Lekársky obzor 6/2020

Lekársky obzor 6/2020

Lekársky obzor 6/2020Klinická štúdia
Ivan BARTOŠOVIČ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Peter MIKUS, Irina ŠEBOVA: Deväťročné porovnanie farmakoterapie seniorov    v sociálnych inštitúciách
Paulína JANEČKOVÁ, Milan KOKAVEC, Radoslav ZAMBORSKÝ: Mezenchýmové kmeňové bunky v liečbe ochorení pohybového aparátu   u detí a adolescentov
Ľubomír MALÍČEK, Dušan HOLLÝ, Peter MLKVÝ, Ivan ČAVARGA, Anton MATEÁŠIK, Peter STANKO: Včasná diagnostika premalígnych lézií    ústnej dutiny pomocou autofluorescencie a endoskopu
Rastislav EDELSTEIN, Evangelos G. KILIPIRIS, Katarína MACHÁLEKOVÁ, Elena MOUZALINI, Alina SLOBODIANUK, Vladimír JAVORKA:     Precíznosť bioptického vyšetrenia malých slinných žliaz v diagnostike Sjögrenovho syndrómu

Lekársky obzor (Lek Obz) 6/2020

Clinical Study
Ivan BARTOSOVIC, Katarina ZRUBAKOVA, Peter MIKUS, Irina SEBOVA: Nine-year comparison of pharmacotherapy of seniors in social institutions
Paulína JANEČKOVÁ, Milan KOKAVEC, Radoslav ZAMBORSKÝ: Mesenchymal stem cells in the treatment of musculoskeletal disorders in children and adolescents
Ľubomír MALÍČEK, Dušan HOLLÝ, Peter MLKVÝ, Ivan ČAVARGA, Anton MATEÁŠIK, Peter STANKO: Early detection of premalignant lesions of the oral cavity by autofluorescence and endoscopic visualization
Rastislav EDELSTEIN, Evangelos G. KILIPIRIS, Katarína MACHÁLEKOVÁ, Elena MOUZALINI, Alina SLOBODIANUK, Vladimír JAVORKA: Accuracy of minor salivary gland biopsy in the diagnosis of Sjögren syndrome

1V. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave, prednosta prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
2Neštátna ambulancia pre dospelých v Nových Zámkoch
3Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave, prednosta prof. MUDr. F. Šimko, CSc., FESC


SÚHRN
K tradičným metódam na hodnotenie pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním dnes v období tzv. medicíny dôkazov zahrňujeme aj štúdie s biomarkermi. Okrem už tradičných biomarkerov, ako sú nátriuretické peptidy, patrí sem dnes celé spektrum ďalších biomarkerov, ktoré si stále častejšie nachádzajú svoje miesto v algoritmoch manažmentu tejto skupiny pacientov. V tomto prehľade budú rozobrané najdôležitejšie súčasné, ako aj možné perspektívne biomarkery pre blízku budúcnos v kardiologickej praxi.

Ivan BARTOŠOVIČ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Peter MIKUS, Irina ŠEBOVÁ

1St. Elizabeth University of Health and Social Work, Bratislava
2Faculty of Health, Catholic University, Ružomberok
3Faculty of Medicine, Slovak Medical University, Bratislava
4Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava

SÚHRN
Zdravotný stav seniorov v zariadeniach sociálnych služieb charakterizuje starnutie a s ním spojená multimorbidita, zhoršený funkčný stav základných a zložitejších denných činností, zvýšený počet kognitívnych porúch, prítomnos geriatrických syndrómov a polyfarmácia. Farmakoterapia seniorov v zariadeniach sociálnych služieb patrí k najdôležitejším a najaktuálnejším problémom zdravotnej starostlivosti o starých ľudí.
Súbor a metodika práce: Roku 2001 sme sledovali farmakoterapiu vo veľkom súbore 1758 seniorov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb v Trnavskom kraji. Z tohto súboru sme vybrali jedno zariadenie, ktorého farmakoterapiu roku 2001 sme porovnávali s liečbou v tom istom zariadení k 31. decembru 2010. Roku 2001 v sledovanom domove dôchodcov žilo 151 obyvateľov s priemerným vekom 75,1 roka. Roku 2010 v tom istom zariadení pre seniorov bývalo 146 seniorov s priemerným vekom 77,5 roka.

Rastislav EDELSTEIN, Evangelos G. KILIPIRIS, Katarína MACHÁLEKOVÁ, Elena MOUZALINI, Alina SLOBODIANUK, Vladimír JAVORKA

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA Bratislava, Slovenská republika, prednosta kliniky prof. MUDr. P. Stanko, CSc.

SUMMARY
The aim of this paper is to find out the correlation, and evaluate the accuracy of labial minor salivary gland biopsy as a diagnostic tool in the multidisciplinary management of patients with Sjögren’s syndrome.
Patients referred to our outpatient office between January 2014 and December 2018 from a rheumatologist for biopsy examination, as part of the complex diagnostic plan for suspected Sjögren syndrome were included in the current study. Each specimen was examined histomorphometrically by the pathologist to calculate the focus score describing the degree of salivary gland inflammatory infiltration.

Ivan BARTOŠOVIČ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Peter MIKUS, Irina ŠEBOVÁ

1St. Elizabeth University of Health and Social Work, Bratislava
2Faculty of Health, Catholic University, Ružomberok
3Faculty of Medicine, Slovak Medical University, Bratislava
4Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava

SUMMARY
Background: Residents in institutions are characterized by multimorbidity, a worsened functional status in basic and instrumental activities of daily living, an increased number of cognitive disorders, geriatric syndromes, polypharmacy and by gradual ageing. Pharmacotherapy of the elderly in the establishments of social care belongs to the most important and topical issues of the health care for seniors.
Patients and methods: In 2001, we observed pharmacotherapy in a large group of 1758 seniors dwelling in various types of establishments of social care in the region of Trnava. From this group we chose one establishment and compared the pharmacotherapy provided in 2001 with the therapy in the same institution at the end of 2010.

Rastislav EDELSTEIN, Evangelos G. KILIPIRIS, Katarína MACHÁLEKOVÁ, Elena MOUZALINI, Alina SLOBODIANUK, Vladimír JAVORKA

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA Bratislava, Slovenská republika, prednosta kliniky
prof. MUDr. P. Stanko, CSc.


SÚHRN
Cieľom tejto práce je porovna a vyhodnoti precíznos laboratórnej biopsie malých slinných žliaz ako diagnostického nástroja v multidisciplinárnom manažmente pacientov so Sjögrenovým syndrómom.
Do retrospektívnej štúdie boli zaradení ambulantní pacienti v časovom období od januára 2014 do decembra 2018, ktorých poukázal reumatológ za účelom vykonania bioptického vyšetrenia ako súčas komplexného diagnostického plánu pre podozrenie na Sjögrenov syndróm. Každú odobratú vzorku patológ vyšetril histomorfometricky s cieľom vypočíta fókusové skóre opisujúce stupeň zápalovej infiltrácie slinných žliaz.

Fairbank sign and operation on meniscus


1,2Jozef VOJTAŠŠÁK, Jr., 1,2,3Jozef VOJTAŠŠÁK, 1Veronika VOJTAŠŠÁKOVÁ, 1Elena PODSKOČOVÁ

1Orthos Paidion, Bratislava
2Clinica Orthopedica, Bratislava
3Lekárska fakulta Slovenská zdravotnícka Univerzita, Bratislava


SÚHRN
Autori upozorňujú na prevenciu rozvoja artrotických zmien po rozsiahlej meniskektómii (Fairbankov znak). Súčasné možnosti umožňujú šetrné operácie (sutúry) meniskov. Parciálna meniskektómia zostáva metóda voľby v anatomickej zóne, ktorá nie je schopná reparácie, alebo pri zlyhaní predchádzajúcej rekonštrukcie menisku. Autori prezentujú postup pri chirurgickom ošetrení meniskov, pričom preferujú sutúru meniskov pred ich rutinnou parciálnou resekciou.
Kľúčové slová: rekonštrukcia menisku, meniskopexia, meniskektómia, Fairbankov znak, gonartróza.
Lek Obz, 69, 2020, č. 6, s. 225 – 226

Ľubomír MALÍČEK1, Dušan HOLLÝ1, Peter MLKVÝ2, Ivan ČAVARGA2, Anton MATEÁŠIK2, Peter STANKO1

1Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, prednosta prof. MUDr. P. Stanko, PhD.
2Združené pracovisko Medzinárodného laserového centra MŠ SR a OUSA, Bratislava, Slovensko

SUMMARY
The issue of premalignant lessions of oral mucosa causes embarassment in every day practice of the head and neck oncology departments. The prevalence of their occurrence varies between 1-12%. They are often the cause of unnecessary surgery (need for histological verification), but failure to diagnose can lead to the development of malignant disease. As a result of primary prevention, efforts are made to diagnose and capture the development of their malignant transformation at an early stage, which greatly increases the survival of oral oncology patients and helps prevent extensive surgical resection procedure significantly affecting patients‘ quality of life. Histopathological examination is currently considered to be the gold standard and the only reliable diagnostic method, but it is of an invasive nature. Therefore, there has been an effort in recent decades to find a method that reliably identifies premalignant alterations and the degree of its dysplastic change, while at the same time being minimally invasive, rapid and easy to evaluate. Combination of autofluorescence with endoscopic examination, which in the NBI mode allows to magnify the texture of the mucosal surface and evaluate subsurface angiogenesis as an early sign of mucosal abnormalities, could be considered. Based on a set of patients examined by us, this methodology has a significant sensitivity and specificity in detecting premalignant changes. Within the framework of primodiagnostics and dispensary it would be of great benefit in cancer prevention management, not only in the head and neck area, but also in other medical fields.

(16. 2. 1925 – 14. 9. 2000)
V tomto období to už je 20 rokov, čo navždy odišiel profesor Černý...
Narodil sa, vyrastal a po ťažkej chorobe aj zomrel v Bratislave. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte UK, promoval r. 1950. Do práce na Chirurgickej klinike v Košiciach – ako asistent prof. Kňazovického – nastúpil hneď po promócii. Od r. 1957 pracoval ako samostatný vedecký pracovník na LF UK v Bratislave, kde bol zakladateľom a neskôr vedúcim Výskumného laboratória chirurgickej patofyziológie. Zaoberal sa problematikou portálnej hypertenzie. Z tejto problematiky obhájil aj kandidátsku dizertačnú prácu (1960), docentom sa stal po obhajobe habilitačnej práce „Problémy chirurgickej liečby cirhózy pečene“ (1964).  
V období 1969 – 1982 bol primárom Chirurgického oddelenia NsP v Žiline. Vedúcim Katedry chirurgie ILF v Bratislave sa stal r. 1982 a už o rok prevzal aj funkciu prednostu Chirurgickej kliniky ILF v NsP akad. L. Dérera. Profesorom bol menovaný  r. 1984.
Chirurgická klinika ILF sa stala pod vedením prof. Černého lídrom v chirurgickom rezortnom výskume s rýchlou aplikáciou najnovších poznatkov do chirurgickej praxe.  Prof. Černý publikoval viac ako 160 vedeckých a odborných publikácií doma i v zahraničí, opakovane získal Kostlivého cenu Chirurgickej spoločnosti SLS. Z monografií sú doteraz známe najmä Chirurgia tráviacej rúry (1988), Špeciálna chirurgia I-IV
(1990 – 1996). Tieto knihy sa stali základnými učebnicami chirurgie na Slovensku. Prof. Černý zdokonalil  systém predatestačnej prípravy  zavedením písomného testu. Prof. Černý patril k významným osobnostiam medicíny nielen doma, ale aj v zahraničí, kde odprednášal viac ako 200 prednášok, mnohé z nich ako tzv. pozvané prednášky. Prof. Černý bol školiteľom desiatok chirurgov v kandidátskom štúdiu, vychoval mnohých vynikajúcich chirurgov, ktorí pokračovali v jeho práci (napr. Daniš, Danninger, Gottas, Holéczy, Huan, Olejník, Prochotský, Sepeši a i.).  
Tak ako bol prof. Kostlivý zakladateľom modernej chirurgie na Slovensku v úvode dvadsiateho storočia, tak bol profesor Černý pre slovenských chirurgov učiteľom modernej chirurgie v závere dvadsiateho storočia.


Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Ľubomír MALÍČEK1, Dušan HOLLÝ1, Peter MLKVÝ2, Ivan ČAVARGA2, Anton MATEÁŠIK2, Peter STANKO1

1Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, prednosta prof. MUDr. P. Stanko, PhD.
2Združené pracovisko Medzinárodného laserového centra MŠ SR a OUSA, Bratislava, Slovensko

SÚHRN
Problematika prekanceróznych zmien ústnej sliznice vyvoláva rozpaky v každodennej praxi pracovísk zaoberajúcich sa onkológiou v oblasti hlavy a krku. Prevalencia ich výskytu varíruje v rozmedzí 1 – 12 %. Sú často príčinou zbytočných chirurgických výkonov (potreba histologickej verifikácie), zanedbanie diagnostiky však môže viesť k vývoju malígneho ochorenia. V dôsledku primárnej prevencie je snaha diagnostikovať a podchytiť rozvoj ich malígnej transformácie už vo včasnom štádiu, čo výrazne zvyšuje prežívanie pacientov s onkologickým ochorením v dutine ústnej a pomáha predchádza rozsiahlym chirurgickým resekčným výkonom, v značnej miere ovplyvňujúcim kvalitu života pacientov. Za zlatý štandard a jedinú spoľahlivú diagnostickú metódu sa v súčasnosti považuje histopatologické vyšetrenie, ktoré má však invazívnu povahu. Preto je snaha v posledných desaťročiach nájsť metódu, ktorá by spoľahlivo identifikovala prekanceróznu zmenu a stupeň jej dysplastických zmien a zároveň by bola minimálne invazívna, rýchla a ľahko hodnotiteľná. Do úvahy by prichádzala kombinácia autofluorescencie s endoskopickým vyšetrením, ktoré v režime NBI umožňuje zväčšovať textúru povrchu sliznice a hodnoti podpovrchovú angiogenézu ako včasný znak vzniku abnormalít sliznice. Na základe súboru nami vyšetrených pacientov má táto metodika významnú senzitivitu a špecificitu odhaľovania premalígnych lézií a v rámci primodiagnostiky a dispenzáru by bola obrovským prínosom v manažmente onkologickej prevencie nielen v oblasti hlavy a krku, ale aj v iných medicínskych odboroch.

1Tatiana KIMÁKOVÁ, 2Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, 3Peter HARICH, 4Iveta CIMBOLÁKOVÁ, 5Marián BERNADIČ

1Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, UPJŠ LF, Košice, prednostka doc. MUDr. K. Rimárová, CSc., mim. prof.
2Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF, Košice, prednostka MUDr. S. Farkašová Iannaccone, PhD.
3I. stomatologická klinika UPJŠ, UPJŠ LF, Košice, prednostka MUDr. S. Timková, PhD.
4Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ, Košice, riaditeľka Mgr. A. Buková, PhD.
5Ústav patologickej fyziológie LF UK, Bratislava, prednosta prof. MUDr. F. Šimko, CSc., FESC

SUMMARY
Scientific studies proving the harmfulness of smoking to health represent a current challenge for intensive promotion of anti-smoking activities in Slovak society, but also worldwide. Smoking is a risk factor especially for cardiovascular and cancer diseases, respiratory diseases, skin diseases, stomach ulcers and Alzheimer‘s disease. The most significant improvement in population health can be achieved by preventing the initiation of smoking in young people. The paper presents the negative effects of smoking on cardiovascular diseases, oncological diseases, respiratory diseases, pregnancy, skin. Several studies point out that the health benefits of smoking cessation start immediately. Quitting smoking at any age does not just slow the accumulation of further damage, but can also restore cells that have been damaged as a result of an inappropriate lifestyle in the past.

Paulína JANEKOVÁ, Milan KOKAVEC, Radoslav ZAMBORSKÝ

Ortopedická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národného ústavu detských chorôb, prednosta
prof. MUDr. M. Kokavec, PhD.


SUMMARY
In practice we interfere with musculoskeletal disorders that are incurable, or their treatment is prolonged, invasive or less promising. For example, metabolic developmental diseases such as osteogenesis imperfecta; simple bone cyst; osteochondrosis of femoral head; meniscus damage or osteochondral and chondral defects, pseudoarthrosis and others.
Regenerative medicine is a new perspective medical specialty that offers innovative ways to treat musculoskeletal disorders. So far, there are few publications of clinical application of MSCs in children. However, if there is no conventional treatment for the disease, this new method could be likely indicated because the benefits outweigh the possible risks.

1Tatiana KIMÁKOVÁ, 2Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, 3Peter HARICH, 4Iveta CIMBOLÁKOVÁ, 5Marián BERNADIČ

1Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, UPJŠ LF, Košice, prednostka doc. MUDr. K. Rimárová, CSc., mim. prof.
2Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF, Košice, prednostka MUDr. S. Farkašová Iannaccone, PhD.
3I. stomatologická klinika UPJŠ, UPJŠ LF, Košice, prednostka MUDr. S. Timková, PhD.
4Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ, Košice, riaditeľka Mgr. A. Buková, PhD.
5Ústav patologickej fyziológie LF UK, Bratislava, prednosta prof. MUDr. F. Šimko, CSc., FESC

SÚHRN
Vedecké štúdie, ktoré preukazujú škodlivos fajčenia na zdravie, predstavujú aktuálne výzvy pre intenzívne presadzovanie protifajčiarskych aktivít v slovenskej spoločnosti, ale aj v celosvetovom meradle. Fajčenie je rizikovým faktorom najmä kardiovaskulárnych a nádorových ochorení, ochorení dýchacieho systému, kožných ochorení, peptických vredov tráviaceho traktu, Alzheimerovej choroby a ďalších ochorení, nepriaznivo vplýva na priebeh gravidity. Zdravie populácie možno ovplyvni účinnou prevenciou fajčenia u mladých ľudí. V prehľadovej práci dokumentujeme negatívne účinky fajčenia na kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, respiračné ochorenia, graviditu a i. Viaceré štúdie poukazujú na to, že zdravotné benefity ukončenia fajčenia sa začínajú okamžite. Ukončenie fajčenia v ľubovoľnom veku nielenže spomaľuje akumuláciu ďalších poškodení, ale môže aj obnovi bunky, ktoré boli poškodené v dôsledku nevhodného životného štýlu v minulosti.

Paulína JANEKOVÁ, Milan KOKAVEC, Radoslav ZAMBORSKÝ

Ortopedická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národného ústavu detských chorôb, prednosta prof. MUDr. M. Kokavec, PhD.

SÚHRN
V praxi sa stretávame s ochoreniami pohybového aparátu, ktoré sú neliečiteľné, alebo je ich liečba zdĺhavá, invazívna, či málo perspektívna. Sú to napr. metabolické vývojové ochorenia, ako je osteogenesis imperfecta; jednoduchá kostná cysta; osteochondróza hlavy femuru; poškodenia meniskov alebo osteochondrálne a chondrálne defekty, pseudoartróza a iné.

Andrej DUKÁT1, Juraj PAYER1, Ján GAJDOŠÍK2, Peter GAVORNÍK1, Fedor ŠIMKO3

1V. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave, prednosta prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
2Neštátna ambulancia pre dospelých v Nových Zámkoch
3Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave, prednosta prof. MUDr. F. Šimko, CSc., FESC


SUMMARY
To the tradition methods assessing patients with chronic heart failure in the era of evidence based medicine belong now also studies with biomarkers. Except of traditional biomarkers, as natriuretic peptides the whole spectrum of other biomarkers are often included in the manage-ment algorhythms among these patients. The presented overview brings current and possible perspective biomarkers for the near future of cardiological practice.

Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu
Marian Bátovský a spol.

Bratislava: Herba, 2020, 175 s. ISBN 978 80 89631 93 3

Po sérii siedmich vydaní Aktualít v gastroenterológii, ktoré postupne vyšli v zdravotníckom vydavateľstve Herba od roku 2013, sa k čitateľovi dostáva v úvode jubilejného roka 2020 reprezentačné vydanie venované problematike kolorektálneho karcinómu. Prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MPH, ako hlavný autor a editor pripravil som spoluautormi ďalšiu knihu do série aktualít – tentokrát sú to Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu. Edícia prináša recentné poznatky z rôznych oblastí gastroenterológie a lekári si už zvykli, že je to výborný a dostupný zdroj najnovších informácií. Autorský kolektív si zvolil prof. Bátovský podľa zamerania monografie tak, aby autori obsiahli celú šírku danej problematiky: hlavný autor a editor je prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MPH, spoluautori sú MUDr. Michal Bernadič, PhD., chirurg, MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., gastroenterológ,  MUDr. Boris Pekárek, PhD., gastroenterológ a MUDr. Tomáš Šálek, onkológ. Rukopis monografie obsahuje množstvo obrázkov väčšinou z vlastného klinického materiálu autorov, ale aj prehľadových schém a tabuliek, ktoré robia vysoko odborný text zrozumiteľným a dobre zapamätateľným.