a podpisom tejto dohody nesmie poskytnúť licenciu tretím osobám. V prípade potreby redaktorov, musia autori hneď ako to bude možné poskytnúť všetky údaje, z ktorých rukopis vznikol. Redaktor ma právo tieto údaje podrobiť preskúmaniu podľa potreby. Po publikácii rukopisu má vydavateľ právo na jeho spracovanie, rozmnožovanie, rozširovanie, preklad a právo na poskytnutie licencie tretím stranám.

 

Túto dohodu je povinný podpísať každý autor vlastným podpisom.

 

Autor (meno a priezvisko)             úloha autora                dátum                     podpis

 

 ______________________            ____________              _______                  _______

 

 ______________________            ____________              _______                  _______

 

 ______________________            ____________              _______                  _______

 

 ______________________            ____________              _______                  _______

 

 ______________________            ____________              _______                  _______

 

 ______________________            ____________              _______                  _______

 

 

Korešpondent:

 

Meno a priezvisko:

Email:

          

Telefón:

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri