Konflikt záujmov a vyhlásenie o článku

Vyhlásenie o konflikte záujmov

Všetci účastníci publikačného procesu (autori, recenzenti, redaktori, členovia redakčnej rady) musia zvážiť či nenastal akýkoľvek konflikt záujmov pri plnení ich úloh. Všetky potencionálne konflikty záujmov musia byť zverejnené.  

Autori a vyhlásenie o konflikte záujmov 

Všetci autori musia zverejniť akékoľvek možné finančné, osobné a iné vzťahy s inými organizáciami, firmami či osobami, ktoré by mohli mať vplyv na ich prácu. K potenciálnym konkurenčným záujmom patrí napr. poradenstvo, vyplácané honoráre, granty alebo akékoľvek iné financovanie tretej strany. Časopis Lekársky obzor používa formulár o potenciálnych konfliktoch záujmov ICMJE (http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/), ktorý je navrhnutý tak, aby bol vyplnený elektronicky a následne priložený a odoslaný spolu s podaným článkom do redakcie. Tento formulár musia vyplniť všetci autori.

Recenzenti a vyhlásenie o konflikte záujmov 

Recenzenti by mali byť požiadaní editorom pri odoslaní rukopisu na recenziu aby sa vyjadrili či existuje konflikt záujmov, zaujatosť, ktorá by mohla vzniknúť pri recenzii rukopisu. Ak existuje akýkoľvek konflikt záujmov, recenzent by mal odmietnuť recenziu.  Recenzent musí s rukopisom zaobchádzať dôverne a rukopis či informácie, o ktorých sa dozvedel nesmie poskytovať inej osobe alebo inde použiť. Recenzent nesmie informácie a ani myšlienky z posudzovanej práce šíriť ďalej a ani používať na vlastné účely.

Redaktori a vyhlásenie o konflikte záujmov 

Redaktori, ktorí prijímajú konečné rozhodnutia o rukopisoch by toto rozhodnutie mali odmietnuť ak existuje potencionálny konflikt záujmov. Časopisy by mali byť mimoriadne opatrné a mali by sa riadiť pravidlami hodnotenia rukopisov, ktoré sú dispozícii v COPE (https://publicationethics.org/files/A_Short_Guide_to_Ethical_Editing.pdf) a WAME (http://wame.org/conflict-of-interest-in-peer-reviewed-medical -journals).


Vyhlásenie o článku a autorské práva

K publikácií do časopisu Lekársky obzor môžu byť poslané iba články, ktoré neboli nikde inde publikované a tiež nie sú súčasne v štádiu posudzovania. Odoslaním článku do redakcie časopisu autori deklarujú, že ich práca nebola nikde inde publikovaná, a že nie je ani súčasne posudzovaná iným časopisom. Autori tiež potvrdzujú, že uverejnenie práce je schválené všetkými jej autormi a po prijatí nebude celá alebo iba jej niektorá súčasť publikovaná inde a ani v inom jazyku bez písomného súhlasu držiteľa autorských práv (vydavateľa). Po prijatí článku k publikácii v časopise Lekársky obzor autor vyplní „Licenčnú zmluvu“, ktorá mu bude zaslaná e-mailom. Distribúcia prijatého článku mimo interné potreby autorov vyžaduje písomné povolenie držiteľa autorských práv (vydavateľa).

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri